Albina Vicković, diplomirani žurnalista, kandidatkinja za Parlament Federacije BiH, redni broj 2

Albinaa

Albina Vicković, diplomirani žurnalista, kandidatkinja za Parlament Federacije BiH, redni broj 2

Dijeljenje

Rođena je 1. juna 1979. godine u Tuzli. Dobitnica je Srebrne plakete Univerziteta u Tuzli. U svojoj karijeri obavljala je dužnost stručnog savjetnika za Odnose s javnostima u GIP „Giprom” Tuzla, stručnog saradnika za kulturu i informisanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Albina

Bila je šef Kabineta rektora Univerziteta u Tuzli. Od 1993. godine je aktivni član Stranke demokratske akcije, prvobitno kao članica Muslimanskog omladinskog saveza SDA.

aIMG 7490

Tokom agresije na Bosni i Hercegovinu, unutar MOS-a SDA, radila je na projektima humanitarnih i kulturnih sadržaja. I na kantonalnom i na općinskom nivou organiziranja Asocijacije mladih bila je članica izvršnih odbora. Takođe, u ime Asocijacije mladih bila je članica Glavnog odbora SDA BiH, Kadrovske komisije OO SDA Tuzla i drugih savjetodavnih tijela (Savjet za medije) te članica Komisije za informisanje Općinskog vijeća Tuzla.

aIMG 7556

 PORUKA BIRAČIMA :

-Danas želim reći kako u Bosni i Hercegovini svima može biti bolje i zato se danas obraćam Vama i odgovorno obećavam: Da ću, postanem li Vaša zastupnica, raditi sa punim kapacitetom isključivo u interesu naroda i građana Bosne i Hercegovine, posebno moje izborne jedinice, obećavam da ću u radu biti usmjerena na razumijevanje problema i njihovo rješavanje, a ne na okrivljivanje bilo kojeg sudionika u donošenju odluka; Da ću jasno, odlučno i bez ustezanja, progovoriti u situacijama kada je interes građana moje izborne jedinice ili Federacije BIH ugrožen; Primjenjivat ću princip nulte tolerancije na bilo kakvu vrstu diskriminacije, kao i na kriminal, korupciju i nepotizam. Uvijek ću insistirati na zaštiti građanskih prava i sloboda naroda na jednakopravnost; Insistirat ću na pravičnoj raspodjeli u snošenju tereta društvenih reformi; Ni jedna odluka ni reformska mjera ne smije biti donesena ukoliko to znači novo osiromašenje građana; Zalagat ću se za javnu konsultaciju kako se niti jedan zakon ili amandman ne bi donio, a da prije toga prijedlog nije usaglašen dijalogom sa interesnom skupinom čije se pravo zakonski uređuje ili mijenja; Borit ću se da zakoni i odluke koje donosimo moraju obezbijediti da nijedan dio budžeta ne bude bačen u vjetar – podršku izmjenama ću dati samo ako možemo obezbijediti mehanizme kontrole posljedica.

KAKO ?

-U prvom koraku, trudit ću se da se iskorjeni rad na crno primjenom stimulativnih programa, te dosljednim izricanjem restriktivnih i kaznenih mjera prema poslodavcima koji angažuju radnike na crno. Preduzimat ću sve radnje, u okviru ovlaštenja federalne zastupnice, kako bi inspekcije rada i drugi nadležni organi, svakodnevno, dosljedno i suštinski vršili kontrole potrebne za ostvarivanje prava radnika i o tome izvještavali Parlament; Zalagat ću se da se naknade ostvarene na osnovu rada u komisijama, savjetima, nadzornim odborima i sličnim tijelima obračunavaju i prikazuju kao lični doprinos stabilizaciji, a uplaćuju se kao poticaji za prva zaposlenja i nova radna mjesta; Insistirat ću da se zapošljavanje u svim državnim institucijama i javnim preduzećima provodi na osnovu jedinstvenih kriterija (dužina čekanja na Birou, radnom iskustvu, školskom uspjehu, socijalnom statusu), uz obavezu da se ugovori zaključuju isključivo sa kandidatima koji su ostvarili najveći broj bodova;

Sve ovo, i brojne druge aktivnosti na kojima ću u svakom pojedinačnom slučaju, po prioritetima, insistirati, u konačnici će omogućiti:

1. Da RVI, borci i njihova domaćinstva ostvaruju osnovna prava i prava zaslužih i privilegiranih građana, a ne da se tretiraju kao socijalni slučajevi;
2. Da civilnim žrtvama rata osiguramo prava na obeštećenje i mogućnosti rada;
3. Da penzionerima vratimo radom stečena i radom zaslužena prava, da ne budu socijalno osjetljiva kategorija;
4. Da ljudima sa preostalom radnom sposobnošću ili nedovoljnom radnom sposobnošću omogućimo sudjelovanje u zaradi, a ne život isključivo ovisan o socijalnoj pomoći;
5. Da mladi budu istinski akteri sadašnjice, a ne potencijalna budućnost i
6. Da porodici vratimo sve potrebno da bude zdrava i djelatna ćelija bosanskohercegovačkog društva.

Pravda, to je cilj kojem sve civilizacije teže i, svjesni smo, nikada neće biti apsolutno postignuta. Zato Vas molim, da izaberete one koji mogu smanjiti nepravdu. Zato Vas molim, da birate i da drugima preporučite da biraju SDA i sve njene kandidate na čelu sa Bakirom Izetbegovićem. Izađite na izbore i glasajte, jer imate za koga.