Najava 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

vijece5003

Najava 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla

17. redovna sjednica Općinskog vijeća održat će se u ponedjeljak 28.04.2014. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 02.04.2014. godine


1. Vijećnička pitanja

2. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tuzla za period 01.01. do 31.12.2013. godine
b) Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 01.01. do 31.12.2013. godine
c) Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tuzla za period 01.01. do 31.03.2014. godine
d) Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tuzla za period 01.01.-31.12.2014.godine
3. Razmatranje i usvajanje :
a) Programa kapitalnih investicija Općine Tuzla za period 2014.-2018.godine
b) Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija
4. Razmatranje i usvajanje:
a) Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana proizvodne zone prostorne cjeline ” Kreka sjever ” u Tuzli
b) Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana stambeno- poslovne zone Zlokovac – Ši Selo u Tuzli
5. Razmatranje Analize problematike zapošljavanja na području općine Tuzla sa posebnim akcentom na zapošljavanje mladih – prijedlog mjera
6. Razmatranje i usvajanje nacrta Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Tuzla
7. Razmatranje i usvajanje imovinsko – pravnih akata:
a) Odluka o davanju saglasnosti na uspostavu lične služnosti – prava upotrebe u korist JP BIT centar Tuzla, broj : 01/07-31-___/14
b) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj:
– 01/08-31-10033/10-IV (JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo, lokacija KO Plane)
c) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj :
– 01/08-31-7180/13 (Mahmutović A.Halid, lokacija KO Tuzla III)
– 01/08-31-991/14 (Robna kuća ” Bulevar ” d.d. u stečaju Tuzla, lokacija KO Tuzla II)
– 01/07-31-6371/11 (Dizdarević E.Adina, lokacija KO Tuzla IV)
d) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava vlasništva na dograđenom pomoćnom prostoru uz individualni stambeno poslovni objekat na gradskom građevinskom zemljištu, broj :
-01/08-31-7803/13 (Omerašević Mulka i Kemal, lokacija KO Solina)
e) Rješenje o dopuni i promjeni pravosnažnog rješenja Općinskog vijeća Tuzla broj 01/07-31-6810/04 od 12.07.2006. godine, broj :
-01/07-31-6810/04-I (Mešković J.Smajl, lokacija KO Tuzla IV)
f) Rješenje o dopuni Rješenja Općinskog vijeća Tuzla broj 01/08-31- 10033/10 od 27.01.2011. godine kojim je utvrđen javni interes dogradnje magistralne ceste ” M-4″ Tuzla – Lukavac dionice Tuzla (Drežnik) – Šićki Broj, broj ;
– 01/07-31-10033/10-4 (JP Ceste FBiH d.o.o.Sarajevo, lokacija KO Plane)
g) Rješenje o odbijanju zahtjeva za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevisnkog zemljišta, broj:
– 01/08-31-7259/13 (Selimović M.Zaim i Meho, loakcija KO Slavinovići)
h) Zaključak o odbacivanju neblagovremenog zahtjeva za ” poništenje pravosnažnog rješenja Skupštine opštine Tuzla broj 462/41 od 19.06.1972. godine ” odnosno prijedlog za obnovu postupka, broj:
-01/07-31-1324/14 (Aranđelović Božidar)
i) Zaključak o odbacivanju prijedloga za obnovu postupka donošenja odluke o promjeni statusa nepokretnosti broj:
– 01/08-31-1942/13 (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zaviisno društvo rudnici ” Kreka ” d.o.o. Tuzla, lokacija KO Bukinje)
j) Zaključak o odbacivanju ponude za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta, broj :
-01/08-31-6245/11 (Gavrić C.Pater, lokacija KO Simin Han)
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tuzla za 2014. godinu:
a) JP RPC Tuzla – Inkubator ” Lipnica” d.o.o. Tuzla
b) JP Veterinarska stanica d.o.o.Tuzla
c) JP Biznis, inovacije i tehnologije d.o.o. Tuzla
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tuzla za 2013. godinu:
a) JZU Gradske apoteke Tuzla
10. Razmatranje Informacije o realizaciji programa razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla u 2013. godini
11. Razmatranje Informacije o provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, sa prijedlogom projekata koji će se sufinansirati iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća tokom 2014. godine
12. Razmatranje zahtjeva/inicijative za izmjenu Odluke NO JKP ” Komunalac” Tuzla o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla sa ciljem zaštite građana
13. Razmatranje inicijative JKP Vodovod i kanalizacija za dostavljanje analize o načinima i mogućnostima izmjene Odluke o naplati naknade (takse) za korištenje vodomjera u kolektivnim stambenim objektima
14. Kadrovska pitanja
15. Tekuća pitanja
a) Obavještenje JP SKPC ” Mejdan ” d.o.o Tuzla o razlozima prolongiranja izrade Izvještaja o radu i poslovanju za 2013. godinu