Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

411vijece002

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

 

 

U Tuzli je održana 41. redovna sjednica Općinskog vijeća. Najduža rasprava vodila se tokom prve tačke dnevnog reda, odnosno pri razmatranju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Tuzla za 2011. godinu, Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve za isti period, kao i Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Tuzla za 2012. godinu. Odlukom o izmjeni i dopuni budžeta za period od 1. janura do 31. decembra budžet Općine Tuzla iznosi 59.512.374,02 KM-a.


” Klub vijećnika SDA Tuzla je podržao usvajanje ove tačke uz napomenu da je za protekle tri godine budžet Općine Tuzla sa šezdeset miliona konvertibilnih maraka smanjen na četrdeset miliona KM-a, odnosno za jednu trećinu. Naši predstavnici su tražili da se pokuša naći način da se poveća prihodovna strana budžeta. Spomenuto je da tu može pomoći izgradnja industrijskih zona, naročito za malu privredu, kako privrednici ne bi išli u okolne općine kao npr. u Živinice i Lukavac i tamo pravili svoja postrojenja i fabrike ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika u Općinskom vijeću Tuzla prim.dr. Mirsad Malohodžić.

Veoma značajna tačka bilo je razmatranje i usvajanje Informacije o realizaciji kapitalnih projekata za 2011. godinu ( putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti), Programa kapitalnih investicija Općine Tuzla za period 2012.-2016., te Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija. Predstavnici Kluba vijećnika SDA Tuzla su istakli da je poražavajuće što se ni na jednoj od do sada održane četrdesetijedne sjednice Vijeća, što je preko tri godine rada u ovom sazivu, nije našao Izvještaj o kapitalnim investicijama u općini Tuzla kao i što nikada nisu navedeni razlozi zašto nešto od predviđenog nije još uvijek urađeno. Kao poseban manjak u ovom Izvještaju vijećnici SDA su istakli to što je u navedenom dokumentu uglavnom prikazano ono što će se raditi u narednom periodu. Bitno je istaći i da su pritužbe građana općine Tuzla o GAP projektima svakodnevne. Prilikom glasanja vijećnik SDA Sabahudin Imamović nije podržao Informaciju o realizaciji kapitalnih projekata za 2011. godinu i glasao je ” protiv”.

411vijece003” Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Općine Tuzla treba kadrovski ojačati jer ta služba nije u stanju da potroši novac koji je namijenjen za finansiranje komunalnih projekata. Zasuti su vijećnićkim pitanjima, veliki broj inicijativa koje se usvoje na Vijeću tiče se ove službe itd. Oni rade jedan od najtežih poslova u Općini i ja ih u tom pogledu razumijem, međutim kao vijećnik SDA ne želim da budem dio jedne farse. Dakle, imamo GAP komisiju koja je plaćena i koja na osnovu prijava građana, Savjeta mjesnih zajednica, uređuje Program kapitalnih investicija i boduje te projekte na način da određuje u kojoj godini će se ostvariti njihova realizacija. Na današnjoj sjednici mi smo dobili Informaciju o realizaciji tih projekata za prošlu godinu pa sve do aprila 2012. godine. Međutim, kad uporedimo tu Infomaciju- realizirane projekte i Program kapitalnih investicija, vidite jedan nesklad. U Informaciji su projekti kojih uopšte nema u Programu kapitalnih investicija i to projekti u koje je uloženo oko milion konvertibilnih maraka. Govorim samo za puteve, a to je urnek i za sve ostale projekte. Iz ovoga se može izvući zaključak da Program kapitalnih investicija uopšte nema vezu sa Informacijom i sa radom izvršne vlasti. Izvršna vlast finansira i realizira projekte po svom nahođenju ” – kazao je vijećnik SDA u Općinskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

Nakon glasanja o ovoj tački Općinsko vijeće Tuzla je usvojilo zaključak kojim se traži da se kadrovski i tehnički ojača Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, kako bi što kvalitetnije izvršavala svoje nadležnosti. Traži se da se kod realizacije kapitalnih projekata uloži dodatni napor i obezbijedi što kvalitetniji nadzor nad izvođenjem radova i vraćanje saobraćajnica u zadovoljavajuće stanje nakon izvršenih prokopa. Jedan od zaključaka je i da se traži da Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica sa ciljem bolje informisanosti vijećnika i građana ubuduće prilaže informacije koje sadrže i podatke o stepenu gotovosti, odnosno vremenski termin realizacije i implementacije svakog projekta.

Općinsko vijeće Tuzla je razmotrilo i usvojilo Prijedlog Regulacionog plana kompleksa proizvodno-prerađivačkih kapaciteta ” Šići ” u Tuzli i Odluku o provođenju Regulacionog plana. Usvojena je i Odluka o određivanju prostora za mirno okupljanje – prostor gradskog parka koji se nalazi između objekata Muzeja SI Bosne i Muzičke škole Tuzla, Odluka o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Tuzla, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Tuzla, te niz imovinsko-pravnih akata. Usvojen je i Izvještaj o radu J.U. Obdanište ” Naše dijete ” Tuzla kao i konačan izvještaj o procjeni štete nastale od prirodne nesreće – visoki snijeg i sniježni nanosi od 04.02. do 23.02. 2012. godine na području općine Tuzla.

Razmotrena je i Informacija o stanju klizišta na području općine Tuzla , sa prijedlogom mjera. Najviše primjedbi odnosilo se na izvršnu vlast koja, kako je navedeno, u prošloj godini nije izdvojila sredstva za sanaciju klizišta kojih u općini Tuzla ima preko 1300, a od toga je veliki broj aktivnih. Klizišta su evidentirana na cijelom području općine, a najizraženija su u mjesnim zajednicama Gornja Tuzla, Požarnica, Dokanj, Slavinovići, Dragunja i Obodnica, ali i u gradskim mjesnim zajednicama Centar, Mosnik, Kula, Ši Selo i dr. Planirana sredstva za sanaciju klizišta iz budžeta su 200.000 KM, dok sredstva posebne naknade iznose 340.000 KM. Od viših nivoa vlasti izdvojeno je 130.000 KM.

411vijece001

Vijećnici SDA Tuzla su podnijeli i jednu vijećnićku inicijativu i dva vijećnićka pitanja. Bitno je napomenuti da se radi o ponovljenim vijećnićkim pitanjima na koja se u prethodnim mjesecima nije odgovorilo, a jedno od njih koje je uputio Sabahudin Imamović se odnosilo na izradu Nacrta Statuta mjesnih zajednica. Inicijativa je bila u vezi sa rješavanjem zone odnosno granice centralnog grijanja u naselju Zlokovac i Ši Selo. Tu se prevashodno misli na individualne stambene objekte na tom području kojima nije uvedeno centralno grijanje, za razliku od kolektivnih.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla