Najava 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

IMG 0010

Najava 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Dijeljenje

Gradsko vijeće Grada Tuzle održat će u ponedjeljak 31. avgusta 2015. godine u BKC-u u Tuzli 12. redovnu sjednicu, sa početkom u 9:30h.


DNEVNI RED:

Usvajanje Zapisnika sa 11. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane dana 20.07.2015. godine.

1. Vijećnička pitanja
2. Razmatranje informacije o stepenu gotovosti saobraćajne studije za područje Grada Tuzla
3. Razmatranje i usvajanje :
a) Regulacionog plana stambeno-poslovne zone ” Zlokovac-Ši Selo” u Tuzli
b) Odluke o usvajanju Regulacionog plana stambeno-poslovne zone ” Zlokovac – Ši Selo” u Tuzli
c) Odluke o provođenju Regulacionog plana stambeno-poslovne zone ” Zlokovac – Ši Selo” u Tuzli
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla za 2014. godinu :
a) RPC Tuzla-Inkubator ” Lipnica” d.o.o. Tuzla
b) JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla
c) ” Tržnice – Pijace” d.o.o. Tuzla
d) Centralno grijanje d.d. Tuzla
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu javnih ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla za 2014. godinu :
a) JZNU ” Dom zdravlja” sa Poliklinikom dr. Mustafa Šehović, Tuzla
b) JU Gradski stadion ” Tušanj” Tuzla
c) JU ” Dom mladih” Tuzla
d) JU Centar za socijalni rad Tuzla
e) Informacija o stanju u JZU Gradske apoteke Tuzla, nastale povodom okupljanja građana u MZ Lipnica
6. Razmatranje i usvajanje :
a) Informacije o realizaciji kapitalnih projekata za 2014. godinu (putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti)
b) Programa kapitalnih investicija za period 2015.-2019. godina po metodologiji GAP-a
c) Odluke o ažuriranju Programa kapitalnih investicija
7. Razmatranje Informacije o statusu i stanju grobalja/mezarja na području Grada Tuzla
8. Razmatranje :
a) Informacije o stanju zaštite od požara na području Grada Tuzla
b) Plana zaštite od požara za područje Grada Tuzla (ažuriranog)
9. Kadrovska pitanja
10. Rasprava o nacrtu :
a) Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
b) Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom
11. Tekuća pitanja
a) Ugrožavanje bezbijednosti vozača i pješaka svjetlećom reklamom kod TC Omega
b) Rasprava o usvajanju zaključka o amandmanu na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku FBiH