Vijećnička pitanja, inicijative i i urgencije upućene na 39. sjednici GV Tuzla

vijecnici

Vijećnička pitanja, inicijative i i urgencije upućene na 39. sjednici GV Tuzla


Vijećnici Stranke demokratske akcije su na 39. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko viječnićkih pitanja urgencija.

Predsjdnik Kluba Mirza Tupajić je uputio urgenciju gradonačelniku Tuzle, gospodinu Jasminu Imamoviću, da kao predlagač suspendira Odluku o komunalnima djelatnostima i uvođenju komunalne naknade građanima Tuzle.

Obrazloženje:

27.06.2019. godine na sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima. Dakle, građani Tuzle dobijaju novi namet pod izgovorom da je to nužnost jer to nalaže Zakon o komunalnim djelatnostima TK iz 2005. godine.

Ponovo pozivamo vladajuću većinu da prestanu obmanjivati građane Tuzle ističući da je komunalna naknada zakonska obaveza. Zakon o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona naveo je samo mogućnost da opštine/gradovi mogu da uvedu komunalnu naknadu, kao jedan od izvora finansiranja komunalnih djelatnosti, a nikako da moraju ili da je to stroga zakonska obaveza.

Obaveza i način plaćanja komunalne naknade, za svakog pojedinog obveznika, utvrđuje se rješenjem po odredbama Zakona o komunalanim djelatnostima i Zakona o upravnom postupku F BiH  koje donosi nadležna Služba. Obaveza plaćanja naknade se utvrđuje mjesečno, a obračunava za period od 12 (dvanaest) mjeseci, s mogućnošću plaćanja komunalne naknade kvartalno, odnosno tromjesečno. Zakon nije propisao da se ista rješenja donose po skraćenom postupku ( čl. 139. ZUP-a F BiH) nego po čl. 200. ZUP-a što znači da se svim građanima /obveznicima prije donošenja rješenja treba dati mogućnost da se o svim činjenicama koje se tiču njihovih prava i obaveza prethodno izjasne (čl. 8 ZUP-a), u protivnom svako doneseno rješenje će pred drugostepenim organom u žalbenom postupku biti poništeno i vraćeno na ponovni postupak zbog ovog formalnog propusta da se stranci nije omogućilo da se prije donošenja rješenja o svemu izjasni ( resorna služba to nije učinila). To dalje implicira vođenje i vrlo vjerovatnih sudskih sporova pred nadležnijm sudom i nove troškove građana, zbog sudskih troškova postupka.

Predlagač je napravio mnoge propuste u pravljenju baze podataka potencijalnih platiša komunalne naknade. Naime, baza podataka se pravi na osnovu katastarskih podataka, zemljišno-knjižnih izvadaka, kao i uviđajem na terenu (stvarno stanje) kojom prilikom je potrebno snimiti objekat (gabariti i spratnost objekta da bi se dobila korisna površina koja služi kao osnov za obračun visine komunalne naknade). U konkretnom slučaju baza podataka je napravljena na način da je resorna komunalna služba Grada Tuzla uzela podatke iz Centralnog grijanja Tuzla, koje se plaća po metru kvadratnom, što je potpuno protivno zakonu. Time će građani biti stavljeni u neravnopravan položaj, ako se ima u vidu na hiljade objekata koji nisu legalizirani, a nisu mogli biti legalizirani između ostalih razloga jer nisu riješili imovinsko-pravne odnose na nekretnini. Dakle, zakon je tačno precizirao kako se stvara baza podataka za uvođenje obaveze komunalne naknade, a to zasigurno nije baza Centralnog grijanja, jer imamo apsurde da vlasnici objekata u centru grada nisu u sistemu centralnog grijanja i neće morati plaćati istu, jer se isti griju na pelet i sl.

Dakle, Gradsko vijeće treba da procijeni da li su se stekli uslovi za uvođenje ove naknade, te da procijeni čitavu situaciju kada su u pitanju primanja građana. Uvođenje komunalne naknade u ovom trenutku je nerazuman čin, jer prvo građani Tuzle nemaju zavidan nivo komunalnih usluga koje bi gradskim vjećnicima dale alibi da krenu sa uvođenjem ove naknade, druga stvar je ta da većina građana jedva sklapa kraj sa krajem, da su cijene životnih namirnica sve veće, a da nije došlo do ikakvog povećanja plata. Znači u trenutku kada je životni standard građana jako loš, te kada su komunalne usluge ispod nivoa, naročito kada dođe zimski period, uvodi se dodatni (nepotrebni) namet.

Na kraju treba imati na umu načelo jednakosti pred zakonom. U ovom slučaju bi građani/obveznici komunalne naknade koji nisu u sistemu Centralnog grijanja bili u povlaštenom položaju u odnosu na one koji to jesu,što bi dovelo do tzv. diskriminacije , što predstavlja suprotnost principu jednakosti. Dakle, princip jednakosti pred zakonom i princip zabrane diskriminacije predstavljaju dvije strane iste medalje. Ovaj koncept najbolje oslikava pristup koji je zauzeo Sud pravde Evropske Unije (SPEU) u definisanju pojma diskriminacije, a zasnovan na opštem principu jednakosti, koji je bitan, neodvojiv segment svim pravnim sistemima država članica. Dakle ni jedna kategorija lica ne može biti stavljena u lošiju i nepovoljniju poziciju od one koja im je Ustavom BiH zagarantovana.

Klub vijećnika SDA kao konstruktivna opozicija poziva vladajuću većinu i gradonačelnika gosp. Jasmina Imamovića, koji je predlagač odluke o komunalnim naknadama, da istu na sljedećoj sjednici GV Tuzla ponište.

Mirza Tupajić je uputio i urgenciju za izgradnju potpornog zida u dijelu korita rijeke Joševice zbog urušavanja glavnog puta kao posljedice odronjavanja zemlje u koritu rijeke, mjesna zajednica Gornja Lipnica

Obrazloženje

Obratili su mi se građani sa zahtjevom da nadležne službe izlađu na teren u ulici Tuzlanskog partizanskog odreda na broju od 165 do 173, u Gornjoj Lipnici kako bi utvrdili činjenično stanje i riješili problem vezan za obrušavanje glavnog puta na relaciji Tuzla-Gornja Lipnica, a čemu je posljedica osipanje zemlje ispod asfalta koji je uzrokovala poplava u proljeće 2019. Tom prilikom nabujala rijeka Joševica otkinula je jedan veliki dio zemlje, koji je pao zajedno sa velikim stablom pri čemu se slomio stub ulične rasvjete, a drugi stub ulične rasvjete se opasno nageo.

Svakog dana smo svjedoci podrivanja zemlje ispod ceste koje je svakim danom sve intenzivnije i prijeti otkidanjem velikog dijela asfalta, odnosno puta. Takođe navedeno stanje na putu je i velika opasnost za vozače koji prolaze na toj relaciji, jer se radi o dubokoj provaliji (višemetarskoj) koja nije kvalitetno niti obilježena, niti osvijetljena jer su i stubovi ulične rasvjete popadali (jedan je pao, kablovi sa njega nisu niti skinuti i pod naponom su, drugi stub je naget).

Građani mole nadležne službe da što prije izvrše uviđaj u navedeno stanje, te preduzmu odgovarajuće mjere i radnje da se put na ovom dijelu što prije popravi i zaustavi odron asfalta i zemlje u korito Joševice. Sreća je pa su do sada izbjegnute saobraćajne nesreće, ali dolazi zima i kad na cesti bude snijeg i poledica, opasnosti će biti još veće.

Tupajić je podnio i inicijativu za iznalaženje rješenja za snabdijevanje vodom u visinskim dijelovima ulice Uzeira Mehičića, mjesna zajednica Gornja Tuzla.

Obrazloženje:

U dijelu ulice Uzeira Mehičića, MZ Gornja Tuzla, domaćinstvima iznad bazena sa pitkom vodom je neophodna ugradnja adekvatne pumpe koja bi imala dovoljnu snagu za potiskivaje vode na ove visinske dijelove ulice gdje je nastanjeno tridesetak porodica.

Tupajić je Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica uputio vijećnička pitanja :

1.Kada će početi realizacija širenja mreže toplifikacije u MZ Mejdan? Da li će se građani dijela ulice Muftije efendije Kurta moći priključiti na sistem daljinskog grijanja pod povoljnim uslovima ili će morati da plaćaju MRS od 7.000 KM do 8.000 KM ?

2. Kada će se izvršiti rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Crno Blato, MZ Dokanj, koji je devastiran 2014. godine poslije poplava i pojavom klizišta?