Vlada Federacije BiH usvojila Odluke o visini koeficijenta i osnovice za vojne invalidnine i naknade dobitnicima ratnih priznanja

ministar-400x266

Vlada Federacije BiH usvojila Odluke o visini koeficijenta i osnovice za vojne invalidnine i naknade dobitnicima ratnih priznanja

Dijeljenje


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 48. sjednici dana 07.04.2016. godine usvojila Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite, ličnih i porodičnih invalidnina, i mjesečnih novčanih naknada za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2016. godinu.

Donošenjem ovih odluka stvorene su pravne pretpostavke da se tokom cijele 2016. godine obezbjedi redovna isplata invalidnina za cca 92.000 korisnika lične i porodične invalidnine (50.000 lične i 42.000 porodične) za što je u Budžetu za 2016. godinu obezbjeđeno 298.530.000,00 KM, te za 5000 dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i za te namjene u Budžetu za 2016. godinu je obezbjeđeno 17.591.800,00 KM.

Resorno federalno ministarstvo je prilikom predlaganja visine osnovica i koeficijenata utvrdilo da se shodno članu 57. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH” broj 33/04 i 70/07) i članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH” broj 9/10) definira utvrđivanje osnovice za obračun naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u 2016. godini u ovisnosti od kretanja indexa maloprodajnih cijena u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu. Prema podacima objavljenim u Statističkom godišnjem biltenu za mjesec januar 2016. godine index rasta potrošačkih cijena u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu iznosi l=99,3, što znači da nije zabilježen godišnji rast inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stoga je visnina osnovice i koeficijenta u 2016. godini ista kao i za prethodnu godinu.

Prema odredbama Zakona o izvršenju Budžeta za 2016. godinu isplata naknada za ratne vojne invalide, porodične invalidnine i dobitnike priznanja ima prioritet u svim mjesečnim isplatama iz sredstava Budžeta.

Ovim Odlukama Vlada Federacije BiH i resorno federalno ministrarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata su potvrdili da ostaju pri strateškom opredjeljenju da se nivo prava i sredstava koja se izdvajaju za boračku populaciju neće umanjivati.