Oko 16.000 boraca podnijelo zahtjev za egzistencijalnu naknadu

IMG 0878-700x420

Oko 16.000 boraca podnijelo zahtjev za egzistencijalnu naknadu


Oko 16.000 boraca pokrenulo je proceduru kod prvostepenih organa, općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu, za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu. Istaknuto je to na sastanku Radne grupe kojim je predsjedavao federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević u vezi implementacije federalnog Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica.

Na sastanku je prezentirana i statistika dosadašnjeg stanja te presjeci stanja na terenu, koliko branilaca je pokrenulo proceduru za ostvarivanje ovog prava te koliki broj žalbi na prvostepena rješenja je pristigao u Federalno ministarstvo kao drugostepenom organu.

Za sve branioce koji ostvare pravo na egzistencijalnu naknadu po federalnom Zakonu i kojima do 30. u svakom mjesecu bude okončana procedura i budu stavljeni na isplatu, naknada će biti isplaćena do 10. u narednom mjesecu, kada se isplaćuju i druge naknade boračkoj populaciji iz federalnog budžeta, uključujući i retroaktivnu isplatu za period koji je naveden u rješenju prvostepenog organa.

S tim u vezi pomoćnici ministra su izvijestili prisutne da sve aktivnosti idu prema planu i da se svi zahtjevi rješavaju bez većih poteškoća, ali je upućen apel službama boračko-invalidske zaštite da ubrzaju procedure i učine sve napore da bi branioci što prije dobili konačna rješenja i bili stavljeni na isplatu.

Članovi Radne grupe su donijeli i određene zaključke, a među njima su oni koji se odnose na urgenciju prema Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku vezano za izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO.

Također, zaključeno je i da Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine što prije treba staviti na dnevni red Zakon o boračkim udruženjima koji je odobren u Predstavničkom domu.

Ovakvi sastanci bit će održavani kontinuirano da bi se u narednom periodu pratila implementacija federalnog Zakona i sve eventualne poteškoće u primjeni blagovremeno rješavale, saopšteno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.