Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 41. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

vijecnici

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 41. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla


Vijećnici Stranke demokratske akcije su na 41. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko viječnićkih pitanja i inicijativa i urgencija.

Vijećnik Mirza Tupajić je postavio pitanje: Da li postoji mogućnost da se obustavi parnični postupak i tužba Grada Tuzla protiv Bujaković (Hazim) Sejdalije za tzv. nenamjensko trošenje sredstava iz Fonda Federalnog štaba civilne zaštite?Radi se o osobi koja je pretrpila štetu usljed poplava 2014. godine.

Obrazloženje:

Nakon poplava 2014. godine Federalni štab civilne zaštite donio je Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, ZE-DO i Srednjebosanskog kantona broj 12-02/10-588-15/15 dana 08.12.2015. godine, na osnovu koje se odobrava pomoć licima koja su pretrpjela štetu, a u koju kategoriju spada i Bujaković (Hazim) Sejdalija iz Tuzle – sada nastanjen u Brezi. Gradonačelnik grada Tuzla je dana 31.03.2016. godine pod brojem 02-44-2210/2016 donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava Federalne uprave civilne zaštite kao pomoć za izgradnju zamjenskih objekata (sl. gl. Grada Tuzla 3/16), a nakon toga je raspisan i Javni konkurs za raspodjelu sredstava kao pomoć vlasnicima uništenih objekata uslijed prirodne nesreće u svrhu izgradnje zamjenskih objekata. Članom 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa (sl. gl. Grada Tuzla 3/16) propisana je namjena za dodijeljena sredstva i označena kao „namjena izgradnje zamjenskih objekata, u skladu sa važećim propisima iz oblasti građenja“, dok je konkurs raspisan za „pomoć vlasnicima uništenih stambenih objekata na području Grada Tuzla uslijed prirodne nesreće od 04.05.2014. godine“.   NEMA NAVEDENE LOKACIJE IZGRADNJE. Na osnovu Odluke / Grad Tuzla broj 02-14-4325-2016 od 07.07.2016. godine, a nakon provedbe postupka po Javnom knkursu, Bujaković Sejdalija je u konačnom označen kao korisnik pomoći u iznosu od 25.000,00 KM. U svim prethodnim aktima nije decidno i na jasan način navedena obaveza da se objekat mora izgraditi na području Grada Tuzla – takva obaveza je unesena u Ugovor o dodjeli novčanih sredstava broj 02-14-4533-2016, između Grada Tuzla i Bujaković Sejdalije, a po kom osnovu mu je u konačnom i uplaćen dodijeljeni novčani iznos od 25.000,00 KM radi izgradnje zamjenskog objekta. Evropska konvencije za ljudska prava kaže : svako ima pravo na slobodu o izboru boravišta koja se ne može ograničiti (član 2. Protokola broj 4. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda), pravo na zaštitu i uživanje imovine (član 1. Protokola uz Konvenciju) te u konačnom i pravo na dom u koje se javna vlast ne miješa (član 8. Evropske konvencije za ljudska prava).

Obzirom da su navedena prava nepovrediva i zagarantovana Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava sporne smatramo da su odredbe Ugovora o dodjeli novčanih sredstava broj 02-14-4533-2016 od 18.07.2016. godine, koje se eventualno odnose na utvrđivanje tačne lokacije za izgradnju zamjenskog objekta, ništave i ne mogu proizvesti pravno dejstvo

          Suština je da je Sejdalija u cijelosti izvršio sve svoje obaveze i opravdao utrošak dodjeljenih sredstava nadležnoj Komisiji jer je izgradio zamjenski objekat ulaganjem dodjeljenih sredstava te nakon imenovanja Komisije za kontrolu utroška dodjeljenih sredstava (formirana dana 21.12.2016. godine) dostavio svu traženu dokumentaciju iz koje je komisija kao nesporno utvrdila da gradi novi stambeni objekat i da iz dostavljene dokumentacije proizilazi da je u gradnju objekta utrošio i više od dodjeljenih 25.000,00 KM.

Grad Tuzla je protiv Sejdalije 24.10.2019. godine Općinskom sudu Tuzla podnio tužbeni zahtjev radi povrata uplaćenih 25.000,00 KM po pravobranilaštvu jer tvrde da ih je nenamjenski iskoristio i da ima obavezu da ih vrati u skladu sa odredbama navedenog Ugovora – što naravno nije tačno. Sejdalija je nesporno izgradio kuću / zamjenski objekat ali na području opštine Breza – napominjem parama iz fonda Federalne civilne zaštite, pa ako bi Grad Tuzla i uspio da dobije tužbu pitanje kome idu te pare jer fond više ne postoji a Sejdalija je novac iskoristio kako treba i u navedenu svrhu.Pravobranilaštvo tvrdi da je Sejdaliju i nadležna Komisija označila kao korisnika koji nije namjenski iskoristio sredstva – što je netačno Uvidom u Izvještaj o izvršenoj kontroli Komisije za kontrolu utroška dodijeljenih sredstava od 21.06.2019. godine lako je utvrditi da je potpuno netačan navod da je Komisija u svom Izvještaju utvrdila da Tuženi nije namjenski utrošio doznačena sredstva.

Naime lica/korisnici za koje Komisjija smatra da nisu opravdali sredstva navedena su u tabeli br. 2. izvještaja, dok je Tuženi Bujaković Sejdalija naveden tek u tabeli br. 4. izvještaja i to kao korisnik sredstava za koga komisija nije mogla zauzeti stav, zbog specifičnosti svakog konkretnog slučaja – čime je negativan stav komisije za Sejdaliju jer nije označen kao korisnik koji je nenamjenski utrošio dodjeljena sredstva. „Sejdalija je komisiji uredno dostavio dokaze da je pare potrošio za gradnju kuće a dostavio je i građevinsku dozvolu i sve ostalo što su tražili.

