Zasjedao Klub vijećnika SDA Tuzla

33006

Zasjedao Klub vijećnika SDA Tuzla

 

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla održan sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 44. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za 10.juli 2012. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa četrdesettreće redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 27.06.2012. godine

1.VIJEĆNIĆKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I TARIFI OPĆINSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

3.RAZMATRANJE I DAVANJE SAGLASNOSTI NA :

a) PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI OPĆINSKIH ORGANA UPRAVE I STRUČNIH SLUŽBI OPĆINE TUZLA

b) PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI OPĆINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA TUZLA

4.RAZRJEŠENJE ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj:

-01/08-31-4964/10 (Dervišević Dž. Zlatan, lokacija KO Bukinje)

b) Rješenje o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća Tuzla, broj : 01/08-31-10658/11 od 26. aprila 2012., kojim je utvrđeno, uz naknadu, pravo korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj:

-01/08-31-10658/11 (Salihović H.Džemila, lokacija KO Tuzla I)

6.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ OPĆINA TUZLA ZA 2011. GODINU

a) Tržnice – pijace d.o.o. Tuzla

b) JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla

c) Centralno grijanje d.d. Tuzla

7.RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PREUZIMANJU DIJELA OSNIVAČKIH PRAVA I OBAVEZA NAD CENTROM ZA REHABILITACIJU OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA SMOLUĆA

8.TEKUĆA PITANJA:

a) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja izrade Asanaciono-regulacionog plana odlagališta šljake i pepela ” Plane” (Divkovići I i Divkovići II ) Termoelektrane Tuzla u Tuzli

b) Obavještenje Službe za boračko invalidsku zaštitu o razlozima prolongiranja izrade Izvještaja o radu Prvostepene komisije za rješavanje stambenih potreba branilačke populacije pri Službi za boračko invalidsku zaštitu sa analizom stanja zbrinjavanja branilačke populacije

c) Inicijativa za sanaciju klizišta na lokaciji u MZ Dobrnja

d) Urgencija za realizaciju do sada nerealiziranih zaključaka Općinskog vijeća Tuzla

e) Urgencija za dostavljanje odgovora na postavljena vijećnićka pitanja na koja odgovori još nisu dostavljeni

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla