Usvojen budžet Grada Tuzle za 2016. godinu : SDA suzdržana prilikom glasanja

kom16

Usvojen budžet Grada Tuzle za 2016. godinu : SDA suzdržana prilikom glasanja

Dijeljenje


Gradsko vijeće Tuzla danas je nakon višesatne rasprave usvojilo budžet Grada Tuzla za 2016. godinu u iznosu od 52.506.598,80 KM, kao i Odluku o izvršenju istog. Iz ovih sredstava planirano je pokriće deficita – viška rashoda nad prihodima. Ukupno planirani prihodi u Prijedlogu budžeta za narednu godinu iznose 47.006.598,80 KM.

I u narednoj godini najviše sredstava bit će utrošeno u komunalnu oblast i oblast razvoja, poduzetništva i društvenih djelatosti. Za izdatke kojim se finansiraju nadležnosti ove dvije službe u budžetu 2016. planiraju se sredstva u iznosu od 32.592.176,00 KM ili 63,67 % ukupno planiranih rashoda.
Prihodi po osnovu poreza na dodanu vrijednost u 2016. godini planirani su na osnovu procjene ostvarenja istih u 2015. godini i u skladu sa smjernicama datim od strane viših nivoa vlasti u izosu 10.806.500,00 KM, a što je više za 396.500,00 KM ili za 3,81 % u odnosu na Nacrt budžeta za 2016. godinu.

Usvojena je i izmjena i dopuna Odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzle. Osim postojećih 12 projekata za koje će biti uložena kreditna sredstva, spisak je dopunjen sa 13. tačkom, a radi se o ulaganju u projekat izgradnje istočne tribine stadiona Tušanj u iznosu od 700.000 KM. Sredstva će se prikupiti tako što će biti umanjeni planirani iznosi po drugom osnovu.

Ovakav budžet za narednu godinu nije naišao na odobrenje od strane Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla : ˝Klub vijećnika SDA nije podržao budžet. Nama je drago da ima dovoljno sredstava koja će biti uložena u oblast komunalne infrastrukture, međutim bili smo suzdržani iz prostog razloga jer nije prihvaćen nijedan od naših šest amandmana tako da ni na simboličan način nismo učestvovali u kreiranju budžeta. Tim amandmanima smo htjeli da ukažemo na realne potrebe i doprinesemo pravednijoj preraspodjeli budžetskih sredstava – kazao je predsjednik Kluba SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

20151215 153004

Amandmani Kluba vijećnika SDA na Budžet Grada Tuzle za period 01.01. do 31.12.2016. godine

I AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta, u okviru izdataka sa posebnog računa Grada Tuzle, uvede novi ekonomski kod – Adaptacija devastiranih čitaonica i Domova kulture u iznosu od 200.000,00 KM, a da se navedeni iznos obezbijedi sa ekonomskog koda 613727 – Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara.

II AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta, ekonomski kod 821213-2 – Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata u iznosu 80.000,00 KM poveća za iznos od 220.000,00 KM na način da se navedena sredstva obezbijede sa ekonomskog koda 821619-18 – Izdaci za zanavljanje javnih dobara.

III AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta ekonomski kod 821224-1 – Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja poveća za iznos od 300.000,00 KM na način da se navedena sredstva obezbijede sa ekonomskog koda 821221-2 – Izgradnja trotoara.

IV AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta, u okviru izdataka sa posebnog računa Grada Tuzle, uvede novi ekonomski kod – Održavanje mezarja/grobalja kojima upravljaju mjesne zajednice u iznosu od 25.000,00 KM, a da se navedeni iznos obezbijedi sa ekonomskog koda 613727 – Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara.

V AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta ekonomski kod 613910 – Ugovorene usluge umanji za 35.000,00 KM i dovede na nivo iz 2015. godine, a da se navedeni iznos prebaci na ekonomski kod 613973-10 – Izdaci za rad volontera i na taj način sa predviđenih 10.000,00 KM poveća na 45.000,00 KM.

VI AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta ekonomski kod 613934 – Izdaci za hardverske i softverske usluge umanji za 10.000,00 KM, a da se navedeni iznos prebaci na novi ekonomski kod – Likovna kolonija „ Vršani”.

Vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana Poslovno-proizvodne zone “Poljana”. Do daljnjeg je prolongirano izjašnjavanje o Odluci o utvrđivanju načina organizovanja javnog prijevoza putnika na području grada. Usvojena je i Odluka za zaključenje Ugovoru o zakupu stambenih jedinica izgrađenih u projektu “Roma Action (RA)- podrška provedbi akcionih planova za Rome. Određena je visina zakupa stambenih jedinica izgrađenih u projektu Sistem socijalnog stanovanja Hilfswerk Austria (0,80 KM/m2), i stambenih jedinica izgrađenih u projektu Roma Action (0,30 KM/m2).

Vijećnici su podržali inicijativu za proslavu i doček Nove godine na Trgu Slobode.

Vijećnik SDA Mirza Tupajić uputio je vijećničko pitanje : Kada će se izvršiti sanacija klizišta u ulici Fikreta Salihovića, kod skretanja za mjesno mezarje, u MZ Solana?

Obrazloženje:

Savjet Mjesne zajednice Solana je 2014. godine, neposredno poslije majskih elementarnih nepogoda, izvjestio nadležne službe o problemu klizišta u ulici Fikreta Salihovića, kod skretanja za mjesno mezarje, gdje je klizište ugrozilo pristupni put i dva stambena objekta (jedan od tih objekata je u vlasništvu Ćazima Hajdarevića). Predstavnici civilne zaštite zajedno za pomoćnikom načelnika Kemalom Kurevićem su obišli pomenutu lokaciju i konstatovali da će se sanacija klizišta izvršiti poslije isušivanja terena. Međutim, do dana današnjeg sanacija pomenutog klizišta još nije izvršena. Savjet MZ Solana prije mjesec dana je uputio dopis nadležnim službama sa apelom da je neophodno što hitnije riješiti ovaj problem. Na žalost nikakav odgovor nisu dobili. Postavlja se pitanje zbog čega se ovaj problem ne rješava, zašto se toliko dugo čeka kada znamo da malo jače padavine mogu ugroziti dva stambena objekta i da šteta bude 100%.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla