U Tuzli zasjedalo Općinsko vijeće

30 vijece

U Tuzli zasjedalo Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Tuzla danas je usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta općine Tuzla za 2010. godinu te Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za isti period. Vijećnici su vodili burnu raspravu, a kritike su uglavnom bile usmjerene na nizak nivo budžeta od 40 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na  budžet od prije dvije godine kada je iznosio 59 miliona konvertibilnih maraka. Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla je bio konstruktivan te je dao prijedloge kako se mogu povećati sredstva u Budžetu, bilo kroz određivanje privrednih zona, legalizaciju bespravno izgrađenih objekata tamo gdje je to moguće, zatim pristupnim fondovima prema Evropskoj uniji  itd.

Vijeće je dalo saglasnost  i na reviziju Regulacionog plana područja Stupine – Ušće – prostor poslovno-stambene zone, što je podržao i Klub vijećnika SDA. Prostorna cjelina obuhvaćena Revizijom zauzima površinu od 15 hektara i namijenjena je za izgradnju stambeno poslovnih objekata sa pratećim sadržajima.

Burna rasprava je vođena i za razmatranje i usvajanje Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine.

Interesantna tačka koja je razmatrana je i Informacija o stanju klizišta na području općine Tuzla. U budžetu za 2010. godinu je za klizišta izdvojeno 100 hiljada KM-a, a na području općine Tuzla ima preko 1100 klizišta. Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla smatra da se za ove namjene treba izdvojiti znatno više sredstava kako bi se sanirali ti veliki infrastukturni problemi.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Tuzla. Ovom Odlukom mijenjaju se određeni članovi te se navodi da je „komadant štaba civilne zaštite zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tuzla i da se štabovi civilne zaštite u mjesnim zajednicama sastoje od tri člana koje imenuje i razrješava općinski načelnik“.

Široka rasprava je vođena i prilikom razmatranja i usvajanja Odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi. Usvojeno je da vjenčanja u subotu od sada umjesto 150 KM koštaju 50 KM. Cijene usluga vjenčanja u radnom danu iznose 30 KM, subotom 50 KM, vanredni termin 150 KM, za strane državljane 200 KM, a vjenčanje izvan sale je 150 KM.

Usvojena je i Odluka o sistematizaciji, odnosno o preraspodjeli radnih mjesta u općinskoj administraciji. Vijećnici su razmatrali i Plan proširenja zona toplifikacije sistema daljinskog grijanja grada, a usvojen je i plan utroška sredstava za pomoć održivom povratku.

Kada je riječ o inicijativama Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla,  jedna je bila vezana za Uredbu u vezi sa obilježavanjem Dana mjesnih zajednica. Vijećnici SDA smatraju da ona mora biti malo skromnija jer mjesne zajednice nisu pravni subjekti i nemaju novaca za to, te se obilježavaje treba svesti na ceremoniju polaganja cvijeća na spomenike,  i  to  tako da bi trebao biti zajednički vijenac u ime općine Tuzla gdje bi sve političke partije participirale. Druga inicijativa vijećnika SDA se odnosila na uređenje parka Ilinčica, naročito na saniranje deponija.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla