Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 6. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

vijece6010

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 6. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

Vijećnici Stranke demokratske akcije su na šestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla postavili dva vijećnićka pitanja, a Klub SDA je uputio i jednu inicijativu.

vijece6006
Predsjednik Kluba Sabahudin Imamović je postavio dva vijećnička pitanja od kojih je jedno upućeno načelniku Općine Tuzla i glasi : ” Zašto je nakon donošenja Odluke o osnivanju upravne organizacije Zavod za urbanizam općine Tuzla, nastavila sa radom Komisija za davanje stručnih ocjena iz oblasti urbanizma” ? Takođe, u ovom kontekstu je upućeno pitanje i Službi za budžet i finansije: ” Koliko je poreske obveznike općine Tuzla koštao angažman Komisije za davanje stručnih ocjena iz oblasti urbanizma, od njenog formiranja pa do prestanka rada 2009. godine” ?

U obrazloženju se navodi da je Odlukom o osnivanju upravne organizacije Zavod za urbanizam općine Tuzla ( “Sl.glasnik općine Tuzla” broj 8/05) od 13. oktobra 2005. godine osnovana samostalna upravna organizacija Zavod za urbanizam općine Tuzla. U članu 2. navedene Odluke, u stavu 1.tačka 5. propisano je da Zavod za urbanizam daje stručne ocjene kao osnove za donošenje rješenja o urbanističkoj saglasnosti i davanje drugih stručnih mišljenja iz oblasti urbanizma za potrebe općine Tuzla. Međutim, iako je osnovan Zavod za urbanizam sa precizno propisanim ovlaštenjima, nastavila je sa radom ranije formirana Komisija za davanje stručnih ocjena iz oblasti urbanizma i to sve do 2009. godine kada je nakon četiri godine donijeta Odluka o prenosu ovlaštenja za davanje stručnih ocjena na Upravnu organizaciju Zavod za urbanizam općine Tuzla kojom je stavljena van snage Odluka o imenovanju Komisije za davanje stručnih ocjena iz oblasti urbanizma. Dakle, u periodu od 2005.-2009. godine istu vrstu posla su obavljala dva tijela koja su formirana odlukama Općinskog vijeća. Prema navedenom, u općini Tuzla imali smo nepotreban paralelizam ili tzv. ” dvojno knjigovodstvo” koje je karakteristično za organizacije koje se bave kriminalnim aktivnostima. Inače, za taj period ” dvojnog knjigovodstva” vežu se brojne afere među kojima je najpoznatija izgradnja benzinske pumpe na Stupinama. ” – navodi se u obrazloženju vijećnika Sabahudina Imamovića.


Drugo vijećničko pitanje Sabahudina Imamovića upućeno je Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica : ” Kada će biti asfaltiran put u dužini 200 metara na lokaciji od objekta ” Simbre” do raskršća naselja Milešići, MZ Ljepunice? ” . U obrazloženju se navodi da je navedeni put trebao biti asfaltiran 2007. godine, međutim mašine su povučene sa radilišta zbog klizišta u Grabovici i nikada više nisu vraćene. Inače, dalje se navodi, radi se o projektu sa učešćem građana koji su za te namjene skupili 1.500.00 KM i obezbjedili 300 metara kubnih kamena.

vijece6004
Klub vijećnika SDA je na šestoj redovnoj sjednici Vijeća podnio inicijativu da se od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona zatraži izrada Studije izvodljivosti u cilju obogaćivanja vodotoka rijeke Jale.

Obrazloženje: ” Svjedoci smo da rijeka Jala, naročito u ljetnim mjesecima, ima minimalan protok vode lošeg kvaliteta. Shodno navedenom, potrebno je sagledati mogućnosti usmjeravanja određenih količina vode (vodena akumulacija Kovačica) i okolnih potoka u vodotok rijeke Jale. Na taj način bi se postigli ekološki efekti i popravilo stanje biljnog i životinjskog svijeta u rijeci Jali. “.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla