Vijećnička pitanja i inicijative na 34. redovnoj sjednici GV Tuzla

20190627 120206

Vijećnička pitanja i inicijative na 34. redovnoj sjednici GV Tuzla


Vijećnici SDA u na 34. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja.

Predsjednik Kluba SDA Mirza Tupajić je Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica uputio pitanja sljedeće sadržine:

Kada će se realizirati projekt uređenja kanalizacione mreže u dijelovima ulica: Alije Ibrića, Seada Rahmanovića, Meme Suljetovića, Save Kovačevića, Damira Hadžibeganovića i Fikreta Salihovića od skretanja za mezarje do Đurića?

Obrazloženje: Na pomenutim lokalitetima većina otpadnih voda iz domaćinstava teku kroz otvorene kanale zajedno sa površinskim vodama. Prilikom obilnih padavina ta otpadna voda dolazi do stambenih objekata. Isto tako, u ljetnom periodu kada su izuzetno visoke temperature dolazi do isparavanja raznih gasova neugodnog mirisa i opasnih po zdravlje čovjeka, praćeno sa najezdom komaraca, za koje znamo da su jedan od najvećih prenosilaca zaraznih oboljenja (opasnost za pojavu epidemija). U više navrata gradska uprava i nadležne gradske službe su na upite od strane članova savjeta MZ Solana davali razna obećanja, ali na žalost i dan danas, iako živimo u 21 vijeku, građani nemaju osnovne komunalne uslove za život. Treba istaći olakšavajuću okolnost za rješavanje ovog komunalnog problema, a to je postojanje cijevi kolektora (R=300) koji vode od sanitarne gradske deponije do sjeverne saobraćanice, koji se mogu iskoristiti kao glavni vod.

Kada će se završiti projekat regulacije korita Moluške rijeke, mjesna zajednica Solana?

Obrazloženje: Svjedoci smo da su se u posljednjih 15 godina desile 3 obilne poplave koje su nanijele ogromne štete na privatnim i društvenim objektima. Naime, poplavljeno je više od 70 privatnih stambenih objekata, 3 poslovna subjekta, bolnica u Solani, više od 3ha poljoprivrednog zemljišta. Problem je još veći zbog toga što se na sjevernoj strani, na većoj nadmorskoj visini od naselja nalazi gradska deponija smeća sa koje dolaze odpadne procjedne vode u Molušku rijeku. Dakle, prilikom poplava dolazi do zagađenja zemljišta raznim hemijskim i mikrobiološkim polutantima (teški metali, patogeni mikroorganizmi i sl.). Do sad nije vršena niti jedna hemijska i mikrobiološka analiza s ciljem otkrivanja stepena zagađenja zemljišta u pomenutom naselju. Samo je izvršena dezinfekcija stambenih i poslovnih objekata.

Kada će se završiti radovi asfaltiranja trotoara kod Vikaljske džamije, MZ Mosnik?

Obrazloženje: Trotoar u ovoj ulici je trebao biti već urađen ove godine. Džematlije i građani ove ulice se pitaju kada će napokon moći hodati ulicom po trotoaru, a ne po saobraćajnici, gdje ugrožavaju svoju sigurnost i otežavaju saobraćaj, pogotovo petkom kada je džuma namaz.

Vijećnik Nevres Hurić je postavio vijećničko pitanje:

Koje mjere su poduzete u smislu realizacije inicijative za zatvaranjem kladionica u blizini osnovnih i srednjih škola na području Grada Tuzle?     

Obrazloženje:Vijećničku inicijativu za zatvaranjem kladionica u blizini osnovnih i srednjih škola na području Grada Tuzle podnio sam 27.02.2019.godine, a nisam još uvijek dobio odgovor o poduzetim aktivnostima nadležnih službi, a koje Zakon o igrama na sreću FBiH iz 2015.godine, član 90. obavezuje: „ Novo uplatno mjesto za primanje uplata klađenja ne smije se nalaziti na udaljenosti od 100 m od vjerskih te osnovnih i srednjih škola“.