Najava redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

vijecenovo017

Najava redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

 

Četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla biće održana u srijedu 27. februara 2013. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa treće redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 31.01.2013. godine

-Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 31.01.2013. godine

I DIO – SVEČANI

1.RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE I POLAGANJE SVEČANE IZJAVE NOVOIZABRANOG VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU TUZLA

II DIO – RADNI

1.VIJEĆNIČKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O NAČINU DODJELJIVANJA JAVNIH PRIZNANJA U 2013. GODINI

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA :

a) PROSTORNOG PLANA OPĆINE TUZLA

b) ODLUKE O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA OPĆINE TUZLA

4.RAZMATRANJE I DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZMJENU I DOPUNU PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI ORGANA UPRAVE I STRUČNIH SLUŽBI OPĆINE TUZLA

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj :

-01/08-31-7928/12 (” Poliko” d.o.o. Sarajevo, lokacija KO Tuzla I)

-01/08-31-7629/12 (” Vokel” d.o.o.Vinjani – Posušje, lokacija KO Husino)

-01/08-31-3513/12 (“Ibra” d.o.o. Tuzla, lokacija KO Tuzla, IV)

b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj:

-01/08-31-8263/12 (KhalilI.Zayed, lokacija KO Tuzla IV)

-01/08-31-1003/12 (Aletović J.Alija, lokacija KO Tuzla IV)

-01/08-31-390-11 (IZ u BiH – JU Behram-begova medresa, lokacija KO Tuzla I)

c) Rješenje o odbijanju neosnovanog zahtjeva za utvrđivanje prava korištenja na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj :

-01/08-31-1310/12 (d.o.o. ” MV-CENTAR” S.Dragunja, lokacija KO Lipnica)

d) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :

-01/08-31-6319/12 (Muhlisić M.Halid i Salko, lokacija KO Tuzla I)

e) Zaključak o obustavljanju postupka preuzimanja iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :

-01/08-31-969/13 (Bogunić N.Šaksena, lokacija KO Tuzla III)

f) Zaključak o odbacivanju zahtjeva za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:

-01/08-31-3211-/09(” Tuzlaputevi” d.o.o. Tuzla, lokacija KO Tuzla I)

g) Zaključak o odbacivanju prijedloga za obnovu postupka donošenja odluke o promjeni statusa nepokretnosti broj 01/08-31-31/12-I od 05.09.2012. godine, broj : 01/08-31-8189/12 (JP EP BiH ZD Rudnici ” Kreka”, lokacija KO Tuzla I)

h) Zaključak Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta Općinskog vijeća Tuzla, o utvrđivanju prvenstva za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu za izgradnju trafostanice ” Kozlovac” u Tuzli, broj 01- 31-259-2013 od 15.01.2013. godine

6.RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O UPRAVNOM RJEŠAVANJU U SLUŽBAMA ZA UPRAVU OPĆINE TUZLA TOKOM 2012. GODINE

7.RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O SANACIJI KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

8.RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDENIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA U 2012. GODINI

9.RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZIRANIM PROJEKTIMA I POTICANJU TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

10. RASPRAVA O NACRTU :

a) PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ ” KONJUH” 2010.-2030.

b) ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU

11.RAZMATRANJE:

a) IZBORA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U KOMISIJAMA OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA

b) IZBORA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

12.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA RAD PARLAMENTARNIH GRUPA – KLUBOVA VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU TUZLA

13.TEKUĆA PITANJA

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla