Održana sjednica GV Tuzla: Izmijenjen regulacioni plan prostorne cjeline “Slatina”

novo vijece

Održana sjednica GV Tuzla: Izmijenjen regulacioni plan prostorne cjeline “Slatina”


Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, u prvom dijelu sjednice vijećnici su pored ostalog, usvojili Odluku o prenosu posjeda i prava vlasništva bez naknade nad nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, koje se nalaze u obuhvatu područja perspektivne vojne imovine OS BiH „Kozlovac” Tuzla na Bosnu i Hercegovinu- Ministarstvo odbrane BiH.

U popodnevnom dijelu zasijedanja, Gradsko vijeće Tuzla, usvojilo je Odluku o izmjenama Odluke o provođenju regulacionog plana prostorne cjeline Slatina Tuzla.

Kako je pojasnio Omar Hadžić, šef Službe za prostorno uređenje , radi se o izmjenama provođenja regulacionog plana, jer je prvobitno predviđeno da će prvo biti urađena mreža komunalne infrastrukture, a zatim bi se etapno vršila realizacija regulacionog plana.

Pošto komunalna infrastruktura, kako je pojašnjeno, nije urađena (radi se o potoku Hukalo) potrebno je izvršiti ovu promjenu u Odluci.

Vijeće je razmatralo i Odluku o dopuni Odluke o provođenju urbanističkog projekta prostorne cjeline Tabašnice-Atik Mahala. Imajući u vidu da se na prostornom obuhvatu urbanističkog projekta prostorne cjeline Tabašnice-Atik Mahala nalaze i izdvojene kategorije terena sa specifičnim uslovima za izgradnju, koji su nastali na osnovu provedene analize procesa slijeganja terena i grube reonizacije terena prema stepenu rizika za izgradnju, odnosno na mikrolokalitetima za koje se ne može unaprijed procijeniti vrijeme do sticanja uslova za izgradnju planiranih objekata, ukazala se potreba da se na ovakvim površinama, do sticanja uslova, da mogućnost uređenja prostora u druge svrhe, bez izgradnje objekata.

Usvojena je i Odluka o pokretanju procesa revizije integrisane strategije razvoja grada Tuzla do 2026. godine.

Usvojena su i imovinsko pravna akta-Odluka o utvrđivanju javnog interesa izvođenja radova u svrhu izgradnje višenamjenskog igrališta i pratećih sadržaja u MZ Šićki Brod u naselju Mihatovići; Odluka o utvrđivanju javnog interesa izvođenja radova u svrhu implementacije Regulacije rijeke Jale III faza- dionice od pijace u Simin Hanu do mosta na skretanju za Gornju Tuzlu.

Vijeće je usvojilo i Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Tuzla za 2017. godinu.

Vijećnik SDA Mirza Tupajić je na ovoj sjednici uputio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koje glasi:

Kada će se asfaltirati put „Lipik” (dužina 200 metara) od Sinbre do kuće Šefika Dautovića, u naselju Milešići, MZ Ljepunice?

Obrazloženje:

Prilikom asfaltiranja puta za mezarje u Milešićima po projektu je bilo predviđeno da se uradi 450 metara (donacijom za klizišta). Međutim, dogovoreno je da se taj put skrati na 200 metara, a da se preostali dio od 250 metara prebaci na put Lipik. Do današnjeg dana ništa nije poduzeto iako su građani ovog naselja dobili čvrsta obećanja da će se sa realizacijom krenuti odmah.

 

Vijećnik SDA Kenan Osmančević je predsjedavajućem Gradskog vijeća, gospodinu Aleksandru Vujadinoviću uputio vijećničko pitanje : Kada resorne službe planiraju riješiti problem parking prostora u okolici zgrade Gradske uprave Tuzla ?

Obrazloženje:

Trenutno rješenje sa parkiranjem na improvizovanom šljunčanom parkingu, te parkiranje po trotoarima i zelenim površinama više priliči seoskom vašaru nego gradskoj zgradi.

Molim vas da pokrenete plan za asfaltiranje i naplaćivanje parkinga na ovom lokalitetu, krpljenje i označavanje postojećih parking mjesta u blizini okolnih zgrada, te postavljanje prepreka radi onemogućavanja parkiranja na mjestima gdje to i ne priliči.

Vijećnik Nevres Hurić je uputio sljedeća vijećnička pitanja:

1.Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica : Kada će se izvršiti čišćenje kanala i propusta kao i nastavak izgradnje kanalizacione mreže na području MZ Ljepunice?

Obrazloženje :

Već duži vremenski period građani MZ Ljepunice su zabrinuti radi sve češćih poplava koje se javljaju nakon padavina i pitaju kada će se izvršiti čišćenje kanala i propusta kao i nastavak izgradnje kanalizacione mreže na području MZ Ljepunice kako bi se spriječile učestale pojave poplava kao i klizišta na ovom području.

2. Gradskom i prigradskom saobraćajnom preduzeću Tuzla : Da li moguće izvršiti izmjenu reda saobraćaja autobusnih linija na brojevima 2 i 7 ili 19 i 31 ?

Obrazloženje :

Dugi niz godina građani MZ Kosci, Crno Blato i Dokanj su uskraćeni za redovan saobraćajni prevoz po redu vožnje od strane GIPS Tuzla, pogotovo đaci, studenti i penzioneri sa uredno kupljenim mjesečnim kartama. Stoga, građani ovih mjesnih zajednica pitaju i mole, da li postoji mogućnost da linije 2 i 19 ili 7 i 31 koje saobraćaju na relaciji prema Solini i kojima je mjesto autobusnog okretišta u Solini, produže liniju vožnje do Doknja i da krajnja stanica i okretište za ove autobusne linije bude smješteno kod MZ Dokanj.

3. Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica : Kada će se napokon realizirati projekat uređenja kanalizacione mreže u dijelovima ulica : Alije Ibrića, Seada Rahmanovića, Meme Suljetovića, Save Kovačevića, Damira Hadžibeganovića i Fikreta Salihovića, od skretanja za mezarje do Đurića? 

Obrazloženje :

Na pomenutim lokalitetima većina otpadnih voda iz domaćinstava teku kroz otvorene kanale zajedno sa površinskim vodama. Prilikom obilnih padavina ta otpadna voda dolazi do stambenih objekata. Isto tako, u ljetnom periodu kada su izuzetno visoke temperature dolazi do isparavanja raznih gasova neugodnog mirisa i opasnih po zdravlje čovjeka, praćeno sa najezdom komaraca, za koje znamo da su jedan od najvećih prenosilaca zaraznih oboljenja (opasnost za pojavu epidemija). U više navrata gradska uprava i nadležne gradske službe su na upite od strane članova MZ Kreka davali razna obećanja, ali nažalost i dan danas, iako živimo u 21. vijeku, građani nemaju osnovne komunalne uslove za život. Treba istaći olakšavajuću okolnost za rješavanje ovog komunalnog problema, a to je postojanje cijevi i kolektora (R=300) koji vode od sanitarne gradske deponije do sjeverne saobraćajnice, koji se mogu iskoristiti kao glavni vod.


(TI/RTV7)