Vlada FBiH odlučila: Dio sredstava za sudske presude usmjeriti na provedbu boračkog zakona

vlada 134 hitna foto1-700x464

Vlada FBiH odlučila: Dio sredstava za sudske presude usmjeriti na provedbu boračkog zakona


Vlada FBiH je usvojila informaciju o realizaciji zaključka 133. hitne sjednice, održane 5.4.2019. godine kojim je Radna grupa bila zadužena da predloži načine izmirenja obaveza utvrđenih sudskim odlukama u skladu s planiranim sredstvima u ovogodišnjem Budžetu FBiH.

Premijer Federacije BiH i federalna ministrica finansija zaduženi su da obustave sve isplate obaveza utvrđenih sudskim odlukama u skladu s planiranim sredstvima u Budžetu FBiH za 2019. godinu, do donošenja Rebalansa budžeta FBiH, a Federalno ministarstvo finansija zaduženo da,u roku od 15 dana, Vladi dostavi Nacrt izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2019. godinu.

Rebalansom treba dio sredstava od 40 miliona KM, koja su planirana na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, u visini od 15 miliona KM, preraspodjeliti na Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, s ciljem ispunjavanja obaveza koje će biti utvrđene Zakonom o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica. Na ovaj način Vlada FBiH namjerava ispuniti zahtjeve boračkih udruženja da primjena ovog zakona, umjesto 1. oktobra, počne 1. jula ove godine.

Zaključeno je da ostatak sredstava od 25 miliona KM treba planirati tako da za izmirenje obaveza iz radnog odnosa po sudskim odlukama u cijelosti (glavnica, kamata i troškovi postupka) bude usmjereno 8.000.000 KM, a da na posebnom ekonomskom kodu treba planirati sredstva za izmirenje obaveza po osnovu vansudske nagodbe, u visini od 17 miliona KM i, time, stvoriti pravne pretpostavke za provodivost izvršenja ovih obaveza.

Istaknuto je i da uposlenicima u javnom sektoru treba omogućiti da se odreknu zateznih kamata, kao što su to uradili rudari rudnika Kreka u iznosu većem od 200 miliona KM, rudari Kaknja od 80 miliona KM, a uposlenici JP Elektroprivreda BiH nisu uopće tužili poslodavca, iako su na to imali pravo, i tako ostvarili uštede od oko 260 miliona KM.

Federalna vlada je imenovala Radnu grupu sa zadatkom da u roku od 40 dana predloži način izmirenja obaveza po osnovu vansudske nagodbe u smislu sadržaja javnog poziva, učesnika u procesu pripreme i provedbe vansudske nagodbe, obrasca ugovora (sporazuma) o vansudskoj nagodbi, načinu planiranja i izvršavanja planiranih sredstava i drugo.