Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla

20vijece002

Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla

Dijeljenje

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Izvještaj o kvalitetu zraka na području grada Tuzle. Kako se navodi u dokumentu, građani, naročito tokom zimskih mjeseci, udišu veoma zagađen zrak.

20vijece007
– Svi trebamo biti zabrinuti jer prema pokazataljima sa mjernih stanica u Bukinju, Ceriku, na skveru i kod BKC-a te vrijednosti su u znatnoj mjeri prekoračene. Čvrste materije su prisutne u zraku i do 4 puta više nego što je dozvoljeno. Prisustvo sumpor dioksida je duplo veće od dozvoljenog. Čak tvrde da smo u ovim zimskim mjesecima bili zagadjeniji grad od Pekinga. To su činjenice koje zabrinjavaju i koje utiču na zdravlje gradjana Tuzle. Važno je šta mi možemo preduzeti da se to sanira. Prije svega, ova administracija treba nastaviti širiti mrežu vrelovoda, treba pojednostaviti mogućnost priključenja na vrelovodnu mrežu na način da se obezbijedi gradnja podstanica i da se iz budžeta finansira njihova nabavka. Druga aktivnost je da se ide prema Termoelektrani i da se insistira da se podižu standardi zaštite u smislu odsumporavanja i sl.

Klub vijećnika SDA Tuzla ce sigurno tu temu eksploatisati u narednom periodu. Ova tema je veoma važna i postoje realne osnove za njenu relizaciju. Imamo kvalitetan sistem daljinskog grijanja. Samo trebamo temeljito i uporno insistirati na širenju te toplovodne mreže – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

Nakon višesatne rasprave usvojeno je oko dvadeset zaključaka. Između ostalog, zaključeno je da je neophodno omogućiti da se na jednu podstanicu za centralno grijanje može priključiti i po više stambenih objekata. Vijeće traži od JP „Elektroprivreda BiH”, odnosno od „Termoelektrane” Tuzla da što prije provede projekat odsumporavanja uglja, odnosno ugradnje filtera za pročišćavanje zraka, te da kontinuirano obavještava Gradsko vijeće o toku radova. Bilo je riječi i o mogućnosti izgradnje biciklističkih staza u gradu, te je istaknuto da će i lokalna zajednica sama više raditi na pošumljavanju, iako to nije u njenoj nadležnosti. Vijeće traži i hitnu realizaciju mjera koje su usvojene na prethodnim sjednicama, a tiču se poboljšanja kvaliteta zraka, te da nadležne kantonalne i federalne institucije kontinuirano informišu Gradsko vijeće o toku realizacije mjera.

Vijeće je u okviru ove tačke podržalo i inicijativu SDA koja se tiče subvencije za podstanice za centralno grijanje za građane Mjesnih zajednica Šićki Brod, Bukinje i Husino .


Vijećnici su primili k znanju i Informaciju o stanju klizišta i evidentiranim klizištima na području grada Tuzle.

– Što se tice klizišta, u 2014. godini su pokrenuta brojna od njih, kako zbog obilnih padavina tako i zbog specifičnosti tla medjutim na pokretanje klizišta je uticao i nedostatak kanalizacione mreže kao i nedostatak mreže za odvodjenje oborinskih voda. Nažalost, Tuzla se susreće sa tim problemom i dugo ce se boriti s njim. Oko 2 500 klizišta je registrovano. Prema informaciji Službe za civilnu zaštitu, za njihovu sanaciju je potrebno 300 ili 400 miliona KM-a. To je jedan ozbiljan problem sa kojim će se u budućnosti morati nositi ova administracija.
Klub vijećnika Stranke demokratske akcije je u Gradskom vijeću nudio jedan od načina rješavanja problema gradjana koji su usljed elementarne nepogode 2014. godine ostali bez svojih domova. Tražili smo da im se kupe stanovi i smatrali smo da je to lakša opcija nego da se obezbijedi parcela, priključci, gradjevinske dozvole i sve ostalo. Ta inicijativa je odbijena – kazao je Sabahudin Imamović.

U vezi sa ovom tačkom je usvojeno nekoliko zaključaka, pa tako i da se kod prvog rebalansa Budžeta Grada Tuzle predvide sredstva koja su neophodna za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta.

Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva i da se izvrši prijem novih uposlenika u Službu civilne zaštite Grada Tuzle, a kako bi se mogao ubrzati rad na sanaciji klizišta. Vijećnici insistiraju i na izradi Katastra klizišta, a od Službe civilne zaštite su zatražili da sastavi popis klizišta po mjesnim zajednicama, uz podatak koliko je sredstava potrebno za njihovu sanaciju. Predloženo je i da se zatraži pomoć od Aero – kluba Tuzla pri snimanju terena.

Vijećnici su primili k znanju i Informaciju o monitoringu slijeganja terena. U Informaciji je navedeno da je proces slijeganja u završnoj fazi te da ne postoji realna opasnost po sigurnost građana i njihovih objekata.

Vijećnici su usvojili i Odluku o daljem provođenju nerealiziranog dijela prostorne cjeline „Pecara 2″ . Usvojena je i Odluka o pristupanju i izradi regulacionog plana „Stara gimnazija”. Regulacioni plan bit će usaglašen sa ranije utvrđenim deformacijama tla, a sve na osnovu posljednjeg snimanja terena nakon okončanja eksploatacije slanice.

Preostale tačke dnevnog reda koje Gradsko vijeće nije stiglo ga obradi su prenesene na aprilsku sjednicu.