Održana 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

27

Održana 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

Općinsko vijeće Tuzla je na 27. redovnoj sjednici usvojilo Informaciju o bezbjednosnoj situaciji na području općine Tuzla sa posebnim akcentom na stanje u vrijeme vjerskih i novogodišnjih praznika i na slučajeve u vezi sa počinjenjem krivičnog djela silovanja. Podržana je inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH sa ciljem pooštravanja sankcija za izvršenje krivičnih dijela „ nasilničkog ponašanja „ čija se radnja izvršenja sastoji u upotrebi sile i prijetnje i nanošenje tjelesnih povreda drugoj osobi. Općinsko vijeće Tuzla smatra da bi rok za predlaganja ovog zakona bio najduže šest mjeseci od formiranja vlasti.

Takođe, iznesen je i stav da pravosudni organi trebaju biti efikasniji u rješavanju prijava i optužnica protiv osumnjičenih i optuženih za krivična djela silovanja. Od Kantonalnog tužilaštva TK je zatraženo da Vijeću dostavi informaciju o počinjenim krivičnim djelima silovanja i podignutim optužnicama protiv silovatelja u posljednjih pet godina. Sugerisano je da se po mogućnosti obezbijedi veća prisutnost pripadnika policijskih snaga na terenu.
Vijećnici su razmatrali i Informaciju o preventivnom djelovanju na suzbijanju maloljetničke delikvencije koju je dostavio Prosvjetno – pedagoški zavod. Vijeće se izjasnilo da nije zadovoljno sadržajem te informacije s obzirom na nedostatak podataka na osnovu kojih bi se mogli donijeti kvalitetniji zaključci. Vođena je dosta široka rasprava te su zatražene dopunske informacije, a zaključcima su obavezana nadležna ministarstva na koordiniran rad na tom problemu. Zatražena je i informacija o dosadašnjem radu od Discipilinskog centra za maloljetnike TK, a između ostalog, pokrenuta je inicijativa za donošenje Zakona o zaštiti maloljetnih osoba.
Usvojen je i Program rada Općinskog vijeća Tuzla za 2011. godinu, a razmotrena je i usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama zaposlenika Općine Tuzla. Ovdje je bilo govora o traženju mogućnosti da se volonterima isplati naknada za topli obrok i prevoz te su objašnjene zakonske mogućnosti u vezi s tim. Zadužen je Kabinet općinskog načelnika da zatraži informacije da li je to i koliko u suprotnosti sa Zakonom o plaćama i koje su konsekvence.
Razmotrena je i usvojena Odluka o načinu i dodjeli javnih priznanja za 2011. godinu, više imovinsko pravnih akata, a usvojen je i Elaborat o procjeni šteta nastalih klizanjem i tonjenjem tla 5. decembra 2010. godine na području mjesne zajednice Mosnik. Usvojen je i Izvještaj o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Tuzla sa vanredne i redovne sjednice u vezi s tom problematikom. I o ovoj temi je vođena široka rasprava koja je rezultirala zaključcima koji daju mogućnost i Civilnoj zaštiti i načelniku da mogu u urgentnim situacijama izvajati sredstva namijenjena za te potrebe kako bi se moglo pomoći ljudima koji su nastradali.
Vijeće je razmotrilo i plan utroška finansijskih sredstava odobrenih od Općine Tuzla za period januar-mart 2011. godine za Fondaciju Istina Pravda Pomirenje. Zaključeno je da se prebaci tranša za Fondaciju za potrebe finansiranja odbrane Ilije Jurišiča i isplatu dugova koji su nastali tokom dosadašnjeg procesa odbrane. Razmotreno je i nekoliko akata koji se odnose na razrješenja i imenovanja.
Jedna od tačaka odnosila se i na slučaj Jasmina Rendića te je Vijeće usvojilo tekst urgencije koji je pripremio Kolegij Općinskog vijeća zajedno sa Fondacijom Istina Pravda Pomirenje koji će biti upućen nadležnim organima kako bi se tražio i obezbijedio odgovoran i hitan odnos institucija Bosne i Hercegovine prema državljaninu Jasminu Rendiću i zaštita njegovih prava zbog najavljene mogućnosti ekstradicije u Afganistan. Dokument će biti proslijeđen Apelacionom vijeću u Beogradu.
Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla