Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla : Isljeđivanje političkih neistomišljenika od strane pozicije

12vijece006

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla : Isljeđivanje političkih neistomišljenika od strane pozicije

U Tuzli je danas održana 12. redovna sjednica Općinskog vijeća. Najviše vremena potrošeno je na razmatranje Informacije Općinskog vijeća Tuzla o razlozima i načinu donošenja Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tuzla od KFW (12,5 miliona KM kredita i 12,5 miliona KM bespovratnih sredstava) i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ” Vodovod i kanalizacija ” d.o.o. Tuzla JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla za poskupljenje usluga.

Boss odnosno predsjednik ove stranke Mirnes Ajanović optužio je SDA i SBiH da su slagali javnost i pokazali ” nezabilježenu drskost i politički bezobrazluk u obmani građana, u pokušaju nemoralnog ostvarivanja političkih interesa” te da su “stvorili opšte nezadovoljstvo kod javnosti prema ostalim političkim strankama koje su savjesnim i dosljednim djelovanjem čestito ispunile obavezu zaštite interesa građana bez obzira na posljedice tereta odluke˝.


Klasičan način isljeđivanja političkih neistomišljenika

” Ovo je presedan u parlamentarnoj praksi da se u dnevni red sjednice Općinskog vijeća uvrsti tačka koja ima za cilj isljeđivanje jednog dijela opozicije odnosno Kluba SDA zato što su drugačije glasali na prethodnoj sjednici. Uvrštavanjem ove tačke je pokazano da je ovo Vijeće postalo taoc jednog čovjeka. Po našem mišljenju ovo je uvođenje na mala vrata verbalnog delikta i sasvim nepotrebno gubljenje vremena jer ovo Općinsko vijeće ima daleko interesantnijih tema o kojima treba da raspravlja, a koje se tiču suštinskih potreba građana općine Tuzla. Da je Općinsko vijeće Tuzla zaista preuzelo ulogu najznačajnijeg organa lokalne samouprave, kao prva tačka dnevnog reda redovne sjednice bi bila analiza rezultata poskupljenja odvoza smeća, a ne preispitivanje šta ko misli, na koji način misli i na koji način glasa. Smatram da živimo u slobodnom društvu gdje ljudi trebaju slobodno da misle i govore, to je jedna tekovina demokratizacije. Imamo više političkih stranaka, neka svako izabere svoju stranku koja odražava njegove poglede prema svijetu. Glasali smo kako smo glasali i ništa nismo slagali i ništa nismo pogrešno uradili…zato što je dobro to kreditno zaduženje iako smo principijelno protiv kreditnih zaduženja, a mogli smo da ne glasamo, opozicija smo. SDA kao takva nastoji da bude konstruktivna, a poziva poziciju da preuzme odgovornost vođenja ove općine i da shvati i da u tom vođenju mora progutati gorke pilule donošenja nepopularnih odluka. Vlast nije samo slast.” – kazao je predsjednik Kluba SDA u Općinskog vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

O ovoj tački je diskutovao i vijećnik SDA i jedan od potpredsjednika OO SDA Tuzla Mirsad Malohodžić koji je rekao : ” Smatram da ova tačka dnevnog reda nije bila potrebna, a ako je već uvrštena trebala je biti među zadnjima, a ne na početku. Ako je SDA nešto pogriješila u iznošenju na press konferenciji, trebao je uslijediti demant. Međutim svi u ovoj sali znaju šta je bilo na prošloj sjednici i demanta nije bilo. Mi smo javnosti iznijeli svoje stavove i prenijeli smo ono što smo govorili i ovdje na Vijeću. Niti ćemo se mi izviniti jer mislimo da smo upravu, niti ćete vi išta ovim postići. Građani će na kraju ocijeniti ko je bio u pravu, a ko nije “.

Informacija je jednoglasno usvojena bez prisustva vijećnika SDA koji su napustili sjednicu do završetka ove tačke.

12vijece012
Vraćanje kredita Komunalca je direktno prebačeno na teret građana općine Tuzla

Vijeće je primilo k znanju “Analizu rezultata primjene Odluke Nadzornog odbora JKP ” Komunalac” Tuzla o utvrđivanju cijene odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla, sa ciljem zaštite privrednih subjekata i građana”. Kako je navedeno u Analizi, osporavanje novog načina obračuna i eventualnog vraćanja na stari način obračuna cijena usluge odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla, onemogućilo bi pozitivan finansijski rezultat preduzeća, te trenutni kvalitet usluga bi zasigurno bio doveden u pitanje.

” Analiza nije dala odgovore kakve smo očekivali, menadžment ne nudi smanjenje cijene. Očekivali smo da će se u analizi pokušati umanjiti ovo posljednje povećanje cijena na neku razumnu mjeru ili da će se ukinuti diskriminacija građana jer su, kao što je poznato, dva različita načina plaćanja – po kvadraturi i po članu domaćinstva, a što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača koji predviđa da se usluge pružaju građanima pod jednakim uslovima. Nažalost, ono što vidimo iz Analize je da je ovo povećanje u funkciji vraćanja kredita Komunalca u iznosu od 6.750.000 KM jer to preduzeće više nije u mogućnosti da vraća rate kredita i zbog toga se morao dodatno zadužiti. U Analizi je to na direktan način i priznato da će se samo uz ovo povećanje moći uredno servisirati kredit. Dakle vraćanje kredita je direktno prebačeno na teret građana općine Tuzla ” – ističe Sabahudin Imamović.

12vijece011
Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o pristupanju izradi regulacionog plana prostorne cjeline ” Solana Sjever ” u Tuzli. Riječ je o prostoru od Fabrike obuće Aida prema Robotu u Solani. Prema Regulacionom planu, to je površina od 10,5 ha, lokacija je definisana sa sjeverne i zapadne strane individualnim stanovanjem naselja Moluhe, prostornom cjelinom Paša Bunar na istoku, te gradskom cestom – sjevernom saobraćajnicom na jugu. Plan se donosi na period do 10 godina.

Usvojen je i urbanistički projekat prostorne cjeline ” Tabašnice- Atik mahala u Tuzli. Takođe, usvojene su Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade predsjednicima i članovima Savjeta mjesnih zajednica, Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji općinske uprave. Razmotrena je Informacija o saradnji Općine Tuzla sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje. Razmotrena je i politika socijalnog uključivanja Općine Tuzla za period 2014.-2018. sa analizom stanja socijalne isključenosti na području općine Tuzla.

U tematskom dijelu sjednice Općinskog vijeća Tuzla vijećnici su razmatrali informacije o podršci Općine Tuzla amaterskom i profesionalnom sportu u 2012. godini sa prijedlogom mjera te informaciju o stanju u tjelesnoj kulturni i sportu i Tuzlanskom kantonu u prethodnoj godini.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla