Prekinuta sjednica Gradskog vijeća Tuzla: Kub vijećnika SDA bio protiv

20180716 140003

Prekinuta sjednica Gradskog vijeća Tuzla: Kub vijećnika SDA bio protiv


Gradsko vijeće Tuzla danas je trebalo da održi 24. redovnu sjednicu sa 12 tačaka dnevnog reda. Nakon sat vremena od početka, sjednica je prekinuta.

Klub vijećnika SDA je bio protiv prekida sjednice Gradskog vijeća Tuzla. – Ovo je nedopustivo. Mi smo vijećnici svih građana Tuzle, trebamo da radimo u njihovom interesu i da usvajamo Odluke koje će ići u korist svih. To je naš zadatak. Pozicija je odlučila da se sjednica prekine iz nekih samo njima poznatih razloga tako da svoj posao za koji smo plaćeni danas nismo odradili. Jedna od važnijih Odluka koju smo trebali donijeti je Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u naselju Stupine. Sredstva za ovo su u Budžetu Grada bila planirana u iznosu od 1. 300. 000 KM i potrebno je što prije obaviti tenderske procedure da ne bi došlo do rebalansa s obzirom da je do sada uplaćeno 50 000 KM – kazao je predsjednik Kluba vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić.

Tupajić je uputio i urgenciju za sprečavanje uzurpacije biciklističke i pješačke staze od strane nesavjesnih vozača, ulica I.Mujezinovića, MZ Sjenjak.

   Obrazloženje:

U označenoj pješakoj i biciklističkoj zoni, u ulici Ismeta Mujezinovića (kod obdaništa Aladin), MZ Sjenjak, već nekoliko godina se ne poštuje mjera zabrane korištenja dionice automobilima.

Prosto je neshvatljiva potreba vozača (roditelja) koji svako jutro u radnoj sedmici voze svoje automobile po pješačkoj i biciklističkoj zoni, ugrožavajući život svim pješacima i biciklistima.

Potrebno je što hitnije onemogućiti prolaz automobilima (postavljanje kugla i stubića) i tako vratiti označenu pješačku i biciklističku stazu građanima da bez straha istu koriste.

Vijećnik Kenan Osmančević je uputio urgenciju za hitnu sanaciju mostova za pješake sa drvenim podovima koji se nalaze u Gradu Tuzla

Obrazloženje:

U Tuzli se nalazi nekolicina mostova za pješake sa drvenim podovima koji su zbog vremenskih prilika (poplave i dotrajalost) oštećeni. Jedan takav most se nalazi u blizini OŠ Slavinovići, Međunarodne škole i obdaništa kojeg koristi veliki broj ljudi. Dakle, potrebna je što hitnije obnova ovih mostova sa drvenim podovima jer sigurnost naše djece i građana Tuzle nam je najbitnija.

Vijećnik Nevres Hurić je podnio inicijativu u ime građana Mjesnih zajednica Kreka, Solana – Moluhe, Šićki i Plane koja glasi : 

Petina područja Grada Tuzle se nalazi na rudnoj i eksploatacionoj zoni koja je najvećim dijelom obustavljena još prije pedeset godina, (rudnik uglja Solana – Moluhe, Šićki Brod, Plane, Kreka…), čime je blokirana kompletna izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture pomenutih naselja, jer ne posjeduju kategorisano zemljište na kome se može graditi.

Grad Tuzla je Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline „Solana Sjever“ u Tuzli, Prednacrtom Regulacionog plana prostorne cjeline „Solana Sjever“ u Tuzli (na drugoj sjednici Kolegija gradonačelnika 14.11.2014.godine) i Prostornim planom Grada Tuzla za period 2010 – 2030, već razmatrao problem rješavanja prevođenja rudnog zemljišta u građevinsko u pojedinim naseljima, ali po tom pitanju se ni dan danas nije ništa riješilo.

Neophodno je preduzeti aktivnosti na primjeni Zakona o rudarstvu koji se odnosi na eksploataciona polja gdje je završena eksploatacija u cilju vraćanja zemljišta u vlasništvo Grada Tuzle.

Stoga, podnosim vijećničku inicijativu da Grad Tuzla u saradnji sa Elektroprivredom BiH i Rudnikom „Kreka“ konačno riješe pitanje vraćanja rudnog zemljišta u vlasništvo Grada Tuzle u pomenutim Mjesnim zajednicama i ostalim dijelovima Grada, kao i njihovo kategorisanje u građevinsko, kako bi građani ovih Mjesnih zajednica imali mogućnost legalizacije njihovih stambenih objekata i priključenja na komunalnu infrastrukturu nakon četrdeset i više godina.