Gradsko vijeće Tuzla: Usvojen Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu

20181030 132513

Gradsko vijeće Tuzla: Usvojen Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su na današnjoj sjednici jednoglasno usvojili Nacrt Budžeta Grada Tuzle   za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, u iznosu  nešto većem od  54 miliona KM. Budžet je manji za 17,34 odsto ili za 11 miliona i 360 maraka u odnosu na sredstva  koja se planiraju ostvariti u 2018. godini. Ukupna sredstva obuhvataju prihode i primitke  koji se planiraju ostvariti  u narednoj godini, procijenjeni višak neutrošenih sredstava iz 2018.godine  i neutrošenog dijela kreditnih sredstava.

Usvojen je i  Nacrt Odluke o izvršenju  Budžeta za isti period, kao i Odluka o izmjenama i dopunama  Budžeta za isti vremenski period. Nacrt Budžeta za 2019. godinu će se uputiti  u javnu raspravu koja će trajati  30 dana.

Klub vijećnika SDA podržao je ovaj Nacrt uz napomenu da nisu u potpunosti zadovoljni sadržajem ovog dokumenta te da će za decembarsku sjednicu priložiti amandmane u želji da se postigne pravednija raspodjela planiranih sredstava.

20181030 142032
– Iznenađeni smo planiranim smanjenjem Budžeta u odnosu na ovaj za tekuću godinu. Za komunalnu infrastrukturu je planirano 6.780.000,000 KM-a što su značajna smanjenja. Mi ovdje na sjednicama postavljamo na desetine vijećničkih pitanja, inicijativa i urgencija, a 90% toga se odnosi na komunalnu problematiku Grada. I Službi za inspekcijske poslove su sredstva umanjena za oko 40 000 KM-a, a veoma je bitna i ima širok obim djelatnosti. Na poziciji granta za aktivnu politiku zapošljavanja je bilo 300 000 KM-a, sada je to smanjeno na svega 100 000 KM. To nije dobro. Osim toga, mi moramo raspraviti i zašto smo spori u izgradnji poslovnih zona. Smanjen je i grant za pomoć osnoovnim školama, izdaci koji su planirani za NVO sektor itd. Ja se nadam da će prihodovna strana Budžeta biti bolji od ovog Nacrta, da će se ipak moći zadovoljiti potrebe građana Tuzle, prioriteti koji nažalost već dugo čekaju na realizaciju – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić.

U ime Kluba SDA Tupajić je predložio i da se ubuduće organizuju barem jednom godišnje tematske sjednice Gradskog vijeća na koje će biti pozvani izabrani zvaničnici u Skupštini TK, u federalnom Parlamentu, a koji su iz našeg grada, kako bi se ostvarila bolja komunikacija sa višim nivoima vlasti u interesu Tuzle.

Na dnevnom redu  ove sjednice bilo je razmatranje  više odluka, među kojima Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini,  o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju  cijena dimnjačarskih usluga na području Tuzle. Razmotren je i Izvještaj o radu i poslovanju JP RTV7 Tuzla, pri čemu je Klub vijećnika SDA skrenuo pažnju na nedovoljnu zastupljenost opozicije u programu ove RTV kuće i nedostatak tematskih i dijaloških emisija u kojima bi sve političke stranke ravnomjerno mogle iznijeti svoje stavove. Izvještaj je usvojen, a prilikom glasanja Klub SDA je bio suzdržan.


Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Kluba vijećnika SDA te se:

Elvis Krdžalić razrješava dužnosti predsjednika Savjeta MZ Gornja Lipnica, a Mirsad Malkočević bira na dužnost predsjednika Savjeta MZ Gornja Lipnica ; Sanela Jasenčić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Gornja Tuzla, a Amir Memišević se bira na dužnost člana Savjeta MZ Gornja Tuzla.

Vijećnici su razmatrali i informacije o realizaciji aktivnosti na rješavanju stambenih problema raseljenih lica i socijalne kategorije stanovništva, o implementaciji lokalnog Akcionog plana  za unaprjeđenje položaja  readmisiranih povratnika od 2015 – do 2018. godine.

Razmotren je i Lokalni akcioni plan za reintegraciju BiH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na područje Tuzle za period  2019-2022. godina.

Na samom početku sjednice vijećnik SDA Mirza Tupajić je pozvao da se prouči fatiha i održi minuta šutnje za ratnog heroja Hajrudina Mešića koji je poginuo za slobodu BiH na današnji dan 1992. godine.