Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o aerozagađenju : Klub vijećnika SDA – Gradska uprava ne prepoznaje prioritete

20180123 122240

Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o aerozagađenju : Klub vijećnika SDA – Gradska uprava ne prepoznaje prioritete

Gradsko vijeće Tuzle cjelodnevno je raspravljalo o problematici aerozagađenja na području grada. Ovu tematsku sjednicu inicirale su opozicione stranke koje su tražile od gradskih službi da dostave i izvještaj o utrošku 16 miliona maraka, koje je Grad u prethodne tri godine dobio od Termoelektrane Tuzla. Izvještaj je pokazao da je na sve projekte toplifikacije potrošeno tek oko 2,8 miliona maraka.

20180123 122227

„ Nakon usvajanja Zakona o izdvajanju dijela prihoda od rada Termoelektrana koji je stupio na snagu u januaru 2015. godine, počele su frustracije građana Tuzle jer imamo kvalitetan sistem daljinskog grijanja i imamo novac, znači imamo ispunjena oba uslova za širenje mreže toplifikacije, a vrlo malo se radi na rješavanju tog ogromnog problema. Nema prepreka da uklonimo sva individualna ložišta i da uradimo ono što je do nas. Termoelektrana koja proizvodi struju i obezbjeđuje zagrijavanje oko 23 000 domaćinstava u Tuzli će ostati zagađivač i trebamo nastojati u tom pogledu da se podignu standardi, da se obezbijede postrojenja za odsumporavanje, ali ono što mi možemo uraditi jeste širenje mreže toplifikacije kako bi se uklonila individualna ložišta koja u značajnoj mjeri doprinose zagađenju zraka u Tuzli. Najveća prepreka je politika Gradske uprave, a to je politika neravnomjernog razvoja i politika koja ne prepoznaje prioritete. Dakle, ako dobijemo 5 miliona KM-a po tom osnovu, prioritet bi trebalo da budu upravo projekti kojima bi se postigli najveći ekološki efekti. U ovom slučaju to je širenje mreže toplifikacije i realizacija projekata energetske efikasnosti odnosno utopljavanja zgrada. U narednom periodu kada riješimo taj prioritet onda se može ulagati i u druge objekte, projekte pa i za kulturu, sport itd. „ – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

20180123 163920
Imamović ističe i da građani nisu jasno informisani o cijenama priključaka na sistem centralnog grijanja.

„ Što se tiče cijena priključaka na sistem centralnog grijanja, ja mislim da to niko ne zna. Nekada je spominjan iznos od oko 15 000 KM-a, danas spominju niži iznos. Niko nam nije rekao koliko košta priključak jer kada govorimo o priključku tu mislimo na podstanice, cijevi, takse itd. Nas ne interesuje samo cijena podstanice nego ukupan iznos svega toga. Odgovora na to naše pitanje nema. Što se tiče mjesnih zajednica Šićki Brod, Husino i Bukinje, oni su izmjenama Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom dobili besplatan priključak na sistem centralnog grijanja. Nažalost, još nije realizovano nijedno domaćinstvo. To je ostalo za sada samo u sferi normative i vidjet ćemo u budućnosti šta će se desiti.”

Vijećnicima se na kraju rasprave obratio i direktor Termoelektrane Tuzla Izet Džananović, koji je istakao da su postrojenja za odsumporavanje svakako u planu, te da za njih ne treba dodatni novac.

” Još 2014. godine izrađena je investiciono-tehnička dokumentacija, a studija uticaja na okoliš od septembra 2016. godine stoji u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, nije odbačena, a ni prihvaćena. U februaru će Nadzorni odbor donijeti investicione odluke kojima će se obezbijediti novac za projekat. Za ugradnju postrojenja za odsumporavanje potrebna su 24 mjeseca, ona će biti u funkciji najdalje 2022. godine, mada mi mislimo da to može i prije” – rekao je Džananović.Gradsko vijeće Tuzla je nakon iscrpne višesatne rasprave usovjilo i set zaključaka koji se odnose na tri nivoa vlasti, Grad, Tuzlanski kanton i Federaciju BiH :

• Gradsko vijeće Tuzla i gradonačelnik pokreću Inicijativu za povrat sredstava akumulirane dobiti preuzetih od Elektroprivrede BiH i njihovo usmjeravanje u gradnju uređaja za odsumporavanje u TE Tuzla, te usmjeravanje cjelokupnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu u ove namjene.
• Gradsko vijeće Tuzla traži od JP Centralno grijanje dd Tuzla i Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajedica da što hitnije pripreme i na web stranici Grada Tuzla objave Uputstvo o procedurama priključenja stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, u skladu sa Odlukom o snabdijevanju grada toplotnom energijom.
• Gradsko vijeće Tuzla insistira na redovnom i kvalitetnom inspekcijskom nadzoru, kada je u pitanju provođenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.
• Gradsko vijeće Tuzla predlaže gradonačelniku, Službi za budžet i finansije i drugim službama da se prilikom donošenja rebalansa Budžeta Grada Tuzla najranije na martovskoj, a najkasnije na aprilskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla za kada je svakako zbog završnih računa planirano donošenje rebalansa Budžeta, iz Budžeta Grada Tuzla u 2018. godini planira za toplifikaciju uložiti 4,5 miliona KM, što iznosi 85% ukupno očekivanog prihoda od Elektroprivrede BiH odnosno 5,3 miliona KM.
• Gradsko vijeće Tuzla traži od gradonačelnika, resornih službi i JP Centralno grijanje da razmotre mogućnost subvencioniranja, odgođenog plaćanja potencijalnim korisnicima koji nemaju finansijskih mogućnosti za plaćanje priključka, a njihova individualna ložišta u okruženju u kojem su ostali objekti priključeni na sistem daljinskog grijanja zagađuju okolinu.
• Gradsko vijeće Tuzla sugeriše da se razmotri mogućnost kreditnog zaduženja pod povoljnim uslovima, a u svrhu širenja mreže toplifikacije i rješavanja problema aerozagađenja na području grada Tuzla.