Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

poslovnik2

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

poslovnik1
I današnja sjednica Općinskog vijeća Tuzla započela je kao nekoliko posljednjih, sa dugotrajnim usvajanjem dnevnog reda. Najveći razlog za to bilo je dopunjavanje dnevnog reda tačkom pod nazivom „Razmatranje i usvajanje  teksta osude zastrašujućeg, šovinističkog i primitivnog govora mržnje na web portalu dosije.ba. „o čemu se povela duga i iscrpljujuća rasprava. Gotovo svi vijećnici su uzeli učešće u raspravi nakon čega je izglasana osuda onoga što je napisano na tom portalu gdje su na neprincipijelan i netačan način uvrijeđeni predsjedavajuća Općinskog vijeća Tuzla, dva vijećnika i načelnik Općine Tuzla. O ovom pitanju su na sjednici diskutovali i vijećnici SDA te su osudili istupe na dotičnom portalu.

Redovan dnevni red je počeo da se realizira nakon dva sata. Veoma interesantna je bila druga tačka dnevnog reda, a to je Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Tuzla.

poslovnik3-Poznato je da je Klub vijećnika SDA u više navrata u posljednje dvije godine tražio da se modernizuje Poslovnik o radu, da uvodna izlaganja budu kraća i konkretnija, da se na sjednicama Vijeća koristi adekvatan riječnik bez vrijeđanja i mržnje, da se na određen način zaštite i Vijeće u cjelini i vijećnik kao predstavnik građana – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA dr. Mirsad Malohodžić.

Ostale tačke dnevnog reda o kojima se raspravljalo su se odnosile na razmatranje i usvajanje Akcionog plana energetskog razvoja općine Tuzla, zatim na imovinsko pravne –  akte, dopunu odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi, Regulacioni plan Mlake gdje je predviđeno građenje poslovnog centra – prednacrt, razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu dva javna preduzeća – Centralnog grijanja i Vodovoda i kanalizacije, te jedne javne ustanove – Doma mladih. Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla je podržao rad ovih preduzeća i ustanova uz kritički osvrt članova Kluba.

Sjednica Općinskog vijeća Tuzla je prekinuta nakon sedme tačke, a bit će nastavljena u septembru do kada traje pauza u radu Vijeća. 

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla