Najava sastanka Kluba vijećnika SDA i 13. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

12vijece001

Najava sastanka Kluba vijećnika SDA i 13. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla, Klub vijećnika SDA održat će redovni sastanak u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla u srijedu 18. decembra, sa početkom u 15h. Na sastanku će biti razmotren dnevni red 13. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za ponedjeljak 23. 12. 2013. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

12vijece002

                                             DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa dvanaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 27.11.2013. godine
1.Vijećnička pitanja
2.Razmatranje informacije predsjednika Fondacije ” Istina-pravda-pomirenje” iz Tuzle u vezi sa sramnom prvostepenom presudom Okružnog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine, donesena u ponovnom postupku dana 02.12.2013. godine
3. Razmatranje i usvajanje :
a) Odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Tuzla za period 01.01. do 31.12. 2013. godine
b) Budžeta Općine Tuzla za period 01.01.-31.12.2014. godine
c) Odluke o Izvršenju Budžeta Općine Tuzla za period 01.01.-31.12.2014. godine
d) Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja ušteda u Općini Tuzla
4. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog vijeća za 2014. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama
6. Razmatranje i usvajanje :
a) Prijedloga rang liste kandidata za imenovanje dva zamjenika Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Tuzla
b) Rješenja o konačnom imenovanju dva zamjenika Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Tuzla
7. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata:
a) Odluka o izmjeni Odluke o promjeni statusa nepokretnosti ( ” Službeni glasnik općine Tuzla “, broj 11/12), broj:
-01/08-31-7734/12-I

b) Odluka o davanju na korištenje nekretnina-zemljišta UG ” Front”, broj :
– 01/08-31-8333/13 (UG ” Front”, lokacija KO Kiseljak)
c) Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava korištenja, broj:
– 01/08-31-__/13 (JU Dom mladih, lokacija KO Tuzla)
d) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj :
– 01/08-31-5609/13 ( Bišanović M.Damir, lokacija KO Tuzla I)
e) Rješenje o dopuni Rješenja Općinskog vijeća Tuzla, broj 01/07-31- 6929/09 od 05.09.2009.godine, u predmetu utvrđivanja uz prava korištenja radi građenja, broj:
– 01/08-31-6929/09-I (Sejmenović M.Abdulah, lokacija KO Tuzla II)
f) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:
– 01/08-31-6502/13 (Divković B.Zdenka, lokacija KO Tuzla III)
– 01/08-31-6563/13 (Divković Vinko, lokacija KO Bukinje)
g) Zaključak o obustavljanju postupka ponude zemljišta općini Tuzla, broj:
– 01/08-31-7078/13 (Kantardžić Nurija, lokacija KO Tuzla III)
8. Razmatranje i usvajanje Rješenja o prenosu ovlaštenja
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Komisije za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije u 2012. godini
10. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji općinskih službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Tuzla
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Popisne komisije Općine Tuzla
12. Razmatranje Informacije o podršci Općine Tuzla organizacijama civilnog društva u 2012. godini
13. Razmatranje Informacije o podršci Općine Tuzla institucijama kulture i kulturnim manifestacijama
14. Razmatranje Informacije o realizaciji projekata izgradnje, održavanja i korištenja sportskih terena na području općine Tuzla
15. Razmatranje Informacije o organizovanim strukturama zaštite i spašavanja i opremljenosti struktura zaštite i spašavanja na području općine Tuzla
16. Tekuća pitanja :
a) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ o razlozima prolongiranja izrade Odluke o izgradnji, korištenju, zaštiti održavanju i upravljanju mjesnim vodovodima, javnim bunarima i javnim česmama na području općine Tuzla