Poenta je da Pravobranilaštvo tuži čovjeka koji je pretrpio štetu od cca 130 000 rušenjem kuće na Krojčici, da su ga sa porodicom smještali u nekakve alternativne objekte po Tuzli jer nije imao gdje i vukli ga za nos sve do 2016.- te iskoristili Federalni fond da ga se konačno riješe tako što su mu dali 25.000,00 KM da kupi zemlju i napravi kuću – što je potpuno nerealno.

Sejdalija Bujaković je u međuvremenu dobio posao u Brezi i rekao daj šta daš te uradio sve što je mogao da nađe plac u Tuzli međutim radi cijene placeva to nije uspio pa je odlučio da kuću izgradi u Brezi.

Sada mu tužbom traže da vrati novac i još mu Pravobranilaštvo obračuna nagradu za sastav tužbe 940,00 KM (pravobranilac to ne bi trebao da radi jer radi za platu). Troškovi postupka mogu ići i do 5 puta više što je nedopustivo.

Mirza Tupajić je ponovo uputio inicijativu za hitnu urgenciju za izgradnju pješačkog mosta kod džamije „Zlatnih ljiljana“, MZ Simin Han.

Obrazloženje:

24.10.2018.godine sam podnio inicijativu za ponovnu izgradnju ovog mosta, ali realizacija ove inicijative je izostala. Pješački most koji se nalazio odmah pored džamije Zlatnih ljiljana, MZ Simin Han, uslijed majskih poplava 2014. godine je u potpunosti devastiran. Isti je prilikom regulacije korita rijeke Jale fizički uklonjen. Džematski odbor i Savjet MZ Simin Han su se nekoliko puta obraćali Služni za komunalne poslove, gdje su dobili čvrsta obećanja da će se ponovo izgraditi most na ovom lokalitetu. Izgradnja pješačkog mosta za građane ovog dijela MZ Simin Han je od izuzetnog značaja, jer isti povezuje naselja Sarajac, G.Čakloviće i ulicu Zlatnih ljiljana sa autobuskom stanicom, poštom i ambulantom. Ovaj most bi itekako značio školarcima O.Š.Simin Han. Građani ovog dijela Grada Tuzle bi bili veoma zahvalni kada bi se u rebalansu budžeta grada za 2020. godinu obezbjedio potreban novčani iznos za ponovnu izgradnju ovog pješačkog mosta.

Vijećnik Nevres Hurić je uputio vijećnićko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koje glasi : Kada će se konačno organizovati primarna zdravstvena zaštita kroz timove porodične medicine na području MZ Simin Han?

                                                                                    

Obrazloženje:

Prema saznanjima od stanovnika MZ Simin Han u ambulanti porodične medicine Simin Han trenutno zdravstvene usluge pruža jedan ljekar porodične medicine. Ukupan broj stanovnika koji imaju pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu je oko 3.500 i imaju potrebu za tri ljekara porodične medicine.

Nažalost, u novembru 2019.godine jedan od ljekara je izmješten, dok je drugi ljekar, zbog prevelikog obima posla, trenutno na bolovanju. Jedan dan u sedmici – četvrtak je rezervisan da ljekar porodične medicine pruža usluge u ambulanti u Kovačevom selu, tako da ambulanta Simin Han ostaje bez usluga primarne zdravstvene zaštite tim danom.

Zbog prevelikog broja registrovanih lica, a nedovoljnog broja ljekara porodične medicine, apelujemo i molimo da JU Dom zdravlja Tuzla u što kraćem roku obezbijedi nedostajuće kadrove u ambulanti porodične medicine MZ Simin Han, te stanovništvu obezbjedi adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Hurić je uputio i Urgenciju na vijećničko pitanje od 28.05.2019.godine: Kada će se urediti pristupni put prema južnoj magistrali iz ulice Fadila Jahića Španca?

                                                    

Obrazloženje:

Građani Mjesne zajednice Ši Selo, ulica Fadila Jahića Španca, pitaju kada će se urediti pristupni put prema južnoj magistrali kod Hametove pijace?

Problem ovoga dijela ulice posebno je izražen u zimskom periodu.

Naime, građani koji prodaju ogrijev, na dijelu uređenog parking prostora sa kamionima i kombijima, onemogućuju siguran prolaz, uključenje kao i prilaz samoj ulici, ali i južnoj magistrali.

Građani apeluju nadležnim službama da se izvrši regulacija pristupnog puta, kao i mogućnost da se prodavcima ogrjeva obezbijedi adekvatan, za te namjene predviđen prostor, kako ne bi ugrožavali ostale učesnike u saobraćaju.

Hurić je također uputio i Urgenciju na vijećničko pitanje i vijećničku inicijativu;

Koje mjere su poduzete u smislu realizacije inicijative za zatvaranjem kladionica u blizini osnovnih i srednjih škola na području Grada Tuzle?

Obrazloženje:

Vijećničku inicijativu za zatvaranjem kladionica u blizini osnovnih i srednjih škola na području Grada Tuzle podnio sam 27.02.2019.godine a vijećničko pitanje o poduzetim aktivnostima na inicijativu 27.06.2019.godine.

Nažalost, još uvijek nisam dobio odgovor o poduzetim aktivnostima nadležnih službi a koje Zakon o igrama na sreću FBiH iz 2015.godine, član 90. obavezuje:    

„ Novo uplatno mjesto za primanje uplata klađenja ne smije se nalaziti na udaljenosti od 100 m od vjerskih te osnovnih i srednjih škola“.