Održana sjednica Gradskog vijeća Tuzla

20171222 111517

Održana sjednica Gradskog vijeća Tuzla

Gradsko vijeće Tuzla danas je usvojilo Budžet Grada za narednu godinu, kao i Odluku o izvršenju Budžeta. Ukupno planirana sredstva u Budžetu grada Tuzla za 2018.godinu iznose 55.643.083,00 KM, što je u odnosu na usvojeni Nacrt Budžeta više za 2.355.325,00 KM ili 4,42 %.

Usvajanju Budžeta prethodila je javna rasprava o Nacrt Budžeta i Nacrtu Odluke o izvršavanju budžeta, u trajanju od 30 dana.U skladu sa Zaključcima sjednice GV od oktobra 2017. godine, primjedbe i sugestije svih vijećnika u vezi sa Nacrtom Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu predstavljaju sastavni dio javne rasprave.
Tako je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović na toj sjednici iznio zahtjev da se sredstva od naknade ostvarene radom TE Tuzla troše isključivo namjenski za poboljšanje ekoloških uslova, komunalne infrastrukture itd.
Vijećnik Mirza Tupajić je stavio primjedbu da Budžet ne odražava stvarne potrebe građana Tuzle, da treba proširiti vodovodnu mrežu i poboljšati ekološke uslove u gradu.
Vijećnik SDA Nevres Hurić  je tada predložio da se u Budžetu 2018. godine poveća pozicija tekućeg granta za iznos od 100.000,00 KM na ime zdravstvene zaštite stanovništva Tuzle, kako bi imali isti iznos sredstava kao i u 2017. godini ; također da se poveća pozicija kapitalni grant Domu zdravlja Tuzla od 100.000,00 KM na ime nabavke opreme koja je neophodna za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vijećnik Hurić je tada u diskusiji na sjednici istakao i da smatra da je potrebno iz sredstava od naknade ostvarene radom TE Tuzla izdvojiti 2 ili 3 % sredstava za Dom zdravlja Tuzla, za kvalitetniju primarnu zdravstvenu zaštitu stanovnika čije je zdravlje ugroženo.

U obrazloženju Izvještaja sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu je navedeno da se predložena sredstva na poziciji Kapitalni grant za Dom zdravlja JZU ” Mustafa Šehović Tuzla” Tuzla planiraju utrošiti za nabavku opreme i izvođenje radova na krovu i sistemu centralnog grijanja : defibrillator ta potrebe Službe hitme medicinske pomoći – 2 komada, 24.000,00 KM ; EKG aparat za potrebe Službe opšte porodične medicine – 5 komada, 20.000,00 KM; Rekonstrukcija dijela ravnog krova 15.000,00 KM ; Sanacija sistema centralnog grijanja, 20.000,00 KM; Medicinska oprema za potrebe specijalističkih službi 21.000,00 KM.

U okviru današnjeg razmatranja Budžeta Grada za narednu godinu, predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović, je u ime Kluba priložio tri amandmana:

20171222 153702

Također, amandmane je priložio i vijećnik SDA Mirza Tupajić:
Amadmani na Budzet 2018-page-002

Klub vijećnika je prilikom glasanja o Budžetu Grada Tuzle za 2018. godinu bio suzdržan jer nijedan od amandmana nije prihvaćen kao i zbog stava da ovakav Budžet ne odražava suštinske potrebe građana Tuzle.

Gradsko vijeće Tuzla uvrstilo je u dnevni red i Rezoluciju o zaštiti ustavnosti, zakonitosti i ljudskih prava, prava na dostojanstvo i na rad u normalnim uslovima, Gradskog vijeća i gradskih službi Grada Tuzla. Protiv rezolucije bila je opozicija, koja je tražila da se u dnevni red uvrsti Inicijativa za razmatranje i pripremanje odluka o specijalnom statusu mjesnih zajednica Šićki Brod i Bukinje, koja nije dobila potrebnu većinu glasova.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Sabahudin Imamović je priložio dva vijećnička pitanja koja glase:

1. JKP Saobraćaj i komunikacije upućujem vijećničko pitanje sljedeće sadržine:
„Koliko ste sijalica ulične rasvjete zamijenili u prigradskim mjesnim zajednicama od 01.01.2017. godine”?

2. Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica upućujem vijećničko pitanje:

„Kada će se ukloniti napušteni montažni objekti koji se nalaze u blizini izvorišta „Malta” i zgrade pošte u Miladijama, koji su nekada korišteni kao trgovine, ali su duži vremenski period van upotrebe tako da su trenutno pretvoreni u deponiju smeća i svratište za pse lutalice.”

20171222 113022