Predsjedništvo SDA je na sjednici održanoj 25.04.2014. usvojilo slijedeće zaključke:

25.4.-slider-400x226

Predsjedništvo SDA je na sjednici održanoj 25.04.2014. usvojilo slijedeće zaključke:


Predsjedništvo SDA pozdravlja zaključke ministara vanjskih poslova EU od 14. aprila 2014. godine, koji imaju za cilj da prekinu višegodišnji zastoj BiH na europskom putu i kojima se apeluje na institucije BiH da težište svog djelovanja prioritetno usmjere na socijalno-ekonomska pitanja, a posebno na rješavanje visoke stope nezaposlensoti, unaprjeđenja ekonomskih politika, stvaranju boljeg poslovnog ambijenta, borbi protiv korupcije i efikasnijem funkcionisanju pravosuđa.

Predsjedništvo SDA osuđuje odluku Vijeća ministara BiH da zatraži odgodu nastavka strukturalnog dijaloga BiH i EU, te pozdravlja odgovor Evropske komisije da takva odgoda nije prihvatljiva.SDA odbacuje kao neprihvatljiv svaki pokušaj zloupotrebe ovog dijaloga za rastakanje ustavnog poretka BiH. Takav dijalog mora se voditi u okviru postojećih, nadležnih institucija u BiH, uvažavajući ustavni poredak.SDA smatra da je strukturalni dijalog mehanizam putem kojeg se može, u skladu sa navedenim zaključcima EU, poboljšati rad pravosudnih institucija, naročito u oblasti borbe protiv korupcije i privrednog kriminala.

Predsjedništvo SDA smatra da za knjiženje 63 perspektivne vojne lokacije na državu postoji valjan i dovoljan pravni osnov u postojećim zakonima i odlukama, u Zakonu o odbrani BiH, Odluci Predsjedništva BiH, Sporazumu o sukcesiji, te odluci Ustavnog suda BiH br. U 1/11 od 13. jula 2012. godine. Stoga, SDA poziva Ministarstvo odbrane BiH da Pravobranilaštvu BiH dostavi dokumentaciju koja je potrebna za knjiženje, a Pravobranilaštvo BiH da uputi zahtjeve za knjiženje ovih vojnih lokacija nadležnim sudovima odnosno zemljišnoknjižnim uredima.

Predsjedništvo SDA odbacuje nastojanja vlade entiteta RS da na protivustavan i antidejtonski način reguliše pitanje prijave prebivališta. Zahtijeva se od OHR da odmah reagira i suspendira sve odluke entitetskih institucija o ovom pitanju. Predsjedništvo SDA zadužuje sve predstavnike SDA u državnim institucijama da učine sve što je potrebno da se spriječi primjena ove odluke.

SDA najoštrije osuđuje neodgovorne poteze pojedinih zvaničnika institucija entiteta RS kojim se krše prava povratnika, ugrožava njihova sigurnost i ohrabruju ekstremni pojedinci da čine teška krivična djela protiv života i imovine povratnika.

Najoštrije osuđujemo brutalno ubistvo Ahmeta Hasanovića, povratnika u Kozluk u općini Zvornik i napad na dvoje hrvatskih povratnika Nikolu i Maricu Crepulj u selu Ratanji, te tražimo od nadležnih institucija hitnu akciju na procesuiranju ovih krivičnih djela.

SDA najoštrije osuđuje represiju koju Ministarstvo unutrašnjih poslova entiteta RS provodi nad povratnicima, preživjelim žrtvama genocida, njihovo nezakonito privođenje na informativne razgovore i pokušaj kriminaliziranja dostojanstvenog obilježavanja stradanja Bošnjaka Srebrenice i Podrinja.

Predsjedništvo SDA pozdravlja potpisivanje zajedničke izjave stranaka bliskih Evropskoj narodnoj stranci iz Bosne i Hercegovine o evropskim vrijednostima, identitetu, socijalnoj, tržišnoj privredi, vladavini prava i pravnoj državi. SDA smatra da je ovom izjavom otvoreno novo poglavlje u saradnji naših stranaka na izgradnji zajedničke evropske budućnosti Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo SDA daje punu podršku intenzivnom dijalogu koji rukovodstvo SDA vodi sa rukovodstvom HDZ-a BiH s ciljem iznalaženja rješenja za niz otvorenih pitanja u Federaciji BiH.

Kada je u pitanju ustavna reforma entiteta Federacija BiH, SDA će podržati ona rješenja i reforme koje su u interesu svih građana i koja će rezultirati stvaranjem funkcionalne i racionalne strukture. SDA je protiv bilo kakvih novih podjela, crtanja karata i stvaranja entiteta sa etničkom dominacijom. Sva buduća rješenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i građana.SDA smatra da bi bilo dobro za sve građane Federacije BiH da se odmah riješi pitanje socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja tako što bi se ove oblasti jedinstveno uredile na nivou entiteta.

Predsjedništvo SDA izražava zabrinutost slabim efektima rada pravosudnih institucija u BiH, posebno u predmetima privrednog kriminala i korupcije.Na ovu pojavu s pravom su ukazali građani tokom nedavnih protesta.Pravosudne institucije se moraju osposobiti i njihov rad mora početi davati rezultate. SDA će sa svoje strane pružiti političku podršku u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na poboljšanju stanja u ovoj oblasti, ali i insistirati na utvrđivanju odgovornosti za loše rezultate rada.

SDA izražava zaprepaštenost neadekvatnom reakcijom nadležnih organa prema počiniteljima krivičnih djela teškog ugrožavanja sigurnosti, sa teškim, pa i smrtnim, posljedicama.Adekvatna reakcija nadležnih institucija morala bi biti efikasno procesuiranje, ili obrazloženje javnosti zašto do toga nije došlo.Šutnja policije i tužilaštava u ovakvim situacijama je potpuno neprihvatljiva.

SDA smatra neprihvatljivim predložene izmjene i dopune Zakona o Javnom RTV sistemu BiH kojim se predviđa uspostava kanala na hrvatskom jeziku kao četvrtog javnog servisa. Na taj način bi se razbio Javni RTV sistem BiH i unijele dodatne podjele. Umjesto prijedloga novih zakona treba učiniti sve na implementaciji važećih zakona o javnom RTV sistemu i servisima, te uspostaviti javnu korporaciju koja bi imala koordinirajuću ulogu za sve javne servise, a čije se osnivanje uporno osporava. Neophodno je osigurati ravnopravnu zastupljenost bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika u okviru postojećih javnih servisa.

Predsjedništvo SDA usvojilo je Izvještaj o implementaciji Prijedloga mjera za pomoć privredi, podsticaju zapošljavanja, smanjenja javne potrošnje i unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite. Zadužena je grupa koja prati realizaciju mjera da do 15. maja 2014. godine pripremi odluku o unilateralnoj primjeni mjera na kadrove SDA, za slučaj da mjere ne budu usvojene u institucijama.

Predsjedništvo SDA donijelo je odluku da SDA predloži kandidata za predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Zadužena je Kadrovska komisija Stranke da predloži kandidata.

Predsjedništvo SDA je donijelo odluku kojom se Bakir Alispahić razrješava dužnosti člana Kadrovske komisije SDA, a imenuje Alija Fitozović, član Glavnog odbora SDA i predsjednik OO SDA Bosanski Šamac.

sda.ba