Pitanja vijećnika SDA na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

vijece4004

Pitanja vijećnika SDA na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

 

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije je na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla postavio veliki broj vijećničkih pitanja.

Predsjednik Kluba Sabahudin Imamović je postavio dva vijećnička pitanja od kojih je jedno upućeno načelniku Općine Tuzla i glasi : ” Da li Vam je poznato na osnovu kojih zakona, planskih dokumenata i urbanističkih standarda se gradi u općini Tuzla i da li kao šef izvršne vlasti imate uvid i kontrolu nad radom službi i upravnih organizacija koje su nadležne za ovu oblast ” ?

fotografija-0349Naime, na januarskoj sjednici vijećnik Sabahudin Imamović je postavio vijećničko pitanje Zavodu za urbanizam općine Tuzla kojim je zatražio da mu se odgovori ” na osnovu kojeg regulacionog plana i kojih urbanističkih argumenata je dozvoljena izgradnja proizvodno-skladišno-prodajnog objekta koji se trenutno nalazi gradi u neposrednoj blizini zgrade BKC-a, pored željezničke stanice. U odgovoru na vijećničko pitanje obaviješten je da je predmetna mikrolokacija predviđena za stambeno-poslovnu namjenu, da za to područje ne postoji detaljna planska dokumentacija i da Zavod za urbanizam nije u proteklom periodu zaprimio nikakav zahtjev za utvrđivanje mogućnosti i definisanja urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju i uređenje predmetnog kompleksa. U obrazloženju, vijećnik Imamović navodi ” Dakle, Zavod za urbanizam je zaobiđen u proceduri izgradnje navedenog objekta i isti nije izgrađen u skladu sa postojećom planskom dokumentacijom. Međutim, ovo nije jedini slučaj sumnjive gradnje u općini Tuzla. Građani ulice Enver Šiljak u Mosniku su Klubu vijećnika SDA Tuzla dostavili zahtjev da se ispitaju okolnosti vezane za izgradnju stambenog objekta u navedenoj ulici koji je , po njihovom mišljenju, preglomazan i na silu ” uguran” u postojeći prostor, a da se pri tome nije vodilo računa o udaljenosti novoizgrađenog objekta od postojećih objekata tako da taj razmak iznosi maksimalno dva metra što je protivno postojećim standardima ( standard je udaljenost minimalno šest metara). Na osnovu navedenog, otvara se pitanje na osnovu koje procedure i kojih urbanističkih standarda je dozvoljena gradnja ovakvih objekata. Slični objekti su izgrađeni i pored Osnovne škole ” Tušanj” kao i objekat ” Robota”. “

Drugo vijećničko pitanje Sabahudina Imamovića upućeno je Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica : ” Kada će biti okončano asfaltiranje dionice puta Dobrnja – Lipnica u dužini od 600 metara ? ” . U obrazloženju se navodi da su mještani MZ Dobrnja po principu učešća građana uplatili 15.000 KM-a za asfaltiranje navedene dionice, međutim to još nije okončano.

vijece4002
Sljedeće vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica postavio je Beriz Sakić, i glasi : ” Kada će biti izvršena sanacija puta u naselju Cerik, MZ Husino, koji je oštećen prilikom izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže ? “

Obrazloženje: U naselju Cerik, MZ Husino, u kome se nalazi oko 150 domaćinstava i u kojem živi oko 500 građana, u proljeće 2012. godine je izgrađena kanalizaciona mreža u ulici Cerik i to od čitaonice do skladišta građevinskog materijala ” Biba BH centar ” , a u decembru 2012. godine izgrađena je kanalizaciona mreža u ulici Dr. Bone Markovića, takođe od čitaonice do broja 38 u navedenoj ulici i dalje prema Ljubačama. U ulici Cerik radove je izvodila firma ” Gradnja” iz Tojšića, a u ulici Dr. Bone Markovića radove je izvodila firma ” Cestotehnika” iz Tuzle. Prilikom izvođenja radova put je toliko oštećen da je onemogućeno normalno odvijanje saobraćaja zbog čega je građanima naselja Cerik otežan prilaz svojim kućama i imanjima. Asfalt kroz navedene ulice je urađen prije nekoliko godina zajedničkim ulaganjem Općine Tuzla i građana naselja Cerik u tzv. akciji ” marka na marku”. Prije izvođenja radova asfalt je bio u odličnom stanju, da bi nakon završetka radova bio potpuno uništen, u što se može uvjeriti svako ko dođe u ovo naselje koje je do juče bilo lijepo uređeno, a danas građani svojim kućama moraju prilaziti kroz blato i preko udarnih rupa. Ovo je očigledan primjer veoma neodgovornog odnosa izvođača radova, pa i investitora koji je dužan da vrši nadzor, kako prema državnoj tako i prema privatnoj imovini”.

vijece4003
Nekoliko vijećničkih pitanja postavio je i vijećnik Mirsad Malohodžić. Jedno od njih odnosi se na Službu za stambene poslove : ” Kakva je sudbina sredstava etažnih vlasnika koja su stanari uplaćivali kućepazitelju d.d. Amos Tuzla u svrhu održavanja ? “

U obrazloženju se navodi da je na osnovu saznanja koja su objavljena u sredstvima informisanja, kućepazitelju d.d. Amos Tuzla oduzet certifikat za obavljanje poslova kućepazitelja. D.d. Amos je bio kućepazitelj u 463 ulaza, i u momentu oduzimanja certifikata ukupan iznos sredstava uplaćenh za održavanje iznosio je oko 800,000 KM-a.
Pošto su izabrani novi kućepazitelji, istima je dato u nadležnost da od d.d. Amos u ime Odbora etažnih vlasnika traže prenos sredstava na račune novih kućepazitelja. Napominje se i da je u trenutku oduzimanja certifikata na računu d.d. Amos bilo Odbora etažnih vlasnika koji su imali iznose i do 30,000 KM-a, te i to da bi odgovor na ovo pitanje omogućio tačno informisanje zabrinutih etažnih vlasnika.

Drugo pitanje vijećnika Malohodžića upućeno je Službi za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica i glasi : ” Kada će biti omogućen nesmetan i siguran prilaz majkama sa djecom u kolicima šetalištu Slana banja i parku „ Trnovac ” ? “
Obrazloženje: Pošto ne postoji nijedan prilaz (trotoar) koji bi omogućio djeci u kolicima pristup aleji  – šetalištu Slana banja i parku ” Trnovac”, molimo nadležnu službu da omogući isti.
Dosadašnji trotoar-pješačka staza za kompleks Slana banja je pretvoren u kružni tok saobraćaja i parking prostor, tako da roditelji sa djecom u kolicima nisu u prilici da sigurno i neometano dođu u kompleks šetališta i parka Slana banja odnosno Trnovac.
Zato na molbu mnogobrojnih roditelja molimo da se vrati prilaz ( trotoar, staza ). Automobili koji zakrče navedenu ulicu i trotoar mogli bi se nesmetano parkirati na parking Panonike koji je devet mjeseci u godini prazan.


Vijećnik Mirza Tupajić postavio je takođe dva vijećnička pitanja. Prvo je upućeno Službi za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica : ” Kada će se rekonstruisati dio ulice Dragiše Trifković od broja 4 do broja 11 ?

Obrazloženje: Ulica Dragiše  Trifković od broja 4 do broja 11 je u katastrofalnom stanju. Planirana je rekonstrukcija još prije 12 godina i svake godine uđe u plan, ali se ništa ne uradi.

Drugo pitanje vijećnik Tupajić uputio je MUP-u Tuzlanskog kantona : ” Zašto se ne rješava problem prosjačenja na ulicama općine Tuzla ? ” U obrazloženju je navedeno da je prosjačenje veliki problem Tuzle i nanosi sramotu našem gradu kao i to da su najčešće žrtve ovog ” surovog ” zanata djeca, a akteri su pretežno organizirane grupe koje na ove prostore dolaze iz drugih gradova pa čak i Srbije.

Edis Bajić, vijećnik SDA, imao je sljedeća vijećnička pitanja. Prvo pitanje za Službu za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica glasi : ” Kada će biti završena rekonstrukcija dionice puta Lipnica – Trstje – Obodnica? “
Obrazloženje: Ova dionica je bila oštećena, te je u mjesecu septembru 2012.godine započeta rekonstrukcija, do danas nije završena. Svjesni smo da u određenim okolnostima ista dionica se koristi kao alternativni put za ulazak u Tuzlu. Smatram da je neophodno u što skorije vrijeme iznaći rješenje za rekonstrukciju i ostatka dionice.

Naredno pitanje vijećnika Bajića naslovljeno je na Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke : ” U kojoj fazi je realizacija izrade i donošenja Zakona o studentskom standardu? “
Obrazloženje: U razgovorima sa studentima i organizacijama pokazuje se da oni smatraju da je Zakon neophodan, kojim će biti regulisana prava, obaveze i odgovornosti studenata i studentskih organizacija i riješen značajan broj problema i trenutnih neriješenih pitanja.
Donošenjem ovakvog dokumenta jačao bi se uticaj i značaj studentske populacije i dao doprinos obrazovanju i studentskom organizovanju.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla