Usvojene inicijative zastupnice SDA u Skupštini TK Zumre Begić

Usvojene inicijative zastupnice SDA u Skupštini TK Zumre Begić

Zastupnica SDA u Skupštini TK Zumra Begić podnijela je inicijativu za današnju sjednicu koja glasi: Donošenje zaključka Skupštine TK i upućivanje Inicijative Ministarstvu zdravstva za korištenje lakih invalidskih kolica za društveno aktivne osobe.

Po Odluci o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, uvedena su laka kolica na mehanički pogon koja se obezbjeđuju osiguranim licima starosti od 15 do 65 godina i to djeci na redovnom školovanju i radno aktivnim osiguranim licima.

Na ime „ radno aktivnih osiguranih lica“  potrebno je zamijeniti „ radno ili društveno aktivnim osiguranim licima“ uz Zahtjev Aktiva mladih Koalicije, te omogućiti društveno aktivnim licima da ostvare pravo na ortopedsko pomagalo.

Dodjelom lakih kolica licima sa invaliditetom koja su društveno aktivna, olakšati će se socijalizacija i društvene aktivnosti.

Takođe, zastupnica Begić je podnijela i inicijativu Donošenje zaključka Skupštine TK i upućivanje Inicijative Ministarstvu zdravstva za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje.

Na osnovu Odluke o privremenom utvrđivanju obima prava osiguranih lica na medicinsku rehabilitaciju, uslova i postupaka ostvarivanja tog prava, hronični pacijenti da bi dobili preporuku za banjsko liječenje, potrebno je da budu hospitalizovani na Klinici za Reumatologiju ili Neurologiju, a potom po preporuci fizijatra budu upućeni na banjsko fizikalni tretman.

S obzirom da se radi o hroničnim bolestima koje imaju tendenciju pogoršavanja pokretnosti i opšteg zdravstvenog stanja, bez mogućnosti izlječenje, zastupnica Zumra Begić  podnosi inicijativu da se ovakvim hroničnim pacijentima omogući banjsko liječenje uz ambulantnu preporuku reumatologa ili neurologa sa tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite i uz ambulantnu preporuku fizijatra sa tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite.

Na ovaj način bi smanjili broj bolničkih dana za pacijente koji nemaju potrebu da budu hospitalizovani i na taj način uticali na smanjenje troškova pri hospitalizaciji ovakvih pacijenata, a i olakšali pacijentima da prikupe potrebnu dokumentaciju za ovakvu vrstu liječenja.

Imajući u vidu i otežanu i ograničenu hospitalizaciju zbog epidemije Covid 19, pacijenti nisu u mogućnosti ili im je znatno otežano iskoristiti zdravstvenu uslugu koja im pripada.

Obje navedene inicijative danas su usvojene na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.