Najava 56. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

600 15131745431511946386151187143815106604551509619858dom-parlamentarna-skupstina-28102015-KS-16

Najava 56. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine


Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 53. i 54. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja

3. Potvrđivanje imenovanja zamjenika ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, akt broj: 01/7-34-3-187/18 od 16.1.2018.

4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Borislav Bojić, zakon broj: 01-02-1-2209/17, od 13.9.2017. (drugo čitanje);

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanica Aleksandra Pandurević, broj: 01-02-1-2397/17, od 9.10.2017. (drugo čitanje)

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici: Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, broj: 01-02-1-2400/17, od 9.10.2017. (drugo čitanje)

7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2338/17, od 29.9.2017., s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet

8. Priјеdlоg zаkоnа о sprеčаvаnju sukоbа intеrеsа u instituciјаmа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, prеdlаgаči pоslаnici: Bоrislаv Bојić, Hаzim Rаnčić, Јаsmin Еmrić, Diаnа Zеlеnikа, Dаmir Аrnаut, Sаšа Маgаzinоvić, Sеnаd Šеpić i Маја Gаsаl-Vrаžаlicа, zаkоn brој: 01-02-1-2573/17, оd 31.10.2017. (prvo čitanje)

9. Priјеdlоg zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-1752-4/17, od 14.11.2017., s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, zakon broj: 01-02-1-2884/17, od 14. 12. 2017. (prvo čitanje)

11. Prijedlog zakoma o dopunama Zakona o komunikacijama, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2759/17, od 22.12.2017. (prvo čitanje) skraćeni postupak

12. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja (predlagač: poslanik Predrag Kožul, zakon broj: 01-02-1-814/17, od 23.3.2017.)

13. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (predlagač: poslanik Momčilo Novaković, zakon broj: 01-02-1-1374/17, od 30.5.2017.)

14. Prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018. – 2021.) – okvirni dokument, materijal Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-108-2/18, od 16.1.2018.

15. Materijal Direkcije za evropske integracije BiH: a) Informacija o napretku u procesu ispunjavanja uslova Bosne i Hercegovine na evropskom putu, b) Izvještaj o realiziranju Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu za period januar – juni 2017., materijal broj: 01-05-940-9/17, od 15.12.2017. (realizacija poslaničkih inicijativa usvojenih na 16. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 27.8.2015., i na 19. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 28.10.2015.)

16. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Pravovremenost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,01/4-16-1-2870/17, od 12.12.2017.

17. Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o parlamentarnom nadzoru (predlagač: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, broj: 01,02-02-1-1348/17, od 26.5.2017.)

18. Godišnji plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH, broj: 03/1-03-2799/17, od 1.12.2017.

19. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Bećirovića, podnesene 14.12.2017., koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (‘Službeni glasnik BiH’, br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva nadležne organe Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona 10, Srednjobosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, izmijene i dopune ustave navedenih kantona s ciljem osiguranja ustavne ravnopravnosti Srba, kao i da se ustavima kantona, u kojima to do sada nije učinjeno, precizira i osigura ustavna ravnopravnost bosanskog i srpskog jezika, te latinice i ćirilice.”, broj: 01-50-1-15-54/17, veza broj:01-50-1-2891/17

20. Razmatranje poslaničke inicijative Denisa Bećirovića, podnesene 19.12.2017., koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (‘Službeni glasnik BiH’, br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da, u saradnji s Vijećem ministara BiH i najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, sazove sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na kojoj bi se razmatrao i usvojio Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine.”, broj:01-50-1-2920/17

21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat jačanja bankarskog sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-2851/17, od 8.12.2017.

22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-05-2-2852/17, od 8.12.2017.

23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope, broj: 01,02-05-2-2871/17, od 12.12.2017.

24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji za bespovratnu pomoć između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine, akt broj: 01,02-05-2-2897/17, od 15.12.2017.

25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske, akt broj: 01,02-05-2-2898/17, od 15.12.2017.

26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Armenije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih pasoša, akt broj: 01,02-05-2-2899/17, od 15.12.2017.

27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, akt broj: 01,02-05-2-2919/17, od 19.12.2017.

28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), i Republike Srpske, koju predstavlja Ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) (agencija za realizaciju projekta) za iznos od 60.000.000,00 eura – Vjetropark Hrgud, akt broj: 01,02-05-2-2921/17, od 19.12.2017.

29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju za program Iterreg V – B Mediteran CCI 2014TC16M4TN001 između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH, i Provance-Alpes-Cote d’Azur, Upravljačko tijelo transnacionalnog programa saradnje Interreg V – B Mediteran, akt broj: 01,02-05-2-2946/17, od 21.12.2017.

30. Razmatranje materijala sa oznakom ,,povjerljivo˝, akt broj: P-POV-07-03-10-9-100/17, od 24.10.2017.