Održana “Programsko – izborna konvencija Stranke demokratske akcije”

2013-02-01-264-1024x574

Održana “Programsko – izborna konvencija Stranke demokratske akcije”

 

2013-02-01-265-574x1024Govor predsjednika SDA – Sulejmana Tihića

Želim vam dobrodošlicu i zahvaljujem što ste danas sa nama. Poseban pozdrav – mahsus selam gostima, ambasadorima akreditiranim u Bosni i Hercegovini, predstavnicima međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, vjerskih zajednica i predsjednicima – predstavnicima političkih stranaka.

Vjerovatno se svi nećete složiti sa nekim od danas iznesenih ocjena aktualne političke situacije, kao što se ni ja ne bih složio sa ocjenama iznesenim na vašim skupovima. To je demokracija.

Članovima Konvencije želim uspješan rad.

O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini nema se šta novo kazati osim da je izuzetno komplicirana sa tendencijom usložnjavanja. To traje već nekoliko godina, a posebno je intenzivirano nakon općih izbora 2010. godine. Od tada je cijela zemlja u stalnim procesima implementacije izbornih rezultata, rekonstrukcija, smjena vlada i ministara, upravnih i nadzornih tijela, direktora i sl.

Za to vrijeme ne rješavaju se nagomilani problemi. Imamo stagnaciju u gotovo svim procesima kako unutarnje integracije, tako i integracije u NATO i EU. Istovremeno, ne rješavaju se nagomilani ekonomski i socijalni problemi. Cjelokupna politika je uglavnom svedena na kadrovska pitanja, imenovanja i razrješenja po partijsko-političkoj liniji sa tendencijom da se to prenese i u sfere pravosuđa, policije i državne službe te da se pod partijsku kontrolu i uticaj stavi kompletan sistem.

To je posljedica neodgovorne i nekompetentne  politike izbornih pobjednika, prvenstveno SDP, a potom SNSD, HDZ i njihovih partnera. SDP-u je, u zanosu relativno skromne pobjede na općim izborima, trebalo gotovo dvije godine da shvati i prihvati legitimne predstavnike hrvatskog naroda. HDZ je blokadom izbora delegata naroda blokirao uspostavu vlasti u kantonima, entitetu FBiH i državi, a SNSD je koristio ovakvu situaciju i svu odgovornost prebacivao na stranke u FBiH. Istovremeno je otežavao rad institucija BiH sa ciljem da pokaže kako je Bosna i Hercegovina nemoguća država. Ostale članice ovoga društva – SDS, SBB i HDZ ’90 uglavnom su pratile politike svojih mentora – lidera SDP, HDZ BiH i SNSD.

Dokle će to trajati, teško je prognozirati, vjerovatno do 2014. godine sa svim posljedicama koje proizlaze iz ovakvoga stanja. Uvjereni smo da će građani prepoznati ko je odgovoran za to, kao što su prepoznali i na lokalnim izborima prošle godine.

Dame i gospodo.

Za stanje u državi, osim subjektivnih, stranačkih i lokalnih politika, postoje i objektivne odgovornosti, uključujući i međunarodnu zajednicu predstavljenu u formi Ureda visokog predstavnika.

Kočnica daljeg napretka i razvoja je nepravedan, nefunkcionalan i skup ustavni sistem oktroiran u Vašingtonskom i Dejtonskom sporazumu.

No, ni tako oktroirani sporazumi nisu u potpunosti i dosljedno provedeni. Dejtonski sporazum se koristi kao švedski sto. Od njega se uzima ono što neko želi ili može uzeti, a ono što ne želi ili ne može uzeti, jednostavno ignorira. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira predstavljen u instituciji OHR nije u cijelosti  proveo Dejtonski sporazum. Dio onoga što je proveo, nije proveo potpuno i dosljedno, često idući linijom manjeg otpora sa željom da se ono što nije provedeno diplomatski prikaže kao implementirano, odnosno da međunarodni predstavnici to svojim šefovima prikažu kao lični uspjeh.

Nisu u cijelosti provedeni : Aneks VII Dejtonskog sporazuma – Povratak izbjeglih i raseljenih, Aneks VI – Ljudska prava, Aneks IX – Javne korporacije, Aneks o Mostaru  itd. Nikada nismo u potpunosti uskladili ustave entiteta sa Ustavom BiH, niti smo Ustav BiH, entitetske i kantonalne ustave uskladili sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i njenim protokolima.

Ovo što je do sada urađeno nije provedba Dejtonskog sporazuma . Odgovornost za to, osim domaćih političara, snose oni koji su prema Aneksu X – Civilna implementacija bili dužni da ga implementiraju i koji su vrhovni tumač Dejtonskog sporazuma, a to je Ured visokog predstavnika.

Ukratko – podsjetimo se kako je po Dejtonskom sporazumu Bosna i Hercegovina definirana. Bosna i Hercegovina država ravnopravnih naroda – Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih, sastavljena od dva entiteta – Federacije BiH i RS.

U dosadašnjem procesu implementacije Dejtonskog sporazuma  imamo entitete koji su konstituirani suprotno Dejtonskom sporazumu  i Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Republika Srpska je defacto, pa i de iure, konstituirana kao entitet Srba, a Federacija BiH kao entitet Bošnjaka i Hrvata.  Država je nefunkcionalna, nema potrebnih nadležnosti i mehanizama za djelovanje na cijelom teritoriju, niti može u punom kapacitetu obnašati svoju funkciju u međunarodnim odnosima. Ravnopravnost naroda svedena na dominaciju ili diskriminaciju, ovisno koji je narod u kojem dijelu Bosne i Hercegovine većina, odnosno manjina.

Želim da vjerujem da to nije bila namjera i cilj svih potpisnika Dejtonskog sporazuma, posebno ne  međunarodnih predstavnika koji su na njega stavili svoje potpise ili svjedočili ovome događaju.

Sve češće slušamo izjave kako je Dejtonski sporazum implementiran i da međunarodna zajednica treba da se povuče i zatvori OHR. Svim objektivnim i posebno dobronamjernim analitičarima i predstavnicima je jasno da Dejtonski sporazum nije u cijelosti implementiran i da je to glavni razlog političke nestabilnosti i zašto Bosna i Hercegovina ne može funkcionirati. Uvjeren sam da, ukoliko bi u ovom stupnju implementacije Dejtonskog sporazuma bio zatvoren Ured visokog predstavnika, u pitanje bi bio doveden do sada postignuti napredak sa nepredvidivim posljedicama po BiH, pa i šire.

Tim prije što u nekoliko proteklih godina sljedbenici politika podjele Bosne i Hercegovine i politika odgovornih za masovne zločine sada koriste upravo mehanizme Dejtonskog sporazuma (razne blokade, zloupotrebe entitetskog i etničkog glasanja i dr.) kako bi ostvarili ciljeve koje nisu mogli postići u ratu, a to je podjela Bosne i Hercegovine. Svjedoci smo da neki političari otvoreno negiraju postojanje države Bosne i Hercegovine, zagovaraju referendum o otcjepljenju jednog njenog dijela pokušavajući legalizirati posljedice nasilnog etničkog čišćenja. Istovremeno, uporno pokušavaju dokazati kako je Bosna i Hercegovina neodrživa te da nije moguć suživot različitih naroda, vjera, kultura i tradicija.

Ne želim umanjiti ni odgovornost politika koje nisu bile dovoljno spremne za dijalog, dogovor i kompromis, nisu dovoljno uvažavale drugo i drukčije smatrajući da je jedina i prava Bosna i Hercegovina ona kakvom je oni vide, odnosno samo narod kojem pripadaju.

U isto vrijeme, međunarodna zajednica koju predstavlja OHR ograničila je mandat visokom predstavniku svodeći ga na puku formu, sa gotovo do kraja ograničenim ovlastima. OHR bez korištenja ovlasti gubi svaki autoritet i samo nijemo posmatra i nemoćno upozorava na kršenje Dejtonskog sporazuma.

Dva su načina rješenja ovakvog stanja. Ili će domaći političari preuzeti odgovornost i uz dogovor raditi u interesu svih naroda i građana, omogućiti da država BiH funkcionira normalno kao i svaka druga država, ili međunarodna zajednica treba da završi započeti posao i potpuno implementira Dejtonski sporazum. Rješenje je vjerovatno u kombinaciji uloge domaćih političara i aktivnije uloge međunarodne zajednice u formi OHR i EK.

Dame i gospodo,


U okviru takvih odnosa i poltičke situacije, SDA, cijeneći pritom svoju poziciju u kontekstu novih parlamentarnih većina, i na ovoj Konvenciji nudi odgovore za rješavanja nekih konkretnih aktualnih pitanja:

1.       USTAVNE REFORME

Rješenje za provođenje presude Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdić – Finci vidimo u njenom dosljednom provođenju i bez uplitanja drugih pitanja. Pitanje ravnopravnosti naroda treba rješavati odvojeno od ove presude, i to ravnopravnosti svih naroda na cijeloj teritoriji države, a ne tretirati interese samo jednoga naroda samo na jednom dijelu teritorije Federacije BiH.

