Zasjedalo Opštinsko vijeće Tuzla

1vijece32

Zasjedalo Opštinsko vijeće Tuzla


Budžet Opštine Tuzla za 2012. godinu, prema Nacrtu, iznosi 41.556.391, 90 KM. Ovo je sa 28 glasova „za” i 2 suzdržana izglasano na 35. redovnoj sjednici Opštinskog vijeća Tuzla. Na osnovu Nacrta, ukupno planirani prihodi su oko 40 miliona konvertibilnih maraka. Odluka o izvršenju Budžeta Opštine Tuzla za isti period, usvojena je jednoglasno te će u narednih trideset dana uslijediti javna rasprava.

„ Ovakav Budžet je otprilike sličan kao i u prethodne dvije godine. Nije bilo nekih žučnih rasprava. Mi smo kao Klub vijećnika SDA imali naše principijelne sugestije koje se odnose na prihodovnu stranu. Smatramo da je 40 miliona KM-a za opštinu Tuzla i njene probleme malo. Znamo da je do novca teško doći. Izložili smo nekoliko sugestija kako se može povećati ta prihodovna strana. Npr. pronalaženjem optimalnog rješenja za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, jače učešče prema fondovima Međunarodne zajednice, IPA i drugim fondovima, zajednički nastup svih poslanika sa područja Tuzlanskog kantona u federalnom Parlamentu iz stranaka koje čine platformu ( SDA, SDP i NSRZB) da se dopuni Zakon o obeštećenju Elektroprivrede kako iz Hidroelektrana tako i iz dvije Termoelektrane koje su jedini izuzetak, Kakanj i Tuzla, jer na taj način bi se povećao priliv sredstava u Budžet za oko četiri ili pet miliona što je jedna solidna suma za rješavanje nagomilanih komunalnih problema. Predložili smo da najmanje trideset, a po mogućnosti četrdeset dana traje rasprava o Nacrtu Budžeta i da se rasprave po mjesnim zajednicama organizuju u popodnevnim satima radi većeg prisustva građana. I dalje smatramo da Opština Tuzla treba pametnom kadrovskom politikom smanjiti broj svojih uposlenika ispod pet stotina, što očito prijemom jedanaest novih radnika ne ide u tom pravcu. Takođe, osnovne komunalne probleme, struja, voda, kanalizacija i put sa rasvjetom, treba rješavati preko kapitalnih projekata pa čak i zaduženjem jer Opština Tuzla ima rezerve u zaduženju. Tu se naravno misli i na toplifikaciju individualnih stambenih objekata, gdje je to moguće „ – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla, dr. Mirsad Malohodžić.

Nacrtom je predviđeno da se za komunalnu infrastrukturu izdvoji oko 15 miliona KM, za oblast društvenih djelatnosti, finansiranje javnih preduzeća iz oblasti socijalne i dječije zaštite, kulture, sporta i informisanja, izdvojiće se oko 3,2 milona KM, za finansiranje nevladinog sektora biće izdvojeno 300.000 KM, aktivnosti u oblasti sporta 700.000 KM, kulturu i religiju 245.500 KM, za socijalno ugrožene građane oko 1.110.000 KM, za oblast poduzetništva oko 400.000 KM, oblast civilne zaštite oko 4 miliona, plate i naknade uposlenicima oko 11 miliona, izdvajanja za rad Opštinskog vijeća oko 1.300.000 KM, Savjetima mjesnih zajednica 490.000 KM, za provođenje lokalnih izbora 224.000 KM.

Vijeće je, između ostalog, razmatralo i Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u opštini Tuzla za 2011-2012., jednoglasno je usvojen Nacrt Regulacionog plana kompleksa proizvodno prerađivačkih kapaciteta „Šići” kao i Odluka o njegovom provođenju. Data je i saglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji opštinskih organa uprave i stručnih službi Opštine Tuzla, te je usvojen i niz imovinsko pravnih akata. Razmotrena je informacija o podršci Opštine Tuzla amaterskom i profesionalnom sportu, neprofitnim organizacijama, institucijama kulture i kulturnim manifestacijama. Takođe, vijećnici su raspravljali i o problematici pasa lutalica na području opštine Tuzla. Istaknuta je neophodnost donošenja dugoročnog programa zbrinjavanja napuštenih životinja, te je rečeno da su pokrenute aktivnosti na rješavanju pitanja napuštenih životinja. Nadležnim opštinskim službama i javnim preduzećima je data podrška na hitnom iznalaženju lokacije za sklonište za životinje i usvajanju regulacionog plana takvog kompleksa. Savjet MZ Bukinje predložio je tri lokacije na kojima bi se moglo izgraditi sklonište za životinje, a to su Hudeč, Divkovići i Mrkići.

Klub vijećnika SDA nastavlja kontinuitet predstavljanja mišljenja ili sugestija građana Tuzle, te je i na 35. redovnoj sjednici Vijeća izneseno nekoliko inicijativa i vijećnićkih pitanja. Vijećnik Sabahudin Imamović podnio je inicijativu za ukidanje parking mjesta u ulici Sead bega Kulovića. U obrazloženju stoji da je navedena ulica tijesna, te parkirana vozila stvaraju gužvu tako da se često dešavaju saobraćajni prekršaji koji za posljedicu imaju materijalnu štetu na vozilima. Napomenuto je i da ukidanje navednih parking mjesta ne bi dovelo do poremećaja u tom pogledu kao i to da ovu inicijativu podržavaju sva preduzeća i ustanove koje rade i imaju sjedište u ovoj ulici.

Vijećnik Edis Bajić je podnio inicijativu za asfaltiranje ulice Dragiše Trikovića u MZ Stari grad, dok je Mirsad Malohodžić zajedno sa vijećnikom BOSS-a Nedimom Zonićem podnio incijativu za asfaltiranje dijela puta u ulici Arifa Redžića u MZ Mramor uz napomenu da su građani uplatili sredstva u 2009. godini, te inicijativu za izgradnju rasvjete u Selimovićima i Malkićima, takođe u MZ Mramor.

Vijećnićka pitanja postavio je vijećnik Nedim Berberović, a jedno od njih odnosi se na uklonjene zaštitne ograde oko stambenih objekata u Krečanskoj ulici, u MZ Batva. Vijećnika Berberovića zanima da li to znači da su objekti sanirani i da je sada bezbijedno kretati se u njihovoj blizini.

Drugo vijećnićko pitanje je u vezi primanja Ace Bošnjakovića u radni odnos u JKP ” Komunalac”. Navodno, kako je kazao vijećnik Nedim Berberović, Aco Bošnjaković je tokom agresije na BiH bio pripadnik agresorske vojske, komandant bataljona Vojske RS-a.  ” Ako je to tačno, tražim da mi se dostavi na koji način je izvršen prijem, po čijem nalogu, da li je raspisivan konkurs za prijem radnika. Po dobijanju informacije od strane JKP Komunalac vidjet ćemo kakve ćemo radnje dalje preduzeti “.  

Opštinsko vijeće Tuzla jednoglasno je osudilo teroristički akt, koji je počinjen u Sarajevu dana 28.10.2011. godine, a tekst osude je pročitan na sjednici u cjelosti.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla