Održana 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Tuzle

IMG 0010

Održana 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Tuzle

Dijeljenje

Gradsko vijeće Tuzle primilo je k znanju informaciju o stepenu gotovosti saobraćajne studije na području Grada Tuzle. Ova aktivnost se realizuje od 2012.godine.

Koncept čini strateški dokument Grada Tuzle, koji pomaže u procesu odlučivanja u pitanjima prostornog planiranja, u cilju postizanja definisane vizije u budućnosti. Sadrži detaljne mjere, upute i prioritete, bez elaboriranih infrastrukturnih projekata. O ovoj će temi vijećnici će detaljnije raspravljati na narednoj sjednici.

U dnevni red je naknadno uvrštena tačka koja se tiče Odluke o raspisivanju drugog javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Tuzle, koju su vijećnici podržali većinom glasova. Cijena zemljišta varira od 30 do 180 KM po hektaru, u zavisnosti od kvaliteta zemljišta. Usvojenim zaključkom vijećnici traže da se što prije isplate poticaji poljoprivrednicima za prošlu godinu i da se isplaćuju prije sjetve te su pozvali sve zainteresovane da se jave na Drugi javni poziv za dodjelu zemljišta.

Vijećnici su usvojili i Regulacioni plan stambeno – poslovne zone „Ši Selo – Zlokovac” u Tuzli i prateće odluke. Kako je navedeno, namjena ove prostorne cjeline jeste kolektivno stanovanje sa integrisanim poslovnim sadržajima. Planirano je zadržavanje 6 objekata.

Riječ je privatnim stambeno – poslovnim objektima, višespratnicama, džamiji i centru Koraci nade. Svi ostali glavni i pomoćni objekti će biti zamijenjeni novim, kolektivnim stambenim objektima.


SDA : Gradsko vijeće mora da ima odlučujući uticaj na imenovanje NO, UO i direktora javnih ustanova i preduzeća

Najviše rasprave izazvalo je razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju nekoliko javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Grad Tuzla za 2014. godinu.

Vijećnici SDA su prilikom glasanja bili suzdržani zbog kršenja poslovnika, neprimjerenog “dobacivanja” iz vijećničkih klupa i onemogućavanja opoziciji da diskutuje.

” Zbog toga što nije cijenjena naša dobra volja da budemo konstruktivni i da podržimo te izvještaje, iako smo svjesni svih problema koja naša javna preduzeća imaju, odlučili smo da budemo suzdržani prilikom glasanja o izvještajima javnih preduzeća. Inače, Gradsko vijeće kao glavni organ lokalne samouprave nema mogućnost da utiče na postavljanje upravljačke strukture u javnim preduzećima i javnim ustanovama. Mi se nadamo da će se uz izmjene i dopune Statuta Grada Tuzle to omogućiti jer je to u skladu sa važećim zakonima. Gradsko vijeće kao osnivač javnih preduzeća mora imati uticaj na imenovanje Nadzornih i Upravnih odbora, a samim tim i postavljanje direktora javnih preduzeća i ustanova. Mi ćemo nastojati da kroz izmjene i dopune Statuta obezbijedimo te odredbe i da budu ubuduće njegov sastavni dio. Smatramo da su javna preduzeća preduzeća svih građana, da je njihov zadatak da pružaju jeftinu i kvalitetnu uslugu i da njima ne može upravljati nekolicina ljudi iz gradske strukture nego da glavnu kontrolu treba da ima Gradsko vijeće Grada Tuzle. Većinu u Gradskom vijeću imaju one političke opcije koje njeguju tu vrstu odnosa prema javnim preduzećima. Njima ne smeta vođenje poslovne politike na taj način. SDA zagovara da Gradsko vijeće kao osnivač javnih preduzeća ubuduće ima odlučujući uticaj na imenovanje Nadzornih i Upravnih odbora, a samim tim i na imenovanje direktora javnih ustanova i preduzeća.” – ističe predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Grada Tuzle, Sabahudin Imamović.

Vijećnici su razmatrali i Informacijiu o realizaciji kapitalnih investicija u 2014. godini, Informaciju o stanju požara na području Tuzle, a pod tekućim pitanjima bilo je razmatranje bezbjednosti vozača i pješaka zbog svijetleće reklame kod TC Omega.

Vijećnik SDA Mirza Tupajić uputio je vijećnička pitanja Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle koja glase:

Kada će se izvršiti rekonstrukcija putne infrastrukture na području MZ Pasci Gornji?

Obrazloženje:

Građani ove MZ su me izvijestili da je zadnji put vršena sanacija udarnih rupa na saobraćajnicama u 2012. godini, iako su stanovnici poslije preko Savjeta MZ Pasci Gornji ovu problematiku konstantno isticali dopisima prema nadležnim gradskim službama :
• Glavni put Ljubače-Pasci G.- još uvijek ima udarnih rupa
• Nisu u potpunosti nasute bankine desne strane glavnog puta iz pravca Ljubača
• U naselju Smajići nije zakrpljena niti jedna udarna rupa, a uz to neophodno je završiti iskop putnih kanala u ukupnoj dužini od 60 metara i nasuti bankine. U ovom naselju nepohodno je pod hitno proširiti put, koji bi građanima Pasaca smanjio putovanje do grada za 17km, što je gradonačelnik Grada Tuzle i obećao prilikom zadnje posjete ovoj MZ.

Kada će se izvršiti asfaltiranje putne infrastrukture u ulici Rame Meškovića od br.69 do 99. u MZ Kreka?

Obrazloženje:

Građani koji žive u ovoj ulici su podnosili zahtjeve Savjetu MZ sa potpisima svih mještana, uz saglasnost da dio troškova (marka na marku) snose sami, ali nikada nisu dobili konkretan odgovor. Naime, radi se o makadamskom putu, a realizacija projekata asfaltiranja bi koštala oko 10.000 KM.

 

 

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla