Najava 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

IMG 0004

Najava 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Dijeljenje


Gradsko vijeće Grada Tuzle će u četvrtak 26. novembra 2015. godine održati 15. redovnu sjednicu u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa 14. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane dana 27.10.2015. godine

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje i usvajanje :
a) Odluke o izmjeni i dopuni budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2015. godine
b) Odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža
b) Odluke o prestanku važenja Odluke o prenosu prava korištenja (Službeni glasnik Općine Tuzla, broj 8/06, 7/07, 9/09, 1/10, 5/12, 8/12, 7/13 i 9/13)
c) Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje Javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža
5. Razmatranje i usvajanje Nacrta:
a) Regulacionog plana prostorne cjeline ” Grabov potok” u Tuzli
b) Odluke o provođenju Regulacinog plana prostorne cjeline ” Grabov potok” u Tuzli
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi asanaciono-regulacionog plana odlagališta šljake i pepela ” Plane”, Divkovići I i Divkovići II, Termoelektrane Tuzla u Tuzli, sa tehničkom i biološkom rekultivacijom
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla
8. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o nazivima ulica i trgova u gradu Tuzla i naseljima na području općine Tuzla
9. Zauzimanje stava Gradskog vijeća Tuzla u vezi sa inicijativom za izdvajanje Rudnika ” Šikulje” i Rudnika ” Dubrave” iz Rudnika ” Kreka” u Tuzli
10. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata:
a) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, broj :
– 01/08-31-5951/2012 (” Tehnograd company d.o.o. Tuzla, lokacija KO Tuzla IV)
11. Razmatranje Informacije o saradnji Grada Tuzla sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje
12. Razmatranje Informacije o podršci Grada Tuzla projektima i aktivnostima mladih
13. Razmatranje Informacije o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama, sa prijedlogom mjera
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća liji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla za 2014. godinu:
a) JP RPC Tuzla – Inkubator “Lipnica” d.o.o. Tuzla
15. Razmatranje Informacije o stanju u vezi sa JZU ” Gradske apoteke” Tuzla nastale povodom okupljanja građana u MZ Lipnica
16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju javnih ustanova, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla za 2014. godinu
a) JZU ” Gradske apoteke ” Tuzla
17. Rasprava o Nacrtu Zakona o oružju i municiji
18. Razmatranje Informacije o aktivnostima na animiranju građana i organizovanju akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području grada Tuzla za period januar – oktobar 2015. godine
19. Kadrovska pitanja
20. Razmatranje Informacije o pojavi bruceloze
21. Tekuća pitanja :
a) Inicijativa za postavljanje usporivača brzine na raskrsnici Paša bunar i drugim raskrsnicama, gdje je ugrožena bezbjednost građana
b) Inicijativa za kvalitetnu pripremu i čišćenje prometnica (saobraćajnica) na području Tuzle u vrijeme zimske sezone
c) Urgencija Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica za provjeru ispravnosti svih igrališta na području grada Tuzla
d) Urgencija za hitnu rekonstrukciju pješačkog prolaza u ulici Muhameda Hevaija Uskufija, koji se nalazi između Gimnazije Ismet Mujezinović i OŠ Pazar
e) Inicijativa za izradu ” Vodiča za investitore Grada Tuzle”
f) Inicijativa za postavljanje usporivača brzine u Rudarskoj ulici
g) Inicijativa za dopunu Odluke broj :02-05 12617-2005 od 23.12.2005. godine