Zasjedalo Opštinsko vijeće Tuzla

40vijece1

Zasjedalo Opštinsko vijeće Tuzla

U Tuzli je danas održana 40. redovna sjednica Opštinskog vijeća. Najviše rasprave vodilo se prilikom razmatranja i usvajanja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Tuzla.

Potsjećamo, Vijeće je na novembarskoj sjednici usvojilo Odluku o kreditnom zaduženju Opštine Tuzla, kojom je data saglasnost na kreditno zaduženje do 5 miliona konvertibilnih maraka, za pet projekata, na rok otplate do sedam godina i grace period od šest mjeseci. Tadašnji uslovi kreditora – Razvojne banke koja plasira sredstva Fonda za lokalni razvoj čije uslove kreditiranja određuje Vlada FBiH su bili takvi da se po pojedinom projektu nije moglo uzeti više od 1 milion KM-a. Međutim, Vlada FBiH u januaru ove godine mijenja svojom Odlukom uslove kreditiranja i to tako da uslove otplate produžava do deset godina, grace period na dvanaest mjeseci, kamatna stopa ostaje ista 4 % i daje se mogućnost da se po svakom pojedinom projektu može zadužiti do 3 miliona konvertibilnih maraka. Ovo je dalo mogućnost i Opštinskom vijeću da izmijeni svoju Odluku s obzirom, kako se navodi, da su dva projekta koja su planirana veoma zahtjevna i za njih će trebati veća sredstva od po milion KM-a. Stoga je danas usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Tuzla koja podrazumijeva da se Opština Tuzla zaduži za još dodatna dva miliona KM-a tako da bi ukupno kreditno zaduženje iznosilo do 7 miliona KM-a. Ova dva miliona KM-a, kako stoji u obrazloženju Odluke, odnosila bi se na rekonstrukciju sjeverne saobraćajnice ( 1.500.000 KM-a ) i na izgradnju nadvožnjaka ( 500.000 KM-a).

” Što se tiče Kluba vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla, mi smo Odluku podržali vodeći se osnovnom idejom da je u tim sredstvima i kapitalni projekat- rekonstrukcija sjeverne saobraćajnice od Muzičke škole do stadiona Tenis, i posebno izgradnja nadvožnjaka prema Džindićkoj džamiji odnosno Kliničkom centru. Taj nadvožnjak će biti iskorišten za odvođenje otpadnih voda sa brda Trnovac prema centralnom kolektoru koji je smješten na Trgu slobode ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla prim.dr. Mirsad Malohodžić.

40vijece2
Opštinsko vijeće Tuzla usvojilo je jednoglasno i Kodeks ponašanja vijećnika koji je dugo bio u pripremi. Suština Kodeksa je međusobno uvažavanje vijećnika i Vijeća kao najvišeg zakonodavnog tijela u Opštini, u smislu davanja prijedloga, inicijativa, rasprave o materijalima uz izbjegavanje bilo kakvih pogrdnih postupaka prema bilo kome.

Razmotreni su i usvojeni Izvještaji o radu javnih ustanova čiji je osnivač Opština Tuzla : JU Dom penzionera Tuzla te JU Gradski stadion ” Tušanj” Tuzla.

” Stav našeg Kluba je da te izvještaje treba usvojiti jer su te ustanove ustabilile svoj rad. Posebno nas raduje da je Dom penzionera počeo da radi i za treća lica” – kazao je dr. Malohodžić.

Vijeće je razmotrilo i Informaciju o socijalnom statusu branilačke populacije i realizaciji dopunskih prava korisnika boračko-invalidske zaštite sa područja opštine Tuzla, u svjetlu važećih zakonskih propisa sa prijedlozima mjera. Opšti je zaključak da su revizije potrebne, ali da budu poštene i iskrene te da se pokuša omogućiti borcima da se medicinski dio revizije obavlja u Tuzli da ne moraju putovati u Sarajevo.

Usvojena je i Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva, zatim Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Anexa ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa povjeravanjem na upravljanje i korištenje javnih dobara. Usvojen je Nacrt Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone ” Mlake – Šićki Brod” u Tuzli, a razmotrena je i Informacija o realizaciji programa razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području opštine Tuzla za 2011. godinu te Informacija o realizaciji programa korištenja sredstava za podršku projekata iz oblasti poduzetništva za 2011. godinu. Usvojen je i niz imovinsko-pravnih akata.

Vijećnik SDA Sabahudin Imamović je postavio tri vijećnićka pitanja: kada će se privesti kraju radovi na kanalizaciji u MZ Šići, kada će biti završeno uvođenje grijanja u MZ Šićki Brod. Treće vijećnićko pitanje odnosilo se na završetak puta u MZ Šićki Brod, zaseok Plane.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla