Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 15. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

fdfgdfgdv

Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 15. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

Predsjednik Kluba SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović je vijećničko pitanje uputio Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koje glasi :

Kada će biti izgrađen pješački most u ulici ” Zlatnih ljiljana” u naselju Simin Han?

Obrazloženje:

U poplavama u maju 2014. godine došlo je do oštećenja navedenog pješačkog mosta. Nakon uređenja i proširenja riječnog korita, utvrđeno je da je most kraći od riječnog korita te da je umjesto popravke neophodno izgraditi odgovarajući novi most.

Sabahudin Imamović je postavio ponovo vijećničko pitanje JKP ” Saobraćaj i komunikacije” d.o.o Tuzla :

Koliko ste sijalica ulične rasvjete, po nalogu Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, zamijenili u prigradskim mjesnim zajednicama od 6.10.2017. do 31.12.2017. godine ?

Vijećnik Miralem Softić uputio je vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koje glasi : Kada će biti sanirano klizište na pomoćnom putu za UKC Tuzla, na adresi Ulica do Maršala Tita (iznad Pivare Tuzla) koje je pokrenuto u 2014.godini i koje je dovelo do potpunog uništenja dvije garaže, uz oštećenje nekoliko drugih garaža, kao i oštećenje asfalta, kojeg je takođe potrebno sanirati u cijeloj dužini Ulice ?

fgvdfvdv
Vijećnik Nevres Hurić je prema predsjedavajućem Gradskog vijeća Tuzla uputio pitanje kada će se riješiti problem sa trotoarom u ulici ARBiH od broja 32 do broja 159 ?

Obrazloženje :

Na dijelu trotoara od prve vojne kapije do skretanja za Badre, autoservis ” Krajinović” i druge vojne kapije do broja 159 postoje dva tzv. “uska grla” trotoara gdje je onemogućen bezbjedan prolazak pješaka, jer su prinuđeni da silaze sa trotoara i koriste saobraćajnu traku, gdje su direktno životno ugroženi od velikog broja motornih vozila koja koriste ovu saobraćajnicu. Ovo je posebno izraženo za vrijeme ljepših dana kada veliki broj učenika OŠ ” Brčanska Malta” odlazi ili se vraća iz škole, a također ne postoji mogućnost bezbjednog prolaska roditelja sa dječijim kolicima i paraplegičara. Do konačnog rješavanja problema širine trotoara, molim nadležnu Službu Grada Tuzle da postavi usporivače brzine na ovim dijelovima kako bi se povećala bezbjednost pješaka u saobraćaju.

Vijećnik Mirza Tupajić je postavio sljedeća vijećnička pitanja Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica :

Kada će građani naselja Hidani biti priključeni na gradsku vodovodnu mrežu?

Obrazloženje:

Građani se već dugo godina bore sa vodosnadbijevanjem u naselju Hidani. Vode skoro da nikako nema, bunari koje kopaju se brzo isprazne i presuše. Građani se pitaju da li postoji ikakva mogućnost da se što prije riješi pitanje deficita vode, da jednog dana i njima život bude ljepši. Sramota je da živimo u 21. vijeku, a da i dalje pojedina mjesta u Tuzli nemaju vodu.

Kada će se sanirati udarne rupe na saobraćajnicama Grada Tuzla, a koje su nastale popravkama vodovodne mreže od strane JKP-a „Vodovod i kanalizacija”?

Obrazloženje:

Već dugo godina građani Tuzle imaju problem neažurnog saniranja udarnih rupa na saobraćajnicama koje su nastale prilikom iskopavanja zbog popravki vodovodne mreže od strane JKP-a „Vodovod i kanalizacija” kao i drugim intervencijama javnih i privatnih firmi.

Tradicionalno JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla vrši razaranje tuzlanskih cesta, stvara probleme vozačima i pješacima prilikom prolaska njima, narušava kompletan izgled grada i od nas pravi kasabu čije ceste će još malo biti u rangu makadamskih, a da još niko nikad nije odgovarao za to niti se Gradska uprava izgleda želi baviti tim problemom.

Kada će se završiti projekat regulacije korita Moluškog potoka, mjesna zajednica Kreka?

Obrazloženje:

Zagađenje Moluškog potoka otpadnim vodama sa deponije ima veoma štetan uticaj na zdravlje ljudi i sami kvalitet življenja građana ove MZ. Otpadne vode u ovoj rijeci sadrže razne hemijske i biološke polutante koji su izuzetno opasni i mogu biti uzročnik raznih oboljenja, stvaraju neugodan miris i kontaminiraju floru i faunu. Svjedoci smo da su se u posljednjih 15 godina desile 3 obilne poplave koje su nanijele ogromne štete na privatnim i društvenim objektima. Poplavljeno je više od 70 privatnih stambenih objekata, 3 poslovna objekta, bolnica u Solani, više od 3ha poljoprivrednog zemljišta. Problem je još veći zbog toga što se na sjevernoj strani, na većoj nadmorskoj visini od naselja nalazi gradska deponija smeća sa koje dolaze otpadne procjedne vode u Moluški potok. Dakle, prilikom poplava dolazi do zagađenja zemljišta raznim hemijskim i mikrobiološkim polutantima (teški metali, patogeni mikroorganizmi i sl.). Do sad nije vršena niti jedna hemijska i mikrobiološka analiza s ciljem otkrivanja stepena zagađenja zemljišta u pomenutom naselju. Samo je izvršena dezinfekcija stambenih i poslovnih objekata. Krajnje je vrijeme da se ovom problemu posveti veća pažnja od strane Grada i da se sistematski, uz saradnju samih građana, sazivanjem javnih zborova građana, napokon počne riješavati ovaj ekološki problem.


Vijećnik Tupajić je uputio i urgenciju za trajnim rješavanjem zaštite zelenih površina u Gradu Tuzla.

Obrazloženje:

Građani Tuzle očekuju od izvršne gradske vlasti da što hitnije poduzmu sve što je u njihovoj moći da zaštite kritične zelene površine u gradu koje se sistematski uništavaju nepropisnim parkiranjem, a čijim uništenjem nastaju trajne posljedice za navedene površine, kao i za okolne infrastrukturne dijelove grada (ceste) na koje se raznosi blato sa navedenih površina.