Najava sjednice Općinskog vijeća Tuzla

vijecenovo017

Najava sjednice Općinskog vijeća Tuzla

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća danas je održan sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red druge redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za 27.decembar 2012. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

vijecenovo014
DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa prve (konstituirajuće) redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 28.11.2012. godine

1.VIJEĆNIĆKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA ZA 2013. GODINU

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01.DO 31.03.2013.GODINE

b) ODLUKE O BUDŽETU OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01. – 31.12. 2013. (Nacrt)

c) ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013.GODINE (Nacrt)

d) ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA UŠTEDA U OPĆINI TUZLA

4.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O MATIČNIM PODRUČJIMA OPĆINE TUZLA

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA:

a) REGULACIONOG PLANA POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE ” POLJANA” U TUZLI

b) ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE ” POLJANA ” U TUZLI

6.RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA :

a) REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE ” STUPINE ” U TUZLI

b) ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE ” STUPINE” U TUZLI

7.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA

8.RAZMATRANJE I DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI ORGANA UPRAVE I STRUČNIH SLUŽBI OPĆINE TUZLA

9.RAZMATRANJE I USVAJANJE RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJA OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA

10.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) IZVJEŠTAJA O RADU PRVOSTEPENE KOMISIJE ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BRANILAČKE POPULACIJE PRI SLUŽBI ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, SA ANALIZOM STANJA ZBRINJAVANJA BRANILAČKE POPULACIJE

b) IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNIH POMOĆI BRANILAČKOJ POPULACIJI

c) PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA ODOBRAVANJE PROŠIRENIH OBLIKA POMOĆI KORISNIKA BIZ-a

11.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA :

a) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj:

-01/08-31-5884/12 (Hajdarhodžić Mirhada, lokacija KO Tuzla IV)

-01/08-31-7734/12-I (Sl.za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ, lokacija KO Tuzla I)

b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj :

-01/08-31-11912/11 (Granić H.Samid, lokacija KO Pasci)

-01/08-31-5332/12 (Mandžo D.Dervo, lokacija KO Tuzla III)

-01/08-31-5659/12 (Limani F.Rufat, lokacija KO Tuzla III)

-01/08-31-537/12 (Simić N.Spasoje, lokacija KO Slavinovići)

-01/08-31-5790/12 (Hajdarević A.Zikret, lokacija KO Tuzla IV)

-01/08-31-7123/12 (Sulejmanović H.Nedim, lokacija KO Solina)

-01/08-31-6933/12 (Halilović Ferid, lokacija KO Tuzla III)

-01/08-31-1688/12 (“Ibra” d.o.o. Tuzla, lokacija KO Tuzla IV)

c) Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahtjeva za preuzimanje iz posjeda neizgrađeno-građevinsko zemljište, broj :

– 01/08-31-4578/12 (Alić Almasa, lokacija KO Slavinovići)

d) Zaključak o odbacivanju, kao preuranjenog, zahtjeva za utvrđivanje prava korištenja i vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj:

-01/08-31-7127/12 ( Gavranović M.Esma, lokacija KO Tuzla I)

-01/08-31-6891/12 (Jovanović S.Darko, lokacija KO Bukinje)

e) Zaključak o obustavljanju postupka za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:

-01/08-31-5570/12 (Gajić S.Slobodan, lokacija KO Kolovrat)

-01/08-31-6822/12 (Bogdanović B.Savka, lokacija KO Tuzla I)

-01/08-31-6823/12 (Bogdanović B.Savka, lokacija KO Tuzla I)

-01/08-31-8184/12 (Hodžić Ahmet, lokacija KO Tuzla I)

f) Zaključak o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća broj:01/07- 31-2746/01-1 od 29.01.2002. godine, kojim je utvrđeno trajno pravo korištenja radi građenja, broj :

-01/07-31-2746/01 (Fejzuli H.Nervet, lokacija KO Tuzla IV)

g) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :

-01/08-31-5190/12 (Alibegović Ulfeta, Devedžić Mukelefa i Đaković Mirzeta, lokacija KO Tuzla III)

h) Razmatranje i prihvatanje zaključka komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta

12. RAZMATRANJE TEKSTA URGENCIJE ZA DONOŠENJE ZAKONA O PROGLAŠENJU TUZLE GRADOM

13. TEKUĆA PITANJASlužba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla