Ministar Bukvarević sa predstavnicima koordinacije maloljetnih dobrovoljaca ARBiH

oo

Ministar Bukvarević sa predstavnicima koordinacije maloljetnih dobrovoljaca ARBiH


Ministar Bukvarević u ponedjeljak se sastao sa predstavnicima Koordinacije maloljetnih dobrovoljaca ARBiH. Teme sastanka su bile rješavanje statusnih pitanja maloljetnih dobrovoljaca pripadnika OS BiH i usvajanje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, kao i ukrupnjavanje boračkih organizacija, saveza i udruženja.

U ime Koordinacije maloljetnih dobrovoljaca, sastanku su prisustvovali Nevres Jašarević, Kemal Duračić, Elmir Čehović, Nermin Hajdarević i Ibro Žiga. Pored Ministra, prisutni su bili i predsjednik Saveza boraca FBiH Sabahudin Ramić i predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH i predsjedavajući Koordinacije boračkih udruženja ARBiH Šerif Patković.

Ministar Bukvarević je izrazio izuzetno poštovanje prema maloljetnim dobrovoljcima Armije RBiH na njihovom zalaganju u odbrani Bosne i Hercegovine i svih njenih građana od agresora.

Nakon iznesenih zahtjeva od strane predstavnika maloljetnih dobrovoljaca, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata prihvatilo je da se u Pravilniku o invalidnosti član 9 dodatno definiše, tj., da se maloljetnom dobrovoljcu koji je i ratni vojni invalid, cijeni sa dodatnih 10% na procjenjenu invalidnost.

Također Ministarstvo je prihvatilo prijedlog Koordinacije maloljetnih dobrovoljaca za njihovo školovanje, doškolovavanje i prekvalifikaciju. Sredstva za ovu namjenu će se planirati iz transfera „Tekući transferi pojedincima – Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica”, te ih je Ministar uputio na sve ostale transfere Ministarstva.

Svi prisutni na sastanku su se usaglasili da će u narednom periodu zajednički raditi na izradi jedinstvenog zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica i u kojem će biti definisan „maloljetni dobrovoljac/dragovoljac”.

Koordinacija maloljetnih dobrovoljaca dala je punu podršku ministru Bukvareviću i Ministarstvu kojim rukovodi, sa posebnim akcentom na realizaciju Sporazuma između boračkih udruženja i Vlade FBiH.

Predstavnici Koordinacije maloljetnih dobrovoljaca dala je punu podršku usvajanju Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog interesa za FBiH i iskazali potrebu ujedinjavanja boračkih udruženja.

Kabinet ministra