Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 11. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

11vijece004

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 11. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

 

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije je na 11. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla postavio nekoliko vijećničkih pitanja i inicijativa.

Predsjednik Kluba Sabahudin Imamović podnio je inicijativu Općinskom vijeću Tuzla da Vijeće riješi pitanje pravovremenog, potpunog i objektivnog informisanja javnosti o svom radu na način da novoformirana televizija JP ” RTV7″ u programsku šemu uvrsti praćenje rada Vijeća, Klubova vijećnika i izvještavanje sa sjednica Vijeća.

U obrazloženju inicijative vijećnik Imamović je naveo da je novoformirana televizija JP ” RTV7″ u stopostotnom vlasništvu Općine Tuzla te da je sasvim prirodno da u svoju programsku šemu uvrsti i praćenje rada najznačajnijeg organa u općini Tuzla. ” Općinsko vijeće predstavlja 170.000 građana Tuzle, donosi veoma važne odluke, tako da je neophodno da građani budu informisani o radu ovog tijela. Na taj način bile bi ispunjene i odredbe Zakona o principima lokalne samouprave (glava VIII) koje zahtijevaju da se obezbijedi javnost rada pravovremenim, istinskim, potpunim i objektivnim informisanjem javnosti o radu Općinskog vijeća ” – ističe S.Imamović.

Ova inicijativa izazvala je burnu raspravu vijećnika koja je trajala nekoliko sati. Klub vijećnika SDA pozvao se na činjenicu da je Općinsko vijeće Tuzla osnovalo RTV7 te da se taj medij finansira iz općinskog budžeta te da nedovoljno prati rad Klubova Vijeća i rad vijećnika. Suština navedene inicijative je da se obezbijedi cjelokupan televizijski snimak rada Vijeća.


Sljedeću inicijativu Općinskom vijeću Tuzla je podnio vijećnik Edin Haračić, a odnosi se na adekvatno rješenje zaštite spomen obilježja na Slanoj Banji od devastacije izazvane korištenjem pomenute lokacije od strane grupa i pojedinaca sa ciljem opijanja i zabave na platoima svih spomen obilježja kao i igranja fudbala ili upražnjavanja drugih sportskih aktivnosti neprimjerenih datom prostoru.

Obrazloženje : U više navrata do sada je ukazivano na uočeni problem devastacije odnosno oštećenja spomen obilježja na Slanoj Banji i nepoštivanja prema šehidima, poginulim borcima i sugrađanima koji su poginuli na Kapiji. Povod ovoj inicijativi je nedavno skrnavljenje centralnog spomen obilježja koje je primijećeno prilikom polaganja cvijeća i vjerskog iskazivanja poštovanja drugog dana Ramazanskog bajrama od strane delegacija boračkih organizacija, predstavnika IVZ-e Tuzla i političkih subjekata na platou spomen obilježja poginulih u periodu 92.-95. godina. Tom prilikom zatečena je hrpa iščupanih i razbacanih slova i brojeva sa mermernih zidova spomen obilježja, dok su pored samog natpisa “Spomen obilježje poginulim 92.-95. god.” zatečene odbačene pivske flaše i drugo smeće. Sve ovo ukazuje na hitnu potrebu iznalaska odgovarajućeg rješenja zaštite spomen kompleksa kako bismo spriječili njihovo dalje skrnavljenje te još jednom skrenuli pažnju, posebno mladima, da iskazuju poštovanje prema svima onima koji su dali svoje živote za slobodu zemlje u kojoj danas živimo.

Vijećnik Mirza Tupajić postavio je vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koje glasi : Kada će se izvršiti rekonstrukcija puta MZ Obodnica, od ulice Polje do ulice 11. juli, Donja Obodnica ? Radi se o putnoj komunikaciji koja vodi do mezarja kroz naselje Kamenjaši koji je u katastrofalnom stanju.
Takođe vijećnik Tupajić je uputio vijećičko pitanje sljedeće sadržine: Kada će se izvršiti rekonstrukcija puta za Mandiće i Đape MZ Tušanj? Obrazloženje : Ova saobraćajnica konkuriše za najgori put u gradu.

Vijećnik Sabahudin Imamović uputio je takođe pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i ujedno državnom službeniku Aidu Berbiću: ” Kada će tekst Nacrta Statuta mjesnih zajednica koji držite u ladici biti upućen Savjetima MZ na usvajanje “?

Obrazloženje:

Odredbama Zakona o principima lokalne samouprave propisano je :

Član 27.

” Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom i Odlukom o osnivanju “

Član 28.
” Statutom mjesne zajednice, u skladu da statutom jedinice lokalne samouprave i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje obavlja mjesna zajednica, organi, kao i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice “

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla