Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla

P2250576

Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla

Dijeljenje

Gradsko vijeće Tuzla razmatralo je Informaciju o ugrožavanju sigurnosti građana eksplozivnom napravom tokom petka na subotu tj. 13.02.2015. godine u ulici II tuzlanske brigade. Ovaj čin vijećnici su jednoglasno osudili. Rasprava o ovoj tački dnevnog reda je trajala nekoliko sati, a četiri vijećnika SDA su napuštala sjednicu zbog neargumentovanih optužbi na račun SDA koje je iznio vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović.

– Mi smo se na Kolegiju Gradskog vijeća dogovorili i utvrdili smo zaključke za ovu sjednicu. Svi smo bili saglasni oko teksta zaključaka. Međutim, kolega Ajanović je izašao danas sa novim zaključcima. Imali smo drugačije mišljenje i to je sav naš grijeh. Dakle, jasno smo se odredili naspram tog događaja. Osuđujemo svaki oblik ugrožavanja ljudskih života, imovine, zastrašivanje. Dajemo podršku policiji i organima pravosuđa da pronađu počinioce i da ih sankcionišu. Nama niko ne može zabraniti da iznosimo svoje stavove po drugim pitanjima. Tema diskusije je bio i položaj advokata. Mi cijenimo tu profesiju, ali isto tako kao i u svakoj profesiji i tu postoje rizici i advokati se upuštaju u rizike da brane određene klijente. Nije jedini posao advokata odbrana u krivičnom postupku. Imaju i drugi poslovi kao što su davanje pravnih savjeta, sastavljanje podnesaka, isprava, zastupanje u drugim postupcima itd. Svako zanimanje se može obavljati časno i svako je vrijedno pažnje. Rizike imaju i rudari i građevinski radnici, policajci, novinari…Dakle, u tom pravcu je išla polemika. Mi smo smatrali da se advokati ne mogu izjednačavati sa službenim licima, to je jasno jer službena lica nastupaju u ime države, a advokatska profesija je slobodna profesija i to je problem našeg razmimoilaženja. Napustili smo sjednicu zato što je kolega Ajanović počeo iznositi neargumentovane optužbe koje su se povlačile po žutoj štampi nakon tog događaja da je u sve to umiješan zamjenik predsjednika SDA i član Predsjedništva BiH gospodin Bakir Izetbegović. Osim toga, ovdje se kolegi Ajanoviću dopušta da često odstupi od teme i mislim da se sjednica od strane predsjedavajućeg jako loše vodi. Postoji po Poslovniku tačno propisano koliko ko može diskutovati, u kojim situacijama, i da se uvijek svakom vijećniku može ukazati kada se udalji od teme da se vrati na tačku dnevnog reda, međutim Ajanoviću se dopušta ovdje da priča sve i svašta. Mi smo se na kraju ipak vratili na sjednicu da kao odgovorni ljudi nastavimo raditi, ali uvijek ćemo je napuštati kada ne budemo zaštićeni jer se u Gradskom vijeću selektivno sprovode odredbe Poslovnika. Neki se tretiraju kao vijećnici prvog reda, a nažalost mi smo vrlo često tretirani kao vijećnici drugog ili trećeg reda – tvrdi predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.


Kao važna tačka istakla se i Odluka o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle. Odluka je usvojena uz jedan suzdržan glas.

” Ovu odluku je naš Klub posmatrao kao i svaki drugi normativni akt u kontekstu toga da li je usklađen sa zakonom i ta odluka je u tom smislu besprijekorna. Usaglašena je sa zakonom, stvarnim pravima, nudi dobra rješenja, jasno je tamo definisana uloga svih učesnika u raspolaganju nekretninama. Ono što je za Gradsko vijeće važno je da je obezbijeđena transparentna procedura da svaku odluku o prodaji nekretnine, o opterećenju pravom građenja, da li licitacijom ili neposrednom pogodbom, donosi Gradsko vijeće kao i u slučajevima zamjene građevinskog zemljišta, uz prethodno pribavljeno mišljenje Pravobranilaštva. Isto tako, Komisiju za sprovođenje javnog nadmetanja imenuje Gradsko vijeće. Za mene je kao gradskog vijećnika važno da je tu naglašena uloga Vijeća, da će se ta procedura ići transparentno ” – kaže Sabahudin Imamović.

Gradsko vijeće će obnoviti Inicijativu za izmjene zakonske regulative koja će omogućiti ulaganja i gradnju objekata sa ciljem zapošljavanja i uputiti novu inicijativu Vladi FBiH. Ovom inicijativom se traži način, odnosno pravni model, privlačenja stranih investitora i davanje na korištenje zemljišta pod povoljnijim uslovima u svrhu osnivanja poslovne zone.

Zakon o stvarnim pravima iz 2014. godine je propisao kada je u pitanju raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, da nadležna tijela lokalne samouprave mogu raspolagati nekretninama samo na osnovu javnog konkursa i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. U Zakonu, kao obavezni element je početna cijena prodaje, odnosno opterećenja pravom građenja koja ne može biti niža od tržišne cijene, a nekretnine se prodaju putem licitacije, usmenim javnim nadmetanjem.

– Ne bih ulazio u pojedinosti da li su neka zakonska rješenja mogla biti bolja, to najbolje znaju privrednici, ali s obzirom koliko je polemike izazvala ova tačka dnevnog reda očigledno je da su rješenja u zakonu loša. Međutim, svaki zakon je prošao javnu raspravu, sve političke stranke imaju svoje predstavnike u federalnom Parlamentu, moglo se na vrijeme reagovati i ukazati na loša rješenja, lobirati itd. Ni sada nije kasno, svaki zakon se može izmijeniti i ne treba odustati od dobrih rješenja. Sve ono što olakšava privrednicima rad, što smanjuje troškove, obezbjeđuje povećanje radnih mjesta, a što je u okviru ovlaštenja Gradskog vijeća mi podržavamo. Tu su naše ovlasti prilično skromne, ali kroz regulacione planove, stvaranje poslovnih zona, kroz izgradnju komunalne infrastrukture mi ovaj grad možemo učiniti privlačnim za investitore. Možemo učiniti da ovaj grad bude dobro organizovan, da bude ugodno mjesto za život tako što će biti čist, imati dobre puteve, kanalizacionu mrežu, poslovne zone, efikasnu administraciju itd.  – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla