Press konferencija Kluba vijećnika SDA

pressvijecnika1002

Press konferencija Kluba vijećnika SDA

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije Tuzla danas je održao press konferenciju na kojoj su prezentirani najznačajniji stavovi Kluba sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla koja je održana 31. januara ove godine.


Klub vijećnika SDA je na Program rada Vijeća za 2013. godinu uložio dva amandmana koji su prihvaćeni.

” Prvi amandman se odnosio na uvrštavanje u Program rada Vijeća Informacije o problematici pasa lutalica na području općine Tuzla. Radi se o vrlo značajnom problemu i suvišno je govoriti koliko je potrebno da se ta informacija nađe u Programu rada. Drugi amandman se odnosi na uvrštavanje u Program rada Vijeća Odluke o izgradnji, korištenju, zaštiti, održavanju i upravljanju mjesnim vodovodima, javnim bunarima i javnim česmama na području općine Tuzla. Naime, federalni Zakon o vodama je naložio da se u ovoj oblasti donese nova Odluka. Trenutno je na području općine Tuzla na snazi Odluka iz 1979. godine, dakle ona nije usklađena sa novim zakonskim rješenjima. I ova oblast je veoma važna. Mi moramo nastojati da zaštitimo izvorišta pitke vode na način da ih registrujemo, da napravimo sanitarni koridor i da lociramo i eliminišemo zagađivače putem rada inspekcijskih službi” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

pressvijecnika1001
Vijećnik Imamović se osvrnuo i na Informaciju o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća Tuzla za 2012. godinu istakavši da taj izvještaj pokazuje da iako je Općinsko vijeće uradilo puno posla tokom prošle godine, izvršna vlast se ipak nije u potpunosti pridržavala Programa rada. ” 25 od ukupno 68 materijala koji su bili obuhvaćeni Programom rada Općinskog vijeća Tuzla za 2012. godinu nikada nisu došli na dnevni red. Općinsko vijeće je mimo Programa rada obradilo 254 teme, međutim problem je što rad Vijeća ne smije amnestirati nerad izvršne vlasti. U narednom periodu Klub vijećnika Stranke demokratske akcije će insistirati na disciplini u pridržavanju Programa rada Vijeća za 2013. godinu”.

pressvijecnika1004
Vijećnici SDA su na trećoj redovnoj sjednici Vijeća uputili pet vijećničkih pitanja od kojih su četiri za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, a tiču se komunalne problematike u mjesnim zajednicama Kiseljak, Slavinovići i Kreka. Jedno pitanje upućeno je Zavodu za urbanizam, a odnosi se na izgradnju poslovno-proizvodno-skladišnih prostora u užem gradskom jezgru. Od Zavoda je zatraženo da odgovori na osnovu kojeg Plana i kojih urbanističkih dokumenata je odobrena gradnja takvih objekata.

Iz Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Tuzla ističu da su zabrinuti za položaj i ulogu Općinskog vijeća Tuzla kao najznačajnijeg organa lokalne samouprave.

” Po našem mišljenju Općinsko vijeće je gurnuto u drugi plan zbog odnosa izvršne vlasti prema Vijeću, dakle Klubovima vijećnika i vijećnicima. Taj trend je prisutan već duže vrijeme, ali je nastavljen i u ovom mandatu. Dakle, nadležne općinske službe ne odgovaraju ili selektivno odgovaraju na vijećnička pitanja. Usvojeni zaključci i inicijative na Općinskom vijeću se vrlo malo realizuju, a veoma su važni jer imaju za cilj da se život građana u općini Tuzla olakša. Neodgovaranjem na vijećnička pitanja se zapravo ne odgovara na pitanja građana jer ta pitanja dolaze sa terena i uglavnom se tiču komunalnih problema, odnosno svakodnevnog života građana. Članom 163. stav 4 Poslovnika o radu Općinskog vijeća je propisano da je predsjedavajući Vijeća dužan do naredne sjednice vijećniku obezbjediti odgovor na postavljeno pitanje ” – ističe predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

pressvijecnika1003
Ono što takođe stvara nepotpunu sliku o radu Općinskog vijeća, stav je Kluba, to što se sjednice ne prenose u cjelosti na televiziji kao što je to nekada bila praksa. Iako Vijeće radi puno, donosi vrlo važne odluke, stiče se utisak da se ne radi dovoljno te do izražaja ne dolaze stavovi opozicije.

Vezano za nedavna izvještavanja na RTRS-u kojima se iskrivljava istina o 25. maju 1995. godine kada je počinjen teški ratni zločin protiv sedamdeset jedne civilne žrtve na Kapiji, koji je pravosnažnom presudom Suda BiH i dokazan, te ratni zločinac Novak Đukić osuđen na dvadeset pet godina zatvora, predsjednik Kluba vijećnika SDA Sabahudin Imamović je prokomentarisao :

“Ovo je nastavak djelovanja po jednoj velikosrpskoj matrici koja ima za cilj da minimizira zločin, umanji ga i izjednači krivicu i da se ustvari na taj način utire put za neki novi genocid “.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla