Inicijative i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 25. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

20181024 110032

Inicijative i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 25. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

Vijećnici SDA su na 25. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja, inicijativa i urgencija.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Mirza Tupajić je uputio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

Kada će izvršiti rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Aleja A.Izetbegovića br. 18, 20 i 22?

Obrazloženje:

Dio puta u dužini nekoliko desetina metara u ulici Aleja Alije Izetbegovića od broja 18 do 22 (pored duge sive troulazne osmokatnice) se nalazi u devastiranom stanju. Veliki broj automobila dnevno prodefiluje ispred ove zgrade, oštećuju se vozila stanara, prolaznici ostavljaju smeće, druga vozila blokiraju prilaz sanitetima hitne pomoći i vatrogascima, uništavaju ulicu… U dva navrata je u pomenutoj zgradi izbio požar, pri čemu vatrogasna vozila i saniteti nisu mogli nesmetano pristupiti da izvrše intervenciju. Građani ovog dijela grada su slali dopise nadležnim gradskim službama i nisu dobili nikakav odgovor. Dana, 27.4.2016. godine obećano im je da će se ovaj dio grada uvrstiti u plan noćnog pranja ulica, što do dana današnjeg nije urađeno, kao ni zadnjih desetak godina.

Tupajić je podnio inicijativu za izgradnju pješačkog mosta kod džamije „Zlatnih ljiljana“, MZ Simin Han.

Obrazloženje:

Pješački most koji se nalazio odmah pored džamije Zlatnih ljiljana, u MZ Simin Han, uslijed majskih poplava 2014. godine je u potpunosti uništen. Isti je prilikom regulacije korita rijeke Jale fizički uklonjen. Džematski odbor i Savjet MZ Simin Han su se nekoliko puta obraćali Službi za komunalne poslove, gdje su dobili čvrsta obećanja da će se ponovo izgraditi most na ovom lokalitetu. Izgradnja pješačkog mosta za građane ovog dijela MZ Simin Han je od izuzetnog značaja, jer isti povezuje naselja Sarajac, Gornje Čakloviće i ulicu Zlatnih ljiljana sa autobuskom stanicom, poštom i ambulantom. Ovaj most bi itekako značio školarcima O.Š. „Simin Han“. Građani ovog dijela Grada Tuzle bi bili veoma zahvalni kada bi se u Budžetu Grada za 2019. godinu obezbjedio potreban novčani iznos za ponovnu izgradnju ovog pješačkog mosta.

IMG-c65a54f961e04f8ba60998c181726047-V
Vijećnik Nevres Hurić je uputio
Inicijativu za prenošenje vlasništva rudnog zemljišta u građevinsko na prostoru grada Tuzla.

Obrazloženje:

Vijećničku inicijativu podnosim u ime građana Mjesnih zajednica Kreka, Solana – Moluhe, Šićki i Plane.

Petina područja Grada Tuzle se nalazi na rudnoj i eksploatacionoj zoni koja je najvećim dijelom obustavljena još prije pedeset godina, (rudnik uglja Solana – Moluhe, Šićki Brod, Plane, Kreka…), čime je blokirana kompletna izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture pomenutih naselja, jer ne posjeduju kategorisano zemljište na kome se može graditi.

Grad Tuzla je Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline „Solana Sjever“ u Tuzli, Prednacrtom Regulacionog plana prostorne cjeline „Solana Sjever“ u Tuzli (na drugoj sjednici Kolegija gradonačelnika 14.11.2014.godine) i Prostornim planom Grada Tuzla za period 2010 – 2030, već razmatrao problem rješavanja prevođenja rudnog zemljišta u građevinsko u pojedinim naseljima, ali po tom pitanju se ni dan danas nije ništa riješilo.

Neophodno je preduzeti aktivnosti na primjeni Zakona o rudarstvu koji se odnosi na eksploataciona polja gdje je završena eksploatacija u cilju vraćanja zemljišta u vlasništvo Grada Tuzle.

Stoga, podnosim vijećničku inicijativu da Grad Tuzla u saradnji sa Elektroprivredom BiH i Rudnikom „Kreka“ konačno riješi pitanje vraćanja rudnog zemljišta u vlasništvo Grada Tuzle u pomenutim mjesnim zajednicama i ostalim dijelovima Grada, kao i njihovo kategorisanje u građevinsko, kako bi građani ovih mjesnih zajednica imali mogućnost legalizacije njihovih stambenih objekata i priključenja na komunalnu infrastrukturu nakon četrdeset i više godina.

Vijećnik Hurić je uputio i inicijativu za proširenje zona toplifikacije Grada Tuzle.

Obrazloženje:

Na podnesenu vijećničku inicijativu za toplifikaciju Klinike za psihijatriju u Solini i Osnovne škole „Solina“, dobio sam odgovor od „Centralnog grijanja“d.d. da se „pomenuti objekti nalaze izvan zone toplifikacije i da je proširenje zone toplifikacije posljedni put usvojilo Općinsko vijeće u januaru 2010.godine“.

Napominjem da su trenutno u izgradnji dva stambena objekta u Solini, za smještaj raseljenih lica, koji se također nalaze izvan zone toplifikacije Grada Tuzle.

Stoga, podnosim vijećničku inicijativu za proširenje zona toplifikacije grada Tuzle, u Mjesnoj zajednici Solina do Osnovne škole „Solina“ i proširenje zone toplifikacije u Mjesnoj zajednici Simin Han do Osnovne škole „ Simin Han“, kako bi se konačno stvorili uslovi za proširenje mreže toplifikacije na području Tuzle.

20181024 110037
Predsjednik Kluba vijećnika SDA Mirza Tupajić je uputio Urgenciju za sanaciju puta koji se nalazi na sastavu ulica J.Keroševića i Paša Bunar.

Obrazloženje:

Ovaj dio puta je asfaltran prije 40 godina i od tada na ovoj dionici nikada nije urađena rekonstrukcija. U međuvremenu je i postojeći tucanik uništen prilikom postavljanja glavnog vrelovoda centalnog grijanja. Ovaj dio puta je bio u blatu nakon svake kiše proteklih 15 godina. Lokalno stanovništvo je samoinicijativno popunjavalo rupe i nasipalo blatnu stazu. Donica je mnogo puta (na istočnoj stranici dionice) bila odnesena vodenim bujicama. Ovaj dio bi i danas bio sa dubokim rupama i rasjecima usljed djelovanja vode, da nisu stanari popunjavali te rupe kamenom i drugim građevinskim materijalom.