Najava 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

vijece4005

Najava 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

20. redovna sjednica Općinskog vijeća održat će se u utorak 15.07.2014. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.


DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 12.06.2014. godine

I DIO TEMATSKI

1. RAZMATRANJE I USVAJANJE:
a) Preliminarnog izvještaja o procjeni štete nastale od prirodne nesreće zbog poplava, klizišta i slijeganja zemljišta od 04.05.2014. godine
b) Informacije o klizištima na području općine Tuzla koja su aktivirana nakon proglašenja stanja prirodne nesreće od 04.05. 2014. godine

II DIO RADNI

1. Viječnićka pitanja
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju vizije budućnosti saobraćajno prostornog razvoja općine Tuzla u skladu sa saobraćajno prostornim konceptom općine Tuzla
3. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima i kriterijumima za dodjelu taksi stajališta
4. Razmatranje i usvajanje Nacrta:
a) Regulacionog plana prostorne cjeline ” Slatina 1″ u Tuzli
b) Odluke o provođenju Regulacionog plana prostorne cjeline ” Slatina 1″ u Tuzli
5. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata:
a) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj :
– 01/08-31-6628/10 (Sultanić J.Izudin, lokacija KO Slavinovići)
– 01/08-31-5884/12 (Hajdarhodžić M.Mirhada, lokacija KO Tuzla III)
6. Razmatranje i usvajanje konačnog izvještaja o procjeni štete nastale od druge nesreće (veliki požar) od 07.02.2014. godine, na administrativnim objektima Općine Tuzla i Vlade TK- SODASO u Tuzli
7. KADROVSKA PITANJA:
a) Rješenje o formiranju stručnog tima za monitoring klizišta na području općine Tuzla
b) Razrješenja i izbori u Savjetima mjesnih zajednica
8. RASPRAVA:
a) O prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti prava
b) O inicijativi Ministarstva finansija po zahtjevu firme ” Širbegović” Gračanica da se privredni subjekti nastradali u poplavama u naredne dvije godine oslobode plaćanja poreza na promet nepokretnosti prava
9. Razmatranje inicijative za ispitivanje porijekla imovine svih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH. uključujući i predsjednike političkih stranaka
10. Razmatranje urgencije za izradu analize kvaliteta flaširane vode koja se distribuira na području općine Tuzla
11. Razmatranje inicijative za izmjenu izbornog zakona BiH u cilju određivanja da politička stranka može raspolagati sa mandatom izbornog zvaničnika, kojeg je delegirala na izbornoj kandidatskoj listi
12. Tekuća pitanja:
a) Urgencija za označavanje Tuzle na saobraćajnim tablama na svim saobraćajnicama koje vode u grad, odnosno iz grada
b) Urgencija za obilježavanje pječačkog prelaza na južnoj saobraćajnici sa sjeverne strane džamije u naselju Ši Selo, te obilježavanje i asfaltiranje prilaza svim vjerskim objektima