Najava 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

7vijece004

Najava 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

Općinsko vijeće Tuzla održat će u utorak 25. juna 2013. godine osmu redovnu sjednicu u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9,30 sati.


DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa sedme redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 30.05.2013. godine
1.VIJEĆNIČKA PITANJA
2.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA    PROSTORNE CJELINE ” SLATINA 1″ U TUZLI
3. RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:
a) Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostora u korist JP SKPC ” Mejdan”         Tuzla, broj:01/08-31____-2013
b) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom         građevinskom zemljištu, broj:
-01/08-31-3876/12 (Jokanović P.Zdenko, lokacija KO Breške)
-01/08-31-1942/13 (Dropić R.Alen, lokacija KO Bukinje)
-01/08-31-1104/13 (Čačković Aid, lokacija KO Solina)
-01/08-31-7345/12 (“Biba BiH” d.o.o.Tuzla, lokacija KO Husino)
c) Zaključak o obustavljanju postupka za utvrđivanje prava korištenja na izgrađenom        gradskom građevinskom zemljištu, broj:
-01/08-31-4169/13 (Bajramović Dževad, lokacija KO Tuzla IV)
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE:
a) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ODABIR KORISNIKA POMOĆI ZA         REKONSTRUKCIJU STAMBENIH OBJEKATA I ODRŽIV POVRATAK
b) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOORDINACIJSKE RADNE GRUPE ZA IZRADU I         DONOŠENJE PROPISA O PRETPOSTAVKAMA, NAČELIMA I NAČINU IZRADE         PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE TUZLA
c) RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA POPIS        STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U OPĆINI TUZLA U 2013. GODINI SA        IZVJEŠTAJEM KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA I EVENTUALNIM        PRIGOVORIMA
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH     PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ OPĆINA TUZLA ZA 2012. GODINU:
a) JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla
b) JP “Biznis, inovacije i tehnologije” d.o.o. Tuzla
c) JKP “Komemorativni centar” d.o.o.Tuzla
6.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JAVNIH USTANOVA, ČIJI JE OSNIVAČ    OPĆINA TUZLA ZA 2012. GODINU:
a) JU “Dom mladih” Tuzla
b) JZNU Dom zdravlja sa Poliklinikom ” Dr.Mustafa Šehović” Tuzla
c) JZU “Gradske apoteke” Tuzla
7. RAZMATRANJE I USVAJANJE :
a) RAZRJEŠENJA I IZBORI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U SAVJETIMA MJESNIH        ZAJEDNICA
b) IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U KOMISIJAMA OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA        (POSLOVNIČKE KOMISIJE)
8. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OTKRIVANJU POČINILACA KRIVIČNIH DJELA KRAĐA     (ŠAHTOVA) NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
9. TEKUĆA PITANJA
a) Informacija vezana za izradu Dokumenta okvirnog budžeta za 2014. godinu i         naredne 2015. i 2016. godine
b) Urgencija za realizaciju nerealiziranih zaključaka Općinskog vijeća Tuzla
c) Urgencija za izgradnju autobuskog stajališta u MZ Dobrnja
d) Inicijativa za realizaciju projekta vodovodne mreže i hitnu sanaciju putne mreže u         MZ Solina, naselja Gornji i Donji Dolovi

Služba za odnose s javnošcu OO SDA Tuzla