Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla : Budžet manji za 12 miliona KM

13vijece003

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla : Budžet manji za 12 miliona KM

U Tuzli je danas održana 13. redovna sjednica Općinskog vijeća. Usvojen je Budžet Općine Tuzla za 2014. godinu u iznosu od 41.310.020 KM. Ova sredstva su umanjena u odnosu na planirani dio u Nacrtu s obzirom da je manje sredstava koja dolaze sa nivoa Kantona i Federacije BiH. Klub vijećnika SDA bio je suzdržan prilikom usvajanja Budžeta. Nijedan od pet amandmana SDA nije podržan.

13vijece004

Budžet neće zadovoljiti potrebe građana

” Budžet Općine Tuzla za 2014. godinu je nažalost manji za 12 miliona KM. Kada prvi put imamo deficit od 1.400.000 KM na dijelu posebnog računa koji će se puniti iz tekućih prihoda gdje su sredstva za komunalnu infrastrukturu takođe upolovljena, od nekad predviđenih 24 miliona KM to je sada 12 miliona KM, dobijamo jedan skroman Budžet koji neće zadovoljiti potrebe grada i općine za normalnim razvojem. Čim je manje novca, manje se ulaže u sve oblasti života. Jedino što je pozitivno za ovaj Budžet jeste što su sredstva koja su namijenjena socijalno ugroženim građanima i organizacijama koje na posredan način brinu o tim kategorijama, ostala na istom nivou. Dakle za Narodnu kuhinju, Crveni križ, Udruženje penzionera, boračke organizacije itd.-” kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

SDA je uputila pet amandmana i oni su obuhvatili ukupno oko 200.000 KM. U Klubu smatraju da su ovi amandmani skromni i realni. ” S njima smo imali namjeru da ukažemo da određene potrebe i doprinesemo pravednijoj raspodjeli budžetskih sredstava. Nažalost, nijedan naš amandman nije prihvaćen. Zbog toga je Klub vijećnika SDA bio suzdržan prilikom usvajanja Budžeta Općine Tuzla za 2014. godinu. ” – ističe S.Imamović.

Amandmani Kluba SDA na Budžet općine Tuzla za period 01.01. do 31.12. 2014. godine

 I AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu Budžeta Općine Tuzla uvede novi ekonomski kod – Izdaci za rad volontera u iznosu od 100.000 KM.

II AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu Budžeta, u okviru izdataka sa posebnog računa općine Tuzla, uvede novi ekonomski kod – Održavanje mezarja/grobalja kojima upravljaju mjesne zajednice u iznosu od 25.000,00 KM, a da se navedeni iznos obezbijedi sa ekonomskog koda 613724-1 – Izdaci za tekuće održavanje puteva.

 III AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu Budžeta ekonomski kod 614311-37 – Grant za Narodnu kuhinju „ Imaret „ Tuzla u iznosu od 210.000,00 KM poveća za iznos od 50.000,00 KM na način da se navedena sredstva obezbijede sa ekonomskog koda 615411-3 – Grant za JZU Gradske apoteke Tuzla, što bi ukupno iznosilo 260.000,00 KM.

 IV AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu Budžeta ekonomski kod 613991-7 – Usluge medija u iznosu od 50.000,00 KM poveća za iznos od 20.000,00 KM na način da se navedena sredstva obezbijede sa ekonomskog koda 614311-31 – Grantovi za kulturne manifestacije (Ljeto u Tuzli i druge manifestacije) kako bi se navedenim povećanjem dostigao nivo koji je bio predviđen budžetom za 2013. godinu.

V AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu Budžeta ekonomski kod 614311-16 – Izdaci za realizaciju manifestacije – Književni susreti „Cum Grano Salis” umanji za 5.000,00 KM, a da se navedeni iznos prebaci na novi ekonomski kod – Likovna kolonija „Vršani”.

13vijece001
Općinsko vijeće Tuzla razmotrilo je Informaciju predsjednika Fondacije ” Istina-pravda-pomirenje” iz Tuzle u vezi sa sramnom prvostepenom presudom Okružnog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine, donesena u ponovnom postupku dana 02.12.2013. godine. Konstatovano je da je Iliji Jurišiću uskraćeno pravo na fer i pravično suđenje, što je rezultiralo nepravičnom i nepravednom presudom kojom je Jurišić osuđen na 12 godina zatvora. Kako je navedeno u zaključku, činjenica da se postupak protiv Jurišića vodi duže od 7 godina, te da je Veće ignorisalo prava odbrane i prekršilo obavezujuće upute iz ˝Rešenja KŽ PO2 5/10˝ Apelacionog suda u Beogradu od 11.10.2010., ukazuje na evidentno kršenje Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Zatraženo je od Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH, oba doma Parlamentarne skupštine BiH, nadležnih pravosudnih tijela da iskoriste sva pravna i diplomatska sredstva kako bi se obezbijedila sloboda kretanja i zaštitili građani od neosnovanog hapšenja i nepravičnih sudskih postupaka, kao i da konačno otpočne primjena Sporazuma između Tužilaštva BiH i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije s ciljem da se građanima BiH sudi u BiH.
Sa sjednice je apelovano na sve institucije, privredne subjekte i građane da daju podršku Fondaciji kako bi se stvorili uslovi da se putem iste pruži pomoć braniteljima Tuzle i BiH.
OV Tuzla je osudilo pokušaje revidiranja antifašističke prošlosti BiH, dajući ulogu i mjesto fašističkim formacijama koje ne zaslužuju (kao npr. emitovanje serije Ravna gora na RTV RS kao javnom servisu).
Takođe, bit će upućeno pismo zahvale pojedincima i institucijama u zemlji i inostranstvu koji su pružili podršku Iliji Jurišiću uz molbu za daljnju podršku na dokazivanju nevinosti pa sve do oslobađanja.

12vijece012
Usvojen je i Program rada Općinskog vijeća za 2014. godinu. ” Klub vijećnika SDA je na ovaj Program ranije dostavio četiri prijedloga od kojih su dva prihvaćena. Prvi od njih je da u januaru bude standardni materijal Informacija o realizaciji Programa rada Vijeća za prethodnu godinu. Prihvaćena je i Informacija o statusu i stanju mezarja/grobalja koja su u vlasništvu općine Tuzla, a kojima upravljaju mjesne zajednice. ” Nije prihvaćen naš prijedlog da se u Program rada Vijeća vrsti Informacija o nerealiziranim zaključcima iz proteklog perioda kao ni Informacija o slijeganju terena. Napominjem da smo u 2012. godini imali Informaciju o slijeganju terena i o aerozagađenju. Sada je to itekako aktuelno i nedopustivo je da nemamo takvu vrstu informacije. To je obezbjeđivala Služba za prostorno uređenje u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje i zaštitu okolice. ” – kazao je Sabahudin Imamović.

Klub vijećnika SDA podržao je Nacrt Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama. ” Odluka treba da prođe javnu raspravu i okviru toga ćemo iznijeti kao Klub svoje stavove i eventualne amandmane na Odluku. Ovo je vrlo važna oblast koja je na svim nivoima aktuelna. Osim problema pasa lutalica o kojima treba brinuti, tu je neuređen i odnos vlasnika prema psima i drugim kućnim ljubimcima, što doprinosi daljoj eskalaciji problema. Trebalo bi početi rješavati to pitanje, znači da se napokon registruju svi psi, da se čipuju, da se zna ko je vlasnik psa ili nekog drugog kućnog ljubimca i kada životinju nađemo na ulici da znamo ko je odgovoran za to. Prema psima koji se već nalaze na ulici treba primijeniti mjere u skladu sa zakonom. Dakle smještaj u azil, eventualna kastracija “.


Općinsko vijeće Tuzla razmotrilo je i usvojilo Izvještaj o radu Komisije za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije u 2012. godini,Izvještaj o radu Popisne komisije Općine Tuzla, Informaciju o podršci Općine Tuzla organizacijama civilnog društva u 2012. godini, Informaciju o podršci Općine Tuzla institucijama kulture i kulturnim manifestacijama, Informaciju o realizaciji projekata izgradnje, održavanja i korištenja sportskih terena na području općine Tuzla, Informaciju o organizovanim strukturama zaštite i spašavanja i opremljenosti struktura zaštite i spašavanja na području općine Tuzla i niz imovinsko – pravnih akata.

Vijećnik Sabahudin Imamović uputio je ponovljeno vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koje glasi : „ Kada će u naselju Cerik napokon biti postavljeni poklopci na šahtove kanalizacione mreže i kada će biti asfaltiran put koji je uništen prilikom izgradnje kanalizacione mreže”?

Obrazloženje

Prošlo je više od godinu dana od kada su postavljene cijevi i izgrađeni šahtovi kanalizacione mreže u naselju Cerik. Međutim, na šahtove još uvijek nisu postavljeni poklopci tako da svakodnevno predstavljaju potencijalnu opasnost za sigurnost mještana ovog naselja. Također, prilikom izgradnje kanalizacione mreže put je potpuno devastiran i neupotrebljiv.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla