Čestitka u povodu 3. decembra „Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom uz poruku „Ništa o Vama bez Vas“, dr.sc. Senad Mehmedinović, predsjednik AM SDA Tuzla

seno

Čestitka u povodu 3. decembra „Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom uz poruku „Ništa o Vama bez Vas“, dr.sc. Senad Mehmedinović, predsjednik AM SDA Tuzla

Dijeljenje

S ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i učestvovanja osoba sa invaliditetom u društvu, te po završetku Dekade osoba s invaliditetom, Skupština Ujedinjenih naroda, odnosno Komisija za ljudska prava, pozvala je da se 3. decembar obilježava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Asocijacija mladih, kao sastavni dio Stranke demokratske akcije Tuzla u potpunosti se zalaže i podržava zalaganja osoba sa invaliditetom u poštivanju njihovih prava, koja su u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Smatramo da su mehanizmima zagovaranja i lobiranja, Udruženja koja se bave pitanjima osoba sa invaliditetom, uveliko doprinijela da se u Bosni i Hercegovini usvoji niz zakona i dokumenata koji definišu ovu oblast, što je u potpunosti potvrdilo opravdanost njihovog postojanja, kao i partnerstva sa vladinim sektorom. Mi kao Asocijacija mladih želimo poručiti organizacijama, neformalnim grupama, i drugima koji se bave pitanjima invalidnosti, da u potpunosti stojimo na raspolaganju i spremni smo, u skladu sa našim kapacitetima učestovati u aktivnostima koje će poboljšati kvalitetu života ove populacije osoba. Također, u skladu sa odredbama Standardnih pravila za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom, Asocijacija mladih SDA Tuzla je uvijek spremna biti partner svima koji se bave zaštitom osnovnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih međunarodnim konvencijama. U nadi da ćemo graditi društvo jednako za sve, jednakih mogućnosti, bez predrasuda i diskriminacije, te da ćemo sva pitanja o osobama sa invalidtetom rješavati isključivo u partnerstvu, čestitamo Vam 3. decembar Međunarodni dan o osobama sa invaliditetom uz poruku „Ništa o Vama bez Vas”.


dr.sc. Senad Mehmedinović