Usvojen rebalans Budžeta Grada Tuzla

novo vijece

Usvojen rebalans Budžeta Grada Tuzla

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, usvojena je Odluka o rebalansu Budžeta Grada Tuzle, zatim Izvještaji o izvršenju Budžeta za 2017., korištenju Tekuće rezerve za 2017. godinu, te izvršenju Budžeta za prva tri mjeseca 2018.godine.
Grad Tuzla je u 2017. godini raspolagao sa ukupnim sredstvima Budžeta u iznosu od 58.499.328,74 KM ili 97,91 % u odnosu na planirana sredstva, što je više za 15,95 % u odnosu na 2016. godinu.

U Budžetu grada Tuzla na dan 31.12.2017. godine ostvaren je ukupan suficit, odnosno višak prihoda nad rashodima u iznosu od 11.287.473,95 KM.
U 2017. godini su provedene procedure javnih nabavki za određene projekte, a da isti nisu mogli biti realizovani.

Zakonom o trezorskom poslovanju propisano je da je prije provođenja procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba, radova i usluga potrebno u Budžetu izvršiti rezervaciju sredstava za realizaciju svakog konkretnog ugovora. U skladu s tim na dan 31.12.2017.godine u knjigovodstvenoj evidenciji Budžeta ukupno je rezervisano sredstava u iznosu od 4.663.429,48 KM za projekte koji su započeti ili za koje su potpisani ugovori u 2017. godini, te je neophodno dio suficita u iznosu rezervisanih sredstava uključiti u Budžet 2018. godine za realizaciju već ugovorenih projekata.

Iskazani suficit sastoji se od sredstava izvršenih rezervacija za projekte započete u 2017. godini u iznosu od 4.663.429,48 KM, neutrošenih kreditnih sredstava u iznosu od 800.000,00 KM i viška prihoda nad izvršenim rashodima u iznosu od 5.824.044,47 KM, koji će biti raspoređen Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta za 2018. godinu

U svojim obraćanjima svi vijećnici su izrazili zadovoljstvo zbog suficita, međutim bilo je vijećnika koji su ukazali na činjenicu da suficit nije ostvaren povećanjem prihoda nego neutroškom namjenskih sredstava.

Sabahudin Imamović (SDA) smatra da je privilegija imati budžetsku stabilnost te još govoriti o suficitu. Ukazao je i na činjenicu pojačanja realizacije u izbornoj godini, nedostatak kolektora, te predložio da se formira još jedna Služba za komunalne poslove ili ojača postojeća jer misli da Služba za komunalne poslove, organizovana kao sada, nije u stanju realizovati sredstva i završiti sve projekte. Kao i svaki put, Imamović je najavio da će SDA biti suzdržana jer im se ne dozvoljava da učestvuju u kreiranju Budžeta.

Dodao je da je primijetio da su sredstva tekuće rezerve racionalnije trošena, na šta su ranije iz SDA redova često ukazivali.Usvojeno je i 11 zaključaka:

1. Gradsko vijeće smatra da treba pružiti potrebnu pomoć djeci sa posebniom potrebama, a naročito djeci o kojoj računa vodi Udruženje građana URIDOL.

2. Gradsko vijeće traži da se u skladu sa potrebama obezbijedi dovoljna količina sredstava i pojača operativni centar u Službi civilne zaštite za ažurnije zaprimanje poziva građana.

3. Potrebno je sagledati zakonske i finansijske mogućnosti da se obezbijede dodatna sredstva za finansiranje interventnih mjera u vrijeme prirodne nesreće. Sagledati zakonske i finansijske mogućnosti pružanja pomoći građanima Obodnice i Gornje Lipnice, kao i svih ostalih mjesnih zajednica koje su pogođene elementarnim nepogodama.

4. Gradsko vijeće Tuzla smatra da u postupku donošenja Budžeta Grada Tuzla u narednom periodu treba izvršiti konsultacije sa javnim komunalnim i drugim preduzećima i javnim ustanovama, kako bi se na vrijeme obezbijedilo ostvarivanje javnih funkcija Grada Tuzla.

5. Očekuje se od nadležnih gradskih službi da redovno informišu Gradsko vijeće Tuzla o sredstvima koja građani uplaćuju na ime sufinansiranja komunalnih projekata u Tuzli.

6. Kada su u pitanju sredstva koja se iz Budžeta obezbjeđuju za pomoć osnovnim školama, potrebno je voditi računa o ravnomjernoj raspodjeli sredstava na način da ne budu u najpovoljnijem položaju one osnovne škole, koje osim centralne škole imaju organizovane i podružnice.

7. Gradsko vijeće traži da se ovim rebalansom Budžeta finansira projektovanje Gradskog groblja, a Budžetom za iduću godinu prva faza izgradnje.

8. Traži se od Vlade i Skupštine da iznađu način da iz Budžeta TK predvide dio sredstava za sufinasiranje tartan staze na stadionu Tušanj.

9. Traži se od gradonačelnika i nadležnih gradskih službi da u narednom rebalansu obezbijede dodatna sredstva, u skladu sa zakonon, kojima bi se otklanjali kvarovi zajedničkih dijelova zgrada i uređaja.

10. Traži se od organa upravljanja i nadzora u javnim preduzećima i javnim ustanovama u skladu sa Zakonom o privrednim društvima da kod donošenja odluka o rasporedu i utrošku viška prihoda traže stav i mišljenje nadležnih organa Osnivača.

11. Gradsko vijeće Tuzla traži od JP Elektroprivreda BiH, podružnica Termoelektrana Tuzla, da najkasnije za junsku sjednicu Gradskog vijeća dostave informaciju dokle se došlo sa projektom odsumporavanja bloka šest Termoelektrana Tuzla.

Nakon što su usvojene tačke vezane za Budžet, uslijedila je pauza poslije koje su vijećnici nastavili sa realizacijom obimnog dnevnog reda.

tuzlarije.net (S.M.)