Zalažemo se za neposredan izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i to dva iz FBiH i jednoga iz RS, bez navođenja etničkih odrednica kandidata što je sada slučaj i što je dovelo do ove presude. Također smatramo da u okviru Doma naroda državnoga parlamenta treba uspostaviti Klub ostalih (dva iz FBiH i jedan iz RS), a u klubove konstitutivnih naroda birati i Srbe iz FBiH, odnosno Bošnjake i Hrvate iz RS.

Protiv smo reorganizacije samo u FBiH. Smatramo da pitanje drukčije teritorijalne organizacije treba da se odnosi na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Ukoliko, pak, sve druge relevantne stranke pristaju da se razgovara o drukčijoj teritorijalnoj organizaciji Federacije, onda ćemo se zalagati za ukidanje svih kantona i preraspodjelu nadležnosti i prihoda između entiteta i općina.

2.      DRŽAVNA IMOVINA

Rješavanje pitanja državne imovine vidimo u potpunoj implementaciji presude Ustavnoga suda BiH od 13. 08. 2012. godine. Nužno je da Bosna i Hercegovina donese Zakon o državnoj imovini i formira Agenciju za upravljanje državnom imovinom.

Spremni smo glasati za provedbu Sporazuma o vojnoj imovini kako bi BiH što prije ispunila uvjete za članstvo u NATO.

Zbog opstrukcije provođenja presude Ustavnog suda i potpisanih Sporazuma o vojnoj imovini, smatramo da visoki predstavnik treba da stavi van snage Odluku kojom je obustavio postupak provođenja presuda i uknjižbe ove imovine na državu Bosnu i Hercegovinu.

3.      EKONOMSKA POLITIKA I POLITIKA RAZVOJA

Sadašnja ekonomska situacija od nas traži puni angažman na rješavanju dvije grupe pitanja.

Prva, kratkoročna, je stvaranje pretpostavki za stabilizaciju privrednog sistema, u prvom redu usvajanja Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava FBiH. Ovim Zakonom bi se u relativno kratkom roku riješili osnovni finansijski problemi kompanija, bez obzira na strukturu vlasništva. Samo finansijski zdrave kompanije  mogu očuvati postojeća broja radna mjesta i stvaranje uvjeta za otvaranje novih.

Drugo, definiranje strateškog razvoja pojedinih industrijskih grana, posebno drvne industrije, tekstila, obuće i kože, te građevinske industrije. Dobar primjer ovakvog pristupa je namjenska industrija koja je u prošloj (2012.) godini utrostručila izvoz.

Također je potrebno restrukturirati nekadašnje velike kompanije i podijeliti ih na manje tehnološke cjeline. Prihod od prodaje državnih preduzeća bi se iskoristio za pokrivanje nagomilanih obaveza prema radnicima – isplate plata, uvezivanje radnoga staža itd.

Treba iskoristiti potencijal kvalitetnih zaliha mineralnih sirovina. Bosna i Hercegovina posjeduje čak četrnaest (14) metala koje je EU označila kao deficitarne. To je prilika za donošenje zakona o istraživanju nafte i gasa. Istraživanja koja se provode stvaraju uvjete za konačno potvrđivanje potencijalnih zaliha ovih značajnih energenata.

Posebno pažnju treba posvetiti ulaganjima i povećanju poticaja za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje kao važnog domaćeg resursa. Osim dodatnog zapošljavanja, na ovaj način znatno utičemo na smanjenje vanjskotrgovinskog deficita.

U narednom periodu, posebnu pažnju moramo posvetiti javnim preduzećima, osobito  odgovornom upravljanju i racionalnom raspolaganju resursima.

U oblasti energetike, elektroprivredana preduzeća u Sarajevu i Mostaru moraju započeti realizaciju investicionih projekata. Višak energetskih resursa koji ova preduzeća ne mogu realizirati u planiranim rokovima treba ponuditi privatnom sektoru i time privući strane investicije.

BH Telekom je jedna od uspješnih strateških kompanija koja već nekoliko godina puni budžet Federacije BiH raspodjelom dobiti. Razvoj ove kompanije vezan je za investicije u vlastiti obrazovni i tehnološki razvoj. Dok god BH Telekom ovako radi, ne smije se dovoditi u pitanje većinsko vlasništvo Federacije BiH.

Najveći posao nas očekuje u poštanskim preduzećima i Željeznicama FBiH. Krajnje je vrijeme da se pristupi sistemskom rješavanju održivosti Željeznica Federacije BiH. Pošte posluju na granici rentabilnosti. Ovdje Federacija BiH mora učiniti znatan napor i ponuditi rješenja održivosti rada ovih kompanija.

4.      VANJSKA POLITIKA I EUROATLANTSKE INTEGRACIJE

Nas cilj je članstvo u EU i NATO, dobra regionalna suradnja, posebno sa susjednim zemljama, privlačenje stranih investicija, podrška poslovnoj zajednici iz naše zemlje u nastupu na inozemnim tržištima i zaštita interesa naših građana u svijetu.

I dalje ćemo raditi na unapređenju prijateljskih odnosa sa zemljama Istoka, posebno članicama OIC.

Odlučno ćemo se suprotstaviti svim pokušajima demilitarizacije BiH i na to nikada nećemo pristati.

5.      ODRŽIVI POVRATAK PROGNANIKA I RASELJENIH LICA

Naš strateški interes je održivi povratak  prognanika i raseljenih lica, posebno u područjima gdje je izvršeno nasilno etničko čiščenje.

Još uvijek znatan broj građana iskazuje želju za povratak. Samo za obnovu porušenih stambenih objekata apliciralo je 45.000 porodica sa 150.000 članova domaćinstva.

U prvoj fazi povratka, bili smo orijentirani na obnovu stambenih objekata. U drugoj fazi, radi se na integralnom i integriranom provođenju mjera održivog povratka, što je usko vezano za ekonomski i socijalni razvoj i oporavak.

U tom cilju, osim budžetskih sredstava, nastavit ćemo raditi na stimuliranju privatnih ulaganja, te osiguranju drugih donatorskih i kreditnih sredstava (Regionalna konferencija o povratku 200 miliona, turski kredit 200 miliona KM, Saudijski fond 22 miliona, Kuvajtski fond 12 miliona itd.).

Pokušat ćemo osigurati novčane i druge stimulacije za povratak određenih kategorija stanovništva.

Moramo konačno i trajno riješiti pitanje zdravstvenog osiguranja, invalidnina, obrazovanja i drugih prava povratnika u RS.

6.      POPIS STANOVNIŠTVA

Osim statistički, popis stanovništva ima ekonomski i politički značaj. Zbog toga će SDA veliki dio svojih političkih i organizaciono-tehničkih kapaciteta posvetiti ovom pitanju.

Svjesni smo da je popis nužan da bi se kreirale kvalitetne državne strategije i planovi razvoja, zapošljavanja, obrazovanja, poljoprivrede, socijalne politike i td.

Neprikosnoveno je pravo građana da se slobodno izjasne o svom etničkom, religijskom, kulturološkom i svakom drugom identitetu. Zato odlučno odbacujemo smišljenu i agresivnu kampanju zbunjivanja Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. U smislu nacije i pripadnosti državi, svi smo mi Bosanci i Hercegovci. Bošnjaci treba da se, kao i drugi, izjasne u skladu sa našim Ustavom definiranim etničkim imenom BOŠNJAK, i da im je, ako su vjernici, vjera ISLAM, a  jezik BOSANSKI. Takvo izjašnjavanje ne umanjuje naše bosanstvo. Naprotiv!

U skladu sa Zakonom, radit ćemo na sprečavanju popisnog inžinjeringa koji ima za cilj da se kao stanovnici BiH prikažu i oni koji ne žive u BiH, već su uzeli državljanstva drugih država i trajno iselili iz naše zemlje.

Mora se omogućiti svim građanima, bez obira na etničku pripadnost, da se popišu u općinama u kojima su imali prebivalište 1991. godine i tamo namjeravaju trajno živjeti, bez obzira na trenutno boravište.

Insistirat ćemo na multietničkom sastavu popisivača, komisija i drugih popisnih tjela u skladu sa popisom 1991. godine.

7.      UREĐENJE GRADA MOSTARA

SDA smatra da je uređenje Mostara od ključnog zanačaja za ukupnu stabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini.

Poseban staus Mostara, za razliku od drugih općina, definiran je Vašingtonskim i Dejtonskim sporazumom i obaveza je za sve. Ovim dokumentima se uređuju principi lokalne samouprave i osigurava etnička ravnopravnost naroda.

Zalagat ćemo se za uređenje Mostara kao jedinstvenog grada organiziranog sa više jedinica lokalne samouprave, što omgućava i Ustav FBiH.

Protiv smo rješenja koja imaju za cilj da Mostar bude stolni grad bilo kojeg naroda, jer on jeste i jedino može biti grad svih njegovih građana.

8.      REORGANIZACIJA STRANKE

U narednom periodu, vodit ćemo rasprave o redefiniranju organizacione strukture SDA. Cilj je da organizaciju SDA prilagodimo našem viđenju buduće organizacije države.

Također ćemo raditi na izmjenama procedure izbora predsjednika svih nivoa, kako bismo osigurali što šire biračko tijelo, uključujući i mogućnost glasanja svih članova SDA.

9.      PODRŠKA RADU INSTITUCIJA ZA BORBU PROTIV KRIMINALA I PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA

Kao i do sada, SDA će pružati podršku borbi protiv kriminala, posebno organiziranog, i procesuiranju odgovornih za ratne zločine.

Učinit ćemo sve da se zakonski i finansijski osigura samostalnost i neovisnost institucija za provođenje zakona.

Podržavamo aktivnosti na strukturalnom dijalogu o pravosuđu, posebno formiranju Vrhovnog suda i Tužilaštva BiH.

10.    OSTALA AKTUALNA PITANJA

U narednom periodu očekujemo pokušaje tzv. nove parlamentarne većine da realizira sporazume Lagumdžija-Dodik-Čović, čemu su se pridružili SDS, SBB i HDZ 1990. u slijedećim oblastima:

Izbornog zakonodavstva prema kojem bi dio važnih nadležnosti CIK-a bio prenesen na entitete, a izborne liste u cijelosti bile stavljene pod stranačku kontrolu,

Pravosuđa sa ciljem da se izbor, a time i rad, tužilaca i drugih pravosudnih zvaničnika stavi pod kontrolu i uticaj političkih stranaka,

Stavljanjem policije pod stranačku kontrolu kroz proceduru imenovanja direktora i komesara od strane vlada,

Stavljanje javnog RTV sistema pod kontrolu političkih stranaka uz formiranje etničkih kanala,

Stavljanje pod kontrolu političkih stranaka procesa imenovanja državnih službenika,

Izmjene Zakona o Centralnoj banci čime bi se osigurala dodatna sredstva za budžetsku potrošnju i tako ugrozila neovisnost Centralne banke, stabilnost fiskalnog i monetarnog sistema Bosne i Hercegovine,

Reorganizaciju, tj. podjelu Elektroprenosa BiH na tri elektorpivrede te utroška akumuliranih sredstava za potrebe budžetske potrošnje,

8.      Stavljanje sistema javnih nabavki pod kontrolu političkih stranaka, odnosno određenih interesnih grupa, sa ciljem pribavljanja koristi određenim grupama i pojedincima,

U interesu građana, sprečavat ćemo pokušaje neustavnog i nezakonitog preuzimanja vlasti na nivou FBiH.

U budućoj teritorijalnoj reorganizaciji zalagat ćemo se za izjednačavanje seta prava socijalne i zdravstvene zaštite za sve građane Bosne i Hercegovine.

Dame i gospodo,

Ovo su samo stavovi SDA i odgovori na neka od aktualnih političkih pitanja. Ostala pitanja, odnosno strateški pravci djelovanja, definirani su dokumentima Petog kongresa – Deklaracijom i rezolucijama i mi na ovoj Konvenciji to potvrđujemo. Zato u ovoj Platformi nije tretiran značajan broj pitanja i strateških pravaca djelovanja, već samo aktualna – tekuća pitanja.

Uvjeren sam da će ova Konvencija još jedanput potvrditi jedinstvo i snagu SDA. Pokazalo se i u ovome vremenu da je bez SDA sve gore i teže, bez obzira na naše greške i propuste. Trudit ćemo se da ih bude što manje. SDA je potvrdila da je u vremenu destrukcije, neodgovornih, nekompetentnih i neozbiljnih politika jedina ozbiljna POLITIČKA SNAGA koja hoće, zna i može zaustaviti procese razgradnje Bosne i Hercegovine, odnosno poništenja teškom mukom dogovorenih i provedenih reformi!

Bez obzira na sve naše razlike, svi smo apsolutno jedinstveni kada je sa radi o nasrtajima na našu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu i naš narod!

Zato je važna jedinstvena SDA, jer je sa JAKOM SDA, JAKA BIH

sda.ba