Usvojen rebalans budžeta Grada Tuzla za 2015. godinu: Sredstva uvećana za milion KM

P2250576

Usvojen rebalans budžeta Grada Tuzla za 2015. godinu: Sredstva uvećana za milion KM

Dijeljenje


Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla u utorak su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama budžeta Grada Tuzla za 2015. godinu. Ovim rebalansom budžet je uvećan za 1.043.275,50 KM, te ukupna sredstva koja su na raspolaganju Gradu iznose 47.230.633,29 KM.

Kako je obrazloženo, dva su osnovna razloga za rebalans: novi prihodi oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa preduzećem Tuzla-remont, a radi se o servisu za remont motornih vozila u bivšoj Skojevskoj ulici. Tu je Grad Tuzla pravni sljednik određenih imovinskih prava koja su se dugo rješavala na sudu, i krajem godine je potpisana sudska nagodba po kojoj Tuzla-remont treba da obešteti Grad sa 506.100 KM. Drugi razlog za izmjenu budžeta, rečeno je, su pitanja koja se tiču prirodne nesreće i poslovi koji nisu završeni u protekloj godini. ” Bili su planirani budžetom 2014., ali iz proceduralnih razloga nisu se mogli završiti. Radi se o javnim pozivima za dodjelu novčanih pomoći. Manji broj je ostao neisplaćen za ona lica koja se nisu javila da potpišu ugovore. Dakle, nisu se mogla sredstva ni isplatiti, tako da su se morale stvoriti pretpostavke u budžetu 2015. godine da se to završi. Također, federalni Fond za pružanje pomoći je uplatio krajem godine za pet kuća sredstva koja su sada uključena u budžet i nakon provedene procedure ona će se isplatiti˝ – kazala je šefica Službe za finansije Grada Tuzle Suada Isaković.

Rebalans budžeta je izazvao raspravu u kojoj su se skoro svi vijećnici uključili sa prijedlozima da je potrebno intenzivirati aktivnosti na tekućem održavanju puteva iz nadležnosti Grada Tuzla, prvenstveno na saniranju tzv. udarnih rupa. Smatraju da je potrebno izdvojiti više novca na sanaciju puteva. No, iako je rasprava išla u sličnom pravcu od strane svih vijećnika, rebalans budžeta nije usvojen jednoglasno. Naime, 18 vijećnika je bilo za rebalans, dok je opozicija imala 8 suzdržanih glasova.

Razlog nepodržavanja budžeta od strane SDA je taj da SDA nije učestvovala u njegovom kreiranju. ˝Opoziciji nije bilo dozvoljeno da učestvuje u kreiranju budžeta kroz svoje amandmane. Ni jedan naš amandman nije prihvaćen. Pozicija je smatrala da oni trebaju da rasporede sredstva po svom navođenju bez našeg učešća iako smo htjeli kroz skromna sredstva da doprinesemo pravednijoj preraspodjeli budžetskih sredstava i da ukažemo na neke potrebe. S obzirom da se ova Odluka tiče izmjene i dopune budžeta, mi smatramo da su ponovo sredstva raspodijeljena po nečijem navođenju bez našeg učešća, dakle ne trebamo u tome da učestvujemo iako nas raduje što je došlo do izmjene i dopune radi povećanja prihoda˝, kazao je Sabahudin Imamović predsjednik Kluba vijećnika SDA.

Tokom rasprave vijećnik Sabahudin Imamović je zatražio da u roku od najviše 45 dana Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica dostavi informaciju o realizaciji komunalnih projekata na području Grada po mjesnim zajednicama.

Vijećnici su između ostalog, razmotrili i usvojili Regulacioni plan stambeno-poslovne zone ‘Zlokovac-Ši Selo´, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, kao i Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzle, te niz drugih odluka.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla