Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

vijecenovo012

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

Dijeljenje

Vijećnici SDA u Gradskom vijeću Tuzla su na 20. redovnoj sjednici Vijeća uputili nekoliko vijećničkih inicijativa i pitanja.

Vijećnik Sabahudin Imamović je podnio inicijativu za uređenje Jevrejskog groblja:

Obrazloženje :

Podnosimo inicijativu za uređenje Jevrejskog groblja s obzirom da se isto nalazi u jako zapuštenom stanju. Od ograde su ostali samo betonski stubovi, a veći dio groblja je obrastao šibljem i drugim rastinjem. Inače, Jevrejsko groblje trenutno ima više karakter historijskog spomenika nego groblja u funkciji.
Posljednji put groblje je uređeno 2009. godine u akciji koje su organizovale određene nevladine organizacije. Od tada do danas groblje je potpuno zaboravljeno od strane gradske uprave iako je u januaru 2010. godine gradonačelnik predstavnicima Jevrejske općine obećao da će Općina Tuzla preuzeti brigu o održavanju groblja, to se nije dogodilo.
Naravno, gradonačelnik nastavlja da redovno, povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, polaže cvijeće na spomenik „Suza” pozirajući pred kamerama i fotoreporterima dok za to vrijeme još jedan komunalni problem iz njegove nadležnosti ostaje neriješen.

Jevrejsko groble u Tuzili

Imamović je podnio i inicijativu da se obezbijedi organizovano čišćenje prostorija u kojima se nalaze sjedišta mjesnih zajednica Grada Tuzla na način da Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica za te potrebe angažuje servis ili agenciju za čišćenje koji bi taj posao dobili skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i čije usluge bi se finansirale iz budžetskih sredstava namijenjenih za održavanje mjesnih zajednica.

20vijece007
Sljedeća incijativa vijećnika Sabahudina Imamovića se odnosila na to da se da se građani MZ Bukinje i MZ Šićki Brod, koji žive u individualnim stambenim objektima, oslobode plaćanja naknade za nabavku i ugradnju toplinskih podstanica s obzirom da se radi o naseljima koja se nalaze u neposrednoj blizini TE Tuzla, koja na najdirektniji način trpe posljedice zagađenja i zato što bi to bilo u duhu Programa prijateljskog okruženja.

Obrazloženje:

Ugovorom o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Tuzla za izgradnju bloka 7 TE „Tuzla” koji je zaključen sa JP Elektroprivreda BiH, bilo je predviđeno da se utroši 700.000,00 KM za nabavku i ugradnju toplinskih podstanica u navedenim mjesnim zajednicama. Međutim, besplatna ugradnja toplinskih podstanica je obezbijeđena samo za 36 kolektivnih stambenih objekata u MZ Š. Brod koji se takođe nalaze u privatnom vlasništvu, čime je učinjena diskriminacija prema ostalim građanima koji žive u individualnim stambenim objektima.
Širenjem mreže grijanja u ovim naseljima i ukidanjem individualnih ložišta postigli bi se ekološki efekti i olakšao život građana navedenih mjesnih zajednica.
Osim toga, u budžet Grada Tuzla se na osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarnih radom termoelektrana svake godine uplaćuje cca 5 miliona KM-a za saniranje posljedica zagađenja koje mještani ovih mjesnih zajednica godinama plaćaju svojim zdravljem i životima.

Vijećnik SDA Mirza Tupajić je uputio inicijativu prema Gradskoj upravi Grada Tuzla da se dio sredstava od naplate na ime koncesija za korištenje mineralne vode sa izvorišta Kiseljak ulože u MZ Kiseljak.

Obrazloženje:

Na osnovu saznanja da Tuzlanska pivara godišnje plaća oko 40.000 KM na ime koncesije za uzimanje kisele vode sa izvorišta Kiseljak i ako znamo da od navedene koncesione naknade Gradu Tuzla pripada 80% sredstava, građani MZ Kiseljak zaslužuju da se dio sredstava od naplate koncesija uloži u infrastrukturne projekte lokalne zajednice. (Član 28. „Naknade za koncesije utvrđene ugovorom predstavljaju prihod Kantona i općina na čijem se području nalazi predmet koncesije, a u skladu sa Odlukom Vlade Kantona, na koju Skupština Kantona daje sag1asnost. Prihodi ostvareni iz odobrenih koncesija bit će većim dijelom utrošeni za istraživanje dobara koja su predmet koncesije, zaštitu okoliša, izgradnju infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa kao i za druge namjene koje utvrdi Vlada Kantona.) MZ Kiseljak je jedna od najzapuštenijih MZ u Gradu Tuzla. Nekada turističko izletište, sa motelima i predivnim restoranima, sa fino uređenom infrastrukturom, danas izgleda kao da je vrijeme stalo. Tamo imamo totalno zapuštene izvore kisele vode gdje svakodnevno građani Tuzle, Živinica pa i Lukavca sipaju ovu vodu koja ima ljekovita svojstva. Kada jednoga dana bude izvršena rekonstrukcija glavnog puta Husino-Kiseljak (na što građani čekaju godinama) i uz ova ulaganja, polako bi se vratio nekadašnji sjaj ove lokalne zajednice.

Tupajić je Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica uputio i ova vijećnička pitanja :

Kada će se riješiti problem klizišta u ulici Rudolfa Vikića, MZ Solana, od broja 34 do 44?

 

Obrazloženje:

Na pomenutom lokalitetu nalazi se aktivirano klizište koje se pojavilo poslije majskih poplava 2014. godine, koje je veoma vidno oštetilo dio saobraćajnice u pomenutoj ulici. Međutim, sasvim je sigurno, da ako se u što skorijem vremenu ne izvrši potpuna sanacija ovog klizišta, doći će do mnogo veće havarije, gdje postoji opasnost da pored putne infrastrukture stradaju i stambeni objekti. Naime, za sanaciju ovog klizišta nije potrebno mnogo novčanih sredstava i molim nadležnu službu da u što skorijem vremenu izvrši potrebnu sanaciju klizišta (ugradnja potpornog zida ili šipova).

 

Kada će se sanirati odvodni kanal koji sakuplja otpadne vode, a koji se nalazi u ulici Husinskih rudara (blizu izvorišta mineralnih voda „Malta”), MZ Kreka?

 

Obrazloženje:

Građani MZ Kreka javili su mi se sa molbom da na sjednici Gradskog vijeća reagujem povodom velike opasnosti od potencijalnog zagađenja izvorišta mineralnih voda „Malta”. Naime, preko puta ovog izvorišta, iza magistralnog puta nalazi se odvodni kanal, koji sakuplja otpadne vode iz domaćinstava naselja Krojčica i ulice Srebrene. Pomenuti kanal nije adekvatno regulisan i prilikom obilnih padavina dolazi do učestalih plavljenja ovog kanala. Ovo dovodi do direktnog ugrožavanja izvorišta sumporne i mineralne vode koje su po hemijskom sastavu izuzetno kvalitetne, ali plavljenje pomenutog kanala dovodi u pitanje bakteriološku ispravnost ove vode.

 

20vijece002

Kada je riječ o vijećničkim pitanjima, Sabahudin Imamović ih je uputio nekoliko. Prvo se odnosi na Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i glasi :

Kakav status ima izvorište mineralne vode koje je izgrađeno u naselju Kiseljak, ukupne vrijednosti 117.000,00 KM, a za koje je nakon izgradnje utvrđeno da se nalazi na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu ?

Sljedeće Imamovićevo vijećničko pitanje je upućeno istoj službi : Kada će biti pokrenuta procedura kupovine zemljišta za izgradnju sportskog igrališta u naselju Mihatovići ?

Obrazloženje :

Programom kapitalnih investicija Općine Tuzla iz 2007. godine u kategoriji sportskih objekata planirana je izgradnja sportskog igrališta u naselju Mihatovići u vrijednosti 120.000 KM. Obzirom da nakon svih ovih godina nema naznaka da će doći do realizacije ovog projekta, mještani sela Mihatovići su izrazili spremnost da učestvuju u sufinansiranju projekta, međutim ni ta činjenica nije bila dovoljna da se preduzmu konkretni koraci na rješavanju ovog pitanja.

Sabahudin Imamović je Gradonačelniku Tuzle ponovo uputio i vijećničko pitanje : Šta ste konkretno preduzeli na zbrinjavanju preostala dva radnika JP Direkcija za izgradnju Tuzla ?

Vijećnik SDA Edin Haračić je Službi za komunalne poslove uputio zahtjev za dodjelu naziva ulice i brojeva u naselju Talijani, MZ Simin Han.

Obrazloženje :

Građani naselja Talijani u MZ Simin Han u oktobru mjesecu 2015. godine su se peticijom i zahtjevom obratili Službi za komunalne poslove u cilju rješavanja tj. dodjeljivanja naziva ulice i brojeva u njihovom naselju. Čak su ponudili i nekoliko prijedloga naziva ulice te traže da se ovaj njihov problem u što kraćem roku riješi. Sa navedenim problemom je upoznat i Savjet MZ Simin Han i u razgovoru sa građanima ustanovio sam da i drugi dijelovi ove MZ imaju identičan problem te da je neophodno da se ovom problem pristupi krajnje ozbiljno i uključe sve nadležne službe i komisije te u kontaktu sa predstavnicima građana MZ Simin Han ponude odgovarajući nazIvi ulica sa brojevima gdje god se utvrdi da je to neophodno uraditi.
Molim prvenstveno Službu za komunalne poslove kao i Komisiju za izmjenu naziva ulica i trgova Grada Tuzla da se počnu baviti svojim poslom i da na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća daju odgovor i iznađu rješenje za problem građana ove mjesne zajednice.