Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 38. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

novo vijece

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 38. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla


Vijećnici Stranke demokratske akcije su na 38. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko viječnićkih pitanja urgencija.

Predsjednik Kluba Mirza Tupajić je podnio urgenciju za zamjenu stuba ulične rasvjete, ulica VI bosanske brigade do broja 51

Obrazloženje:

U ulici VI bosanske brigade do broja 51, tj. do mesnice Hibeljić stub javne rasvjete je oboren jos prošle godine prilikom udara saobraćajnog vozila. Građani su prijavljivali ovaj problem u MZ i na portalu Centar72.ba ali stub i dalje nije zamijenjen i predstavlja opasnost, kako za pješake tako i za motorna vozila posebno u u noćnim satima.

Zamjenik predsjednika Kluba Nevres Hurić je uputio vijećničko pitanje: Kada će se riješiti kanalizacija u ulici Donji Čaklovići od broja 43 do broja 60?

Obrazloženje:

Građani pomenute ulice su imali uređenu kanalizaciju do 2014.godine kada je usljed aktiviranja klizišta došlo do prekida kanalizacijske mreže a njeno saniranje nije urađeno ni do dan danas.

Mještani su prinuđeni na izgradnju kanalizacijskih kolektora sa ograničenim kapacitetom, koji usljed pojave prvih padavina dovode do izljevanja na ulicu ali i u susjedne stambene objekte.

Zbog toga su mještani prisiljeni da svakodnevno, o vlastitom trošku, rješavaju problem kanalizacije, što usljed nestručnosti može izazvati pojavu zaraznih bolesti na području naselja.

Građani apeluju i mole da se što prije riješi ovaj problem jer su neki građani kažnjeni i sa novčanim kaznama jer nemaju mogućnost individualnog rješavanja kanalizacije.

Hurić je podnio urgenciju za preispitivanje Zaključka Stručnog tima za određivanje naziva ulica, trgova,mostova i parkova u Gradu Tuzla.

Obrazloženje:

Na sjednici Gradskoga vijeća od 28.05.2019.godine podnio sam vijećničku inicijativu za izmjenu dijela ulice 115 HVO Zrinski u ulicu Alidina Mustabašića i da se inicijativa uvrsti u Fond naziva koji predstavlja temelj za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova, a na osnovu Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području Grada Tuzla od 25.02.2015.godine.

U skladu sa članom 8. Odluke o imenovanju ulica, inicijativu za izmjenu dijela ulice podnijeli su građani Mjesne zajednice Solina sa prikupljenim potpisima i brojevima telefona (priloženo uz inicijativu) i gradski vijećnik.

U inicijativi su navedene granične tačke kao i grafički prikaz koji je predočen Stručnom timu, a u skladu sa članom 9. Odluke o imenovanju ulica.

Zaključak Stručnoga tima za određivanje naziva ulica i trgova u Gradu Tuzla na inicijativu glasi: „ „smatra“ da bi izdvajanje pojedinaca „ dovelo“ do neravnopravnoga tretmana ostalih učesnika u odbrambeno – oslobodilačkome ratu 1992 – 1995.“

„Smatra“ i „dovelo“ ne postoji u Odluci o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, nego odražava lični stav Stručnoga tima.

Članom 13.stav 3. Odluke o načelima imenovanja ulica određeno je da se sadržajnost prijedloga ogleda u uvažavanju srazmjerne zastupljenosti naziva iz razdoblja srednjovijekovne Bosne, prije i nakon navedenog perioda, perioda NOB-a 1941 – 1945, i odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992 – 1995.itd.

Uvidom u Fond naziva ulica na području Grada Tuzle primjetno je znatno manji broj naziva ulica iz odbrambeno – oslobodilačkoga rata 1992 – 1995, u odnosu na način definisan u članu 13., kao i načela koja su se uzimala za dodijelu u Fond naziva ulica.

Inicijativom su ispunjeni svi uslovi na osnovu Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području Grada Tuzla od 25.02.2015.godine, i smatram da se Zaključak Stručnog tima treba staviti van snage, jer nije u skladu sa načinom imenovanja ulica na području Grada Tuzle, a da se prihvati inicijativa za uvrštavanje imena Alidin Mustabašić u Fond naziva ulica i dodjelu naziva „ulica Alidina Mustabašića“ dijelu ulice 115. HVO brigade.

Uz urgenciju na Zaključak Hurić je priložio vijećničku inicijativu, kopiju potpisa građana i granične tačke ulice sa grafičkim prikazom.

Vijećnik Kenan Osmančević je uputio urgenciju za rješavanje problema bespravne uzurpacije javnog prostora tj. uzurpacije pješačkih staza i trotoara.

Obrazloženje:

Svjedoci smo čestog bespravnog uzurpiranja javnih površina u Tuzli, posebno pješačkih staza i trotoara. Često nailazimo na razne kamene saksije za cvijeće, razne štandove, parkirana auta na trotoarima. Ovakvo nesavjesno ponašanje pojedinaca je nedopustivo i ugrožava sigurnost građana.