Najava 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle

vijecenovo017

Najava 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle

Gradsko vijeće Grada Tuzle održat će u ponedjeljak 03. decembra 2014. godine u zgradi Kantonalne privredne komore Tuzla 3. redovnu sjednicu, sa početkom u 9,30 h.


DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje i usvajanje Nacrta Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2015. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju drugog javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata (sa tekstom drugog javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla licima sa nastradalih Grada Tuzla)
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Prostornog plana Grada Tuzle za period 2010.-2030. godine
b) Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Tuzla za period 2010.-2030. godine
c) Odluke o usvajanju Prostornog plana Grada Tuzla za period 2010.- 2030. godine
5. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata
a) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj :
– 01/07-31-2102/14 ( Ademović M. Mehmedalija, lokacija KO Solina)
– 01/07-31-8197/13 (Bajrić S. Azra, lokacija KO Tuzla II)
– 01/08-31-2241/13 (Dizdarević R.Abid, lokacija KO Tuzla III)
– 01/08-31-6819/13 (Čivić M.Bajro, loakcija KO Tuzla IV)
– 01/07-31-14/14 (Ibrahimović I.Damir, Atić Alisa i drugi, loakcija KO Tuzla III)
– 01/08-31-5723/12 (Halilović H.Hava i Halilović A.Ferida, lokacija KO Tuzla III)
b) Zaključak o ispravci greške, broj:
– 01/07-31-6174/14 (Rješenje OVT br. 01/08-31-6628/10 od 15.07.2014. godine, Sultanić Izudin, lokacija KO Slavinovići)
– 01/08-31-1087/13 (Rješenje OVT, br. 01/08-31-1087/13 od 13.03.2014. godine, BH Telecom d.d.Sarajevo, lokacija KO Dobrnja)
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla za 2013. godinu:
a) JP Radio televizija 7 d.o.o. Tuzla
b) JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla
c) ” Centralno grijanje” d.d. Tuzla
10. Razmatranje Informacije o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama sa prijedlozima mjera
11. Razmatranje Informacije o saradnji Grada Tuzla sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje
12. Razmatranje Informacije o realizaciji projekata izgradnje, održavanja i korištenja sportskih terena na području Grada Tuzla
13. Razmatranje:
a) Informacije o podršci Grada Tuzle projektima i aktivnostima mladih
b) Informacije o podršci Grada Tuzle amaterskom i profesionalnom sportu u 2013. godini
c) Razmatranje Informacije o podršci Grada Tuzle organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama u oblasti društvenih djelatnosti u 2013. godini
14. Razmatranje Informacije o stanju klizišta i evidentiranim klizištima na području Grada Tuzla
15. Razmatranje Informacije o zbrinjavanju pasa lutalica na području Grada Tuzle
16. Tekuća pitanja :
a) Obavještenje Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ, o razlozima prolongiranja izrade Informacije o statusu i stanju groblja/mezarja u vlasništvu Grada Tuzla, kojim upravljaju mjesne zajednice
b) Usvajanje zaključka – urgencije ” JKP Vodovod i kanalizacija ” za dostavljanje analize o mogućnostima izmjene Odluke o naplati naknade-takse za korištenje vodomjera
c) Urgencija za popravke saobraćajnih znakova
d) Urgencija za sanaciju rasvjete u ul. Vladimira Nazora u Tuzli
e) Inicijativa za proširenje parking prostora na lokaciji Zlokovac
f) Izvještaj/informacija o radnom statusu vijećnika aktuelnog saziva Gradskog vijeća Tuzla sa podacima gdje su zaposleni, od kada, način na koji su zaposleni sa izvještajem/informacijom o angažmanu u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća
g) Informacija o aktivnostima Službe za komunalne poslove o realizaciji poslova tekućeg i investicionog održavanja puteva koji prolaze kroz Grad Tuzla i realizaciju drugih komunalnih projekata sